סוף ל"קרטל" הסלולר? חוק קבוצות הריכוז אושר בקריאה ראשונה

(עדכון) - הצעת החוק הוגשה ע"י התמ"ת ונועדה להסדיר את ההתמודדות עם קבוצות ריכוז

אחרי מאבקים לא פשוטים, אושרה אתמול (ב') במליאת הכנסת הצעת התיקון לחוק ההגבלים העסקיים שמסדירה את ההתמודדות עם תופעת קבוצות הריכוז.

הצעת החוק אותה יזמו רונית קן, הממונה על ההגבלים העסקיים ובנימין (פואד) בן אליעזר, שר התעשייה המסחר והתעסוקה מבוססת על יישום מסקנות ועדת גושן מ-2005 והיא נועדה להתמודד עם קבוצות ריכוז, שמהוות כשל תחרותי מרכזי בענפי משק בהם קיים צירוף של מיעוט מתחרים וחסמי כניסה גבוהים, כמו למשל בשוק התקשורת. התיקון נועד לאפשר לממונה כלים להתמודדות אפקטיבית עם בעיות תחרות מסוג זה, כך הציגה את ההצעה במליאה סגנית שר התמ"ת, ח"כ אורית נוקד.

הצעת החוק נועדה ראשית לתקן את הגדרת "קבוצת ריכוז". בחוק הנוכחי ההגדרה מבוססת על מידת התחרות בפועל ששוררת בין חברי קבוצת הריכוז, וקובעת כי קבוצת ריכוז תתקיים במקום בו לא שוררת ביניהם תחרות בכלל או שקיימת ביניהם תחרות מועטה בלבד. אלא שבפועל, כך נטען, בלתי מעשי ולעתים רבות אף בלתי אפשרי למדוד את רמת התחרות. התיקון מאפשר מבחן נוסף לצורך אכיפה וזיהוי הענפים בהם קיימת בעיית תחרות.

התיקון גם מחליף את ההסדר הקיים בחוק, לפיו על חברי קבוצת הריכוז חלות נורמות זהות לאלה החלות על בעל מונופולין. מהצעת החוק עולה כי סוג התנהגויות שהחוק אוסר על בעל מונופולין, לאו דווקא תואמות את אלה שמאפיינות קבוצות ריכוז. לכן ההצעה נותנת לממונה סמכויות למתן הוראות לחברי קבוצת הריכוז, כולם או חלק, במטרה למנוע פגיעה או חשש לפגיעה בציבור או בתחרות.

אזהרה לפני פעולה

העובדה כי התיקון מאפשר לממונה לתת הוראות לקבוצות ריכוז כדיי למנוע מהם לפגוע בתחרות, הוביל בדרך לאישורה ללא מעט הפגנות כח מצד המפקחים על הבנקים ועל שוק ההון והביטוח, שסברו שבתחומים אלה יש לחייב את הממונה להתייעץ עימם לצורך קבלת אישור בטרם תתן הוראות כלשהן.

בשני המקרים, נקבע בהצעת החוק, הממונה יודיע מראש למפקחים על ענפים אלה, לפי העניין, על כוונתו להפעיל את סמכויותיו לפי סעיפים אלה בתחומי האחריות שלהם. המפקחים האמורים רשאים לעצור את פעולות הממונה אך ורק במקרה שבו לפי הבנתם הפעלת הסמכויות כאמור תסכן את היציבות של תאגיד בנקאי או של המערכת הבנקאית. או של ענף הביטוח והחיסכון הפנסיוני (לעניין הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר).

בנוסף הוחלט כי הממונה, בטרם תנקוט צעדים, תחויב להתייעץ עם המשרד הממשלתי או הגוף האחר אשר אחראיים על הסדרתו הכללית של התחום שבו פועלת קבוצת הריכוז כמו בתחום התקשורת והאנרגיה. בנוסף נקבע כי הממונה תתייעץ עם המשרד הממשלתי או הגוף שאחראי על ענף בו נמצאות קבוצות ריכוז, בטרם תפנה לבית הדין להגבלים עסקיים בבקשה להפרדת בעלויות צולבות בין חברי קבוצת הריכוז.

לדברי בן אליעזר, "התיקון המוצע מפריד בין מערכת הנורמות שחלה על בעל מונופולים לבין זו שתחול על חבר בקבוצת ריכוז, וזאת נוכח ההבדלים המשמעותיים בין התופעות הכלכליות. הניסיון המצטבר מראה כי הבדלים אלה מחייבים התייחסות נפרדת בחקיקה".

צרו איתנו קשר *5988