בן-דב מממש: טאו מוכרת אחזקות בדרבן ובמבני תעשייה

בעקבות העסקאות יזרמו לקופתה של טאו כ-94 מיליון שקל

חברת טאו של אילן בן דב מקבלת הזרמת מזומנים בהיקף של כ-94 מיליון שקל. הבוקר (ה') שיגרה טאו הודעה לבורסה בה היא מדווחת על שתי עסקאות עם חברות הנדל"ן מקבוצת אליעזר פישמן - מבני תעשיה , כלכלית ירושלים ודרבן , לפיהן החברה תמכור את כל החזקותיה בדרבן לדרבן ולמבני תעשיה וכן תמכור חלק מהחזקותיה במבני תעשיה לכלכלית ירושלים.

בעסקה הראשונה תמכור טאו לדרבן ולמבני תעשיה 6,787,212 מניות של דרבן בעסקה מחוץ לבורסה במחיר של 19.95 שקל למניה (בכפוף להתאמות) ובד בבד הן תמכורנה לטאו 43,646,492 אגרות חוב בעסקה מחוץ לבורסה במחיר של 83 אג' לאג"ח (לעומת מחיר של 88 אג' בבורסה).

כניסתה לתוקף של העסקה הראשונה כפופה לאישור הדירקטוריון ובנק לאומי, שצריך לאפשר שחרור מניות דרבן הנמכרות מהשעבוד החל עליהן לטובתו.

לאחר סגירת העסקה הראשונה לא יהיו בידי טאו מניות דרבן והיא תקבל כ-99 מיליון שקל במוזמן וכן את אגרות החוב הנרכשות מהרוכשות.

בעקבות העסקה הראשונה (בכפוף להתקיימות התנאים המתלים האמורים) טאו צפויה לרשום ) ברבעון השלישי של שנת 2010 הפסד וגידול בגירעון בהונה העצמי המוערך בסך של כ-24.3 מיליון שקל וכן העברה בסך מוערך של 8.9 מיליון שקל מקרנות הון בחובה לדוח רווח והפסד של החברה, וזאת לפני התחשבות בהשפעת תוצאות הפעילות של דרבן על דוחותיה הכספיים של החברה ברבעון השני של שנת 2010.

בעסקה השנייה תמכור טאו לכלכלית ירושלים 3,810,000 מניות של מבני תעשיה בעסקה מחוץ לבורסה במחיר של 5.57 שקל למניה (לעומת 5.95 שקל בבורסה) וכלכלית ירושלים תמכור לטאו 1,889,630 אגרות חוב (סדרה ג') של טאו במחיר של 83 אגורות לאג"ח.

גם ביצועה של עיסקה זו תלוי באישור הדירקטוריון ובנק לאומי, שצריך לאפשר שחרור מניות מבני תעשיה הנמכרות מהשעבוד החל עליהן לטובתו.

בעקבות העסקה השנייה תיוותר בידי טאו החזקה בכ-11.27 מיליון מניות מבני תעשיה המהוות כ-3.7% מהון המניות המונפק והנפרע של מבני תעשיה (בניכוי מניות רדומות) ומזכויות ההצבעה בה. כמו כן, בעקבות העסקה השנייה (בכפוף להתקיימות התנאים המתלים האמורים) תשלם טאו לכלכלית ירושלים כ-5.3 מיליון שקל במוזמן ותקבל מכלכלית ירושלים את אגרות החוב הנרכשות.

בעקבות העסקה השנייה צפויה טאו לרשום ברבעון השלישי רווח וקיטון בגירעון בהונה העצמי המוערך בסך של כ-6.7 מיליון שקל וכן העברה בסך מוערך של כ-2.4 מיליון שקל מקרנות הון בחובה לדוח רווח והפסד של החברה.

צרו איתנו קשר *5988