"גלובס" ו-BDO מציגים: תכנוני המס המומלצים ל-2011

גלובס" מציג - בעזרת מומחי המסים של פירמת BDO זיו-האפט ועורכי הדין יאיר בנימיני והרי קירש ממשרד יגאל ארנון - את 10 תכנוני המס הלגיטימיים שכדאי לנצל בשנה הבאה

בשנת 2010 הוציאו בית המשפט העליון ובתי המשפט המחוזיים שורה של פסקי דין המערימים קשיים בביצוע תכנוני מס שהיו מקובלים בשנים קודמות. כך נפסק, למשל, כי פירוק חברה והקמתה של חברה חדשה לצורך קבלת הטבות מס בפירוק הן פעולות שאינן לגיטימיות.

כיום גם קשה יותר לבצע תכנון מס בעת ביצוע מכירת מוניטין של חברה. עם זאת, הותקנו בשנה החולפת גם תקנות המאפשרות לבצע תכנוני מס לגיטימיים, נוסף על תכנוני המס הקיימים, ומומלץ לנצלם.

"גלובס" מציג, בעזרת מומחי המסים של פירמת BDO זיו-האפט ועורכי הדין יאיר בנימיני והרי קירש, שותפים במשרד יגאל ארנון, את 10 תכנוני המס הלגיטימיים שכדאי לחברות ולאנשים פרטיים לנצל בשנת 2011.

1. חברה משפחתית וחברת בית

למי מיועד? חברה שבה כל בעלי המניות הם בני אותה משפחה וחברה העוסקת בהחזקת בניינים

"שימוש במנגנון של חברה משפחתית מאפשר ליהנות מהטבות מס רבות", אומר עו"ד ורו"ח טארק דיביני. "פקודת מס הכנסה מאפשרת לבעל מניות להחליט על הפיכת החברה שבבעלותו לחברה משפחתית לצורך מס, כלומר, המיסוי שלה ייעשה כאילו היתה הכנסתו של היחיד בעל המניות".

לדברי דיביני, המנגנון של חברה משפחתית הוא כר נרחב לתכנוני מס. למשל, חברה המחזיקה בנכס מקרקעין ומתכננת למכור אותו בשנה העוקבת, יכולה להפוך לחברה משפחתית ולשלם מס מופחת על רווח ההון.

אם, נניח, הנכס נרכש ב-2005, ומכירתו היום חייבת במס בשיעור משוקלל של 43%, הפיכת החברה לחברה משפחתית תאפשר לשלם לבסוף מס משוקלל של 20% בלבד.

לדברי דיביני, חברה משפחתית יכולה גם לשלם מס מופחת או לקבל פטור ממס על שכר דירה למגורים ועל רווחי החברה, במקרה שלבעל המניות נכות של 100%. גם אם בעל המניות הוא עולה חדש או תושב חוזר ותיק, החברה תזכה במקרים מסוימים להקלות.

הגדרת חברה "חברת בית" (חברה העוסקת בהחזקת בניינים בלבד) עשויה אף היא לדברי דיביני לסייע בהפחתת נטל המס. למשל, בעל מניות המחזיק שני נכסים בשתי חברות, אחת מרוויחה והאחרת מפסידה, ונדרש לשלם מס על רווחי החברה, יכול לסווג את החברות כ"חברת בית" ולקזז את הרווחים עם ההפסדים של שתי החברות.

באמצעות סיווג החברה כ"חברת בית", אומר דיביני, ניתן גם לקזז את מס השבח ממכירת נכס המקרקעין של החברה כנגד הפסדים הוניים של בעלי המניות, כולל הפסדים ממכירת מניות בשוק ההון.

2. העברת נכסים לחברה בפטור ממס

למי מיועד? עצמאים בעלי רווחים גדולים

"סעיף 104 לפקודת מס הכנסה מאפשר להעביר נכסים כמו מוניטין עסקי, ציוד ורכוש לחברה בפטור ממס, ובכך להעביר את ניהול הפעילות העסקית למשטר מס מקל", אומרת עו"ד חנה סלומון מ-BDO זיו-האפט.

שימוש בולט בתכנון מס כזה הוא העברת פעילות של עצמאי לחברה. לדברי סלומון, כיום שיעורי המס המוטלים על חברה נמוכים באופן משמעותי מאלה המוטלים על יחיד.

כמו כן, ב-2011 תעלה תקרת התשלום המרבי של דמי ביטוח לאומי לסכום השווה ל-9 משכורות ממוצעות במשק ו-8 משכורות ממוצעות בשנת 2012, ולפיכך לעצמאי כדאי יותר לנהל את הפעילות העסקית שלו באמצעות חברה, במיוחד במקרים שבהם לעסק רווחים גדולים, ובעל העסק אינו מושך את הרווחים לשימושו הפרטי כמשכורת.

3. חישוב מס נפרד לבני-זוג

למי מיועד? בני-זוג העובדים בעסק משותף או בחברה הנמצאת בבעלות אחד מהם

הכנסות בני-זוג מחושבות יחד, למעט מקרים חריגים, אומר רו"ח עדי שלום מ-BDO זיו-האפט, והחישוב על בסיס מאוחד מעלה בדרך-כלל את חבות המס על הכנסות אלה באופן משמעותי.

לדברי שלום, בעקבות פסיקות בתי המשפט בשנים האחרונות, בני-זוג יכולים לדרוש כי חישוב המס על הכנסותיהם ייעשה בנפרד, במקרים שבהם הם עובדים בעסק משותף או בחברה הנמצאת בבעלות אחד מבני-הזוג.

עם זאת, לדבריו, יש צורך להוכיח כי לא מתקיימת תלות בין הכנסות בני-הזוג, וכי כל אחד מהם נחוץ בעסק ומקבל שכר ראוי והוגן עבור התפקיד שהוא ממלא.

לדברי שלום, תכנון המס הזה נחשב פופולרי בשנים האחרונות, והוא יכול להעניק הטבות מס משמעותיות.

4. הטבות מכוח חוק עידוד השקעות הון

למי מיועד? בעיקר לחברות טכנולוגיה הנמצאות באזורי פיתוח

"אחד מתכנוני המס היעילים ביותר מאפשר ליהנות מפטורים ממס ומשיעורי מס מופחתים הניתנים מכוח חוק עידוד השקעות הון", אומר המשפטן ורו"ח ארז עיני מ-BDO זיו-האפט.

החוק כולל רשימה של תנאים ומגבלות, ולא קל לעמוד בכל הוראותיו כדי ליהנות מהטבות המס, ועם זאת, חברה שעומדת בהם עשויה ליהנות מהטבות משמעותיות.

למשל, אומר עיני, חברה הנותנת שירותים טכנולוגיים שפותחו על-ידיה יכולה ליהנות מהטבות מס המוקנות ל"מפעל מועדף", אם דאגה להפריד בין הפעילות לאספקת השירותים הטכנולוגיים לפעילות הפיתוח והקניין הרוחני.

"הוצאת פעילות הפיתוח והקניין הרוחני לחברה נפרדת משנה את מודל קבלת ההכנסות של החברה כל עוד היא פועלת, בישראל ומחוצה לה", אומר עיני.

לדבריו, אם חברה תקפיד על הפרדה, היא תהיה זכאית להטבות מס ותוכל להשיג פטור ממס לתקופה של עד 10 שנים, בתנאי שהיא ממוקמת באזור פיתוח א', ושיעור הכנסותיה ממקורות זרים עומד על 25% לפחות ממחזור הכספים השנתי שלה.

5. קיזוז הפסד ממכירת מניות כנגד הכנסות עסקיות אחרות

למי מיועד? משקיעים במניות

"בהתאם לפסיקת בית המשפט, הורחבה האפשרות של נישום לקזז הפסד שנוצר ממכירת מניות של חברה בהפסד עסקי כנגד הכנסתו העסקית", אומר עו"ד ורו"ח אייל רובין מ-BDO זיו-האפט.

לדבריו, החידוש הוא שכיום כבר אין צורך להראות כי הנישום סוחר בניירות ערך כדי לסווג את ההפסד; די בכך שיצהיר כי השתתף בניהול החברה הנמכרת שאת מניותיה רכש.

6. פירוק חברה לצורך דיווח על הפסד הון וקיזוז כנגד דיבידנדים

למי מיועד? בעלי חברות מפסידות או לא מתפקדות

נישומים רבים מחזיקים במניות של חברות שהפסיקו את עסקיהן או שנוצרו בהן הפסדים כתוצאה מפעילות שלא עלתה יפה. ב-2011, פירוק חברה כזו יאפשר לנישום לדווח על הפסד הון בגין אובדן ההשקעה בחברה, גם אם ההשקעה בוצעה במניות וגם אם הנישום הזרים לחברה כספים כהלוואת בעלים, אומר עו"ד הרי קירש, שותף במשרד יגאל ארנון.

לדברי קירש, השנה מומלץ לבצע פירוק חברה כזו, משום שהוראות פקודת מס הכנסה מאפשרות לקזז את ההפסדים שנצברו בה כנגד רווחי הון אחרים, כמו מס שבח ממכירת נכס מקרקעין ודיבידנדים או ריבית מהשקעות בשוק ההון.

פירוק חברה מפסידה או שאינה מתפקדת כדאי גם מסיבה נוספת: בשנת 2011 יהיה מוסמך רשם החברות להטיל מגבלות ועיצומים על חברות שבמשך שנים ארוכות נמנעו מהגשת דוחות כספיים או לשלם אגרות.

7. אופציות למנהלים הפועלים באמצעות חברה

למי מיועד? מנהלים בכירים

"רבים מהשכירים הבכירים במשק, שלא האמינו (ובצדק) למשרד האוצר כי ההעלאה בשיעורי הביטוח הלאומי על משכורות גבוהות היא זמנית, התאגדו בשנים 2009-2010 כחברות פרטיות המעניקות שירותי ניהול, במקום למשוך משכורת. כך נחסכים תשלומי ביטוח לאומי על כל סכום שנמשך על-ידי המנהל כדיבידנד מהחברה הפרטית", אומר עו"ד יאיר בנימיני, שותף במשרד יגאל ארנון.

לדבריו, אמנם עדיף לקבל שכר גבוה באמצעות חברה, אך קיים יתרון לקבלת אופציות ומענקים הוניים כיחיד. הסיבה לכך, לדבריו, נעוצה בהוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, המאפשרות לעובדים ליהנות משיעור מס של 25% ופטור מביטוח לאומי על רווחים מאופציות ומניות.

"במבנה נכון של הסכמים ניתן להגיע לתוצאה משולבת, ולפיה השכר משולם לחברה, אך האופציות מוקצות אישית על שם בעל המניות", אומר בנימיני, אך מציין כי מס הכנסה עלול להתנגד לתכנון מס כזה.

8. פטור ממס על הכנסות שמקורן בחו"ל

למי מיועד? עולים חדשים ותושבים חוזרים

במסגרת חגיגות ה-60 למדינת ישראל הוענקו לעולים חדשים ולתושבים חוזרים הטבות מס נרחבות. כחלק מהטבות אלה, אומרת רו"ח אלי אליס מ-BDO זיו-האפט, נקבע כי עולים חדשים וישראלים החוזרים לישראל לאחר שהייה ממושכת בחו"ל ייהנו מהטבות מס, שעיקרן פטור מתשלום מס על הכנסות מחו"ל.

לדברי אליס, מאחר שהטבות מס אלה הן בגין הכנסות שמקורן מחוץ לישראל בלבד, תושב חוזר ותיק המעוניין להשקיע בשוק ההון יעדיף אולי להשקיע במניות של חברות זרות הפועלות בחו"ל ונסחרות בבורסות לניירות ערך ברחבי העולם - וזאת במקום להשקיע בחברות ישראליות, שעליהן לא יקבל פטור.

9. הסטת רווחים בין מדינות

למי מיועד? חברות רב-לאומיות

"באשכול חברות רב-לאומי, הכולל חברה ישראלית וחברה זרה קשורה, ניתן להסיט את רווחי האשכול לחברה היושבת במדינה שבה שיעור המס האפקטיבי הינו נמוך יותר", אומר עו"ד ורו"ח עמית שליט מ-BDO זיו-האפט.

לדוגמה, אם שיעור המס האפקטיבי בחברה הישראלית נמוך יותר משיעור המס בחברה בת זרה - רצוי להסיט רווחים מהחברה הבת הזרה לחברת הישראלית.

"העברת הרווחים יכולה להיעשות, בין השאר, באמצעות חיוב ריבית מרבי על הלוואות שניתנו לחברה הזרה על-ידי החברה הישראלית", מסביר שליט, ומוסיף כי בתכנון מס כזה יש להביא בחשבון שיקולי מס נוספים, כגון ניכוי במקור על ריבית במדינה הזרה, היכולת להזדכות בישראל על מס ששולם בחו"ל, הוראות מחירי העברה במדינה זרה ועוד.

10. רכישת נכסים במימון חיצוני

למי מיועד? רוכשי נכסים

"ביטול תחולתו של חוק התיאומים בתום שנת המס 2007 יצר כדאיות מיסויית לרכישת נכסים במימון חיצוני", אומר עו"ד ורו"ח אייל רובין מ-BDO זיו-האפט, "שכן הרוכש יכול ליהנות מקיזוז מלוא הוצאות הריבית מצד אחד, ומצד אחר לזכות בפטור ממס על רווח ההון בגובה ההצמדה למדד".

לדברי רובין, נוצר שילוב מעניין במקרה שההלוואה לרכישת הנכס ניתנת לחברה על-ידי יחיד הזוכה לפטור ממס על הכנסת המימון בגובה הפרשי הצמדה, או על-ידי חברה משפחתית הנהנית אף היא מפטור דומה.

צרו איתנו קשר *5988