DNA רוכשת מאורמד את רוב אחזקותיה בחברת אנטרה

יונתן מלכה, מנכ"ל DNA: "הייתה לנו הזדמנות להגדיל, באופן משמעותי, את ההחזקות בחברת אנטרה. מאחר ו-DNA מאמינה מאוד בחברה ניצלנו את ההזדמנות הזאת"

חברת די.אן.איי ביומד מתכבדת להודיע כי התקשרה היום בהסכם לרכישת מניות אנטרה ביו, חברת בת בבעלות מלאה של חברת אורמד . במסגרת הסכם רכישת המניות, אורמד תמכור לחברה את רוב החזקותיה באנטרה, כך שלאחר רכישת המניות, החזקות DNA באנטרה יהיו שוות ל-97% מההון המניות המונפק והנפרע של אנטרה בלא דילול.

הסכם רכישת המניות אושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה. התמורה למכירת המניות אנטרה לאורמד נאמדת בכ-1.15 מיליון דולר ישלמו באמצעות הקצאה פרטית של כ-8.4 מיליון מניות של החברה, במחיר של 30 אגורות למניה, אשר תהוונה, לאחר הקצאתן, כ- 5.94% מהון המניות המונפק והנפרע של אורמד בלא דילול. הערך הכולל של המניות המוקצות שווה לכ-700,000 דולר.

כמו כן, התחייבה החברה להשתתף בגיוס הון שתערוך חברת האם בסך של 250,000 דולר וזאת בתנאים זהים שישקיעו המשקיעים בחברת האם.

יתרת התמורה בסך של 450,000 דולר (נכון לשער הדולר ביום תשלום יתרת התמורה) תירשם כחוב של DNA כלפי אורמד לתקופה של עד ארבעה חודשים ממועד השלמת ההעסקה ומני ומור וזאב ברונפלד יעמידו לאורמד ערבות אישית לפירעון חוב זה. במסגרת הסכם מכירת המניות נתן כל צד למשנהו מצגים הסטנדרטים להסכמים מסוג זה.

השלמת העסקה נדרשת עד לסוף חודש מארס וכפופה בין היתר, לאישורה של האסיפה הכללית של החברה, לאישור כל האורגנים המתאימים אשר צד לעסקה, להשלמת הסכם הרישיון החדש ולאישור הבורסה לניירות ערך להקצאת מניות די.אנ.איי לאורמד, כאמור לעיל.

יונתן מלכה, מנכ"ל DNA אמר: "ל-DNA היתה הזדמנות להגדיל, באופן משמעותי, את אחזקותיה בחברת אנטרה. מאחר ו-DNA מאמינה מאוד בחברה ניצלנו את ההזדמנות הזאת".

צרו איתנו קשר *5988