תוכנית רשות ני"ע: דוחות החברות יציגו נזילות ומימון בנפרד

כל חברה ציבורית תצהיר האם קיים חשש סביר לעמידה בחובות בשנתיים הקרובות, וכן תפרט את עלות הגיוס הצפויה של החוב החדש

רשות ניירות ערך מנסה לשפר את המידע שמפרסמות החברות הציבוריות בנושא הנזילות ודרכי המימון שלהן. בכוונת הרשות לאגד את כל הנתונים הנוגעים לנושאים אלה בחלק נפרד בדוחות הכספיים.

הרשות, בראשות פרופ' שמואל האוזר, סבורה כי כיוון שהמידע הרלוונטי בנוגע לנזילות ולדרכי המימון של החברות מצוי כיום בכמה מקומות נפרדים, הדבר מקשה על ניתוח מצבן. לאור זאת פרסמה היום הרשות טיוטת תקנות שכוללות כמה תוספות ושינויים. מכיוון שמדובר בהליך חקיקה, סביר להניח כי תקנות אלה לא ייכנסו לתוקפן בקרוב.

הראשונה ואולי החשובה שבהן, קובעת כי הנהלתה של כל חברה תצהיר האם קיים חשש סביר כי במהלך תקופה של שנתיים החברה לא תעמוד בהתחייבויותיה. ההצהרה תינתן בכל דוח רבעוני, למעט במקרים שבהם רואי החשבון של החברה כבר צירפו לתוצאות החברה הערת "עסק חי". כלומר, כל החברות יצטרכו לבחון את יכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן, ולא רק אלה שכבר ידוע לגביהן, בגלל הערת "עסק חי", כי הן בבעיות.

כמו כן תידרש על חברה לפרט את ההערכות שלה לגבי עלות גיוס של חוב חדש מהבנק או באמצעות אג"ח, וכן תידרש לפירוט בדבר שיעור המינוף שלה.

הדרישה האחרונה כוללת פירוט של היקף החובות הניתן לפדיון מוקדם, תוכנית רכישה עצמית של אג"ח, כוונות או צפי לפדיון מוקדם של הלוואות או אג"ח, כוונות או צפי למחזור חוב או לגיוס חוב נוסף והאופן שבו זה ייעשה.

הוראה נוספת שנכללת בתקנות החדשות נוגעת לדוח תזרים המזומנים החזוי, שחל כיום על כל חברות שהנפיקו אג"ח, ובהוראה החדשה מוצע להיות מוחל גם על חברות שהנפיקו מניות. כיום, חברה נדרשת לפרסם דוח זה בהתקיים אחד מארבעה סימני אזהרה, ומוצע להוסיף "סעיף סל" - שקובע שחברה תפרסם את הדוח בהינתן כל סימן שמעורר אי-ודאות לגבי יכולתה לעמוד בהחזר חובותיה.

דוח מזומנים קצר מועד

כמו כן מוצע כי חברה שאינה מחויבת לפרסם דוח תזרים מזומנים חזוי, אך בתוך חצי שנה ממועד פרסום הדוח השנתי צפויה לפרוע הלוואה או אג"ח בהיקף מהותי, תצטרך לפרסם דוח תזרים מזומנים חזוי קצר מועד. בדוח זה תפרט החברה האם וכיצד היא מעריכה שהתזרים מפעילות שוטפת והנכסים השוטפים יכסו את ההתחייבויות שלה.

שינוי נוסף נוגע לדוח הסולו - מידע כספי על כל חברה וחברה בנפרד. ברשות החליטו לבטל את המתכונת הקיימת ולהחזירה למה שהיה נהוג ב-2008, כלומר לפי כללי ה-IFRS. במקביל, הרשות תדרוש את הצגת הדוח סולו רק בדוחות השנתיים, ולא מדי רבעון.

נושא הנזילות ודרכי המימון של החברות קיבל לאחרונה משנה תוקף. לפני כשבועיים נחשפו ב"גלובס" קשייו של מוטי זיסר, בעל השליטה באלביט הדמיה, בפירעון חובותיו הפרטיים לבנק הפועלים. על אף סמיכות האירועים, ברשות מסבירים כי התקנות המוצעות הן חלק מפרויקט שיפור הדוחות שבו החלו במחלקת התאגידים לפני כשנה וחצי. במסגרתו כבר פורסמו כמה הוראות, וביניהן הוראות גילוי ייעודיות לחברות נדל"ן וגז ונפט.

עיקרי תוכנית הרשות

הנהלת כל חברה תצהיר בכל דוח רבעוני אם קיים חשש סביר כי במהלך שנתיים היא לא תעמוד בהתחייבויותיה

חברה תפרט את ההערכות שלה לגבי עלות גיוס של חוב חדש מהבנק או באמצעות אג"ח, וכן תידרש לפירוט בדבר שיעור המינוף

דוח תזרים המזומנים החזוי יפורסם גם על ידי חברות שהנפיקו מניות

חברה שאינה מחויבת לפרסם דוח תזרים מזומנים חזוי, אך בתוך חצי שנה צפויה לפרוע הלוואה בהיקף מהותי, תפרסם דוח תזרים מזומנים חזוי קצר מועד

צרו איתנו קשר *5988