גמל דו-דבשתי

שני שינויים בחוק דחקו את קופות הגמל לתגמולים ממעמדן כאפיק פנסיוני מועדף *במה תלויה חזרתן למרכז הבמה, ואילו כיסויים ביטוחיים ניתן לרכוש במסגרתן

בטורים הקודמים סקרנו היבטים הקשורים בחיסכון פנסיוני בקרן פנסיה חדשה ובפוליסת ביטוח. הפעם נתמקד בחיסכון בקופות הגמל, שהחל ב-1957 ויועד לאוכלוסיית השכירים והעצמאיים.

קיימים מספר סוגי קופות: כאלו המיועדות לכלל הציבור, ענפיות, מפעליות, מרכזיות לפיצויים, קרנות השתלמות וקופות למטרה אחרת כגון מחלה וחופשה.

בטור זה נתעכב על קופות התגמולים המיועדות לכלל הציבור. במסגרת המלצות ועדת בכר שפורסמו ב-2005, רכשו בתי ההשקעות וחברות הביטוח את הקופות מידי הבנקים; אך הבנקים נותרו הגורם המתפעל את נכסי הקופות, העומדים על כ-160 מיליארד שקל בכ-180 קופות.

בעבר היוו קופות הגמל את מכשיר החיסכון העיקרי, אולם שני שינויים תחיקתיים שאירעו בעשור החולף פגעו במכשיר זה: הראשון נגע לטווח החיסכון, וקבע כי כספי שכירים שיופקדו החל מ-2005 וכספי עצמאיים שיופקדו החל 2006, יהיו נזילים רק מגיל 60; זאת לעומת נזילות לאחר 15 שנים עבור עצמאי ונזילות בתנאים מקילים עבור שכיר, כפי שהיה עד אז.

השינוי השני נגע לאופי החיסכון. עד תום שנת 2001 ניתן היה לקבל את החיסכון שנצבר כסכום חד-פעמי פטור ממס, אולם תיקון מספר 3 לחוק קופות הגמל ביטל את אפשרות זו, וקבע כי כספים שמופקדים לקופות מתחילת 2008 יתקבלו כקצבה בלבד. בהתאם, שונה שמן ל"קופות לא משלמות לקצבה|".

שינויים אלו צמצמו באופן ניכר את ההפקדות החדשות לקופות, ובצירוף המשברים בשוק ההון וגל פדיונות של חוסכים מבוגרים יחסית, גרמו לכך שסך הצבירות בקופות הולך וקטן.

אופן ההתקשרות: ההתקשרות בין החוסך לחברה המנהלת את הקופה היא על בסיס תקנון, הניתן לשינוי באישור משרד האוצר.

כיסויים ביטוחיים: כיום לא ניתן לרכוש כיסויים ביטוחיים במסגרת קופות הגמל, אך משרד האוצר פועל בשנה האחרונה לאפשר לקופות הגמל לשווק ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה; זאת במטרה לאפשר תחרות שקולה לתוכניות הביטוח ולקרנות הפנסיה.

במקרה של מוות תשולם צבירת התגמולים למוטבים שקבע החוסך כסכום חד-פעמי פטור ממס. אם המוטב יבקש להותיר את הכסף בקופה על שמו, הפעולה תיחשב כהפקדה חדשה למטרת קבלתה כקצבה. בימים אלו צפוי תיקון שיאפשר הותרת הכספים כאמור, תוך מתן האפשרות לקבלם גם כסכום חד-פעמי בניכוי מס על הרווחים בלבד.

כספי הפיצויים ממעסיק אחרון (ו/או כספים הנמצאים תחת רצף זכויות בין מעסיקים) ישולמו כסכום חד-פעמי לשארים לפי חוק.

ניהול הכסף: הקופות משקיעות את כל כספי העמיתים בשוק ההון (למעט 5 קופות שנהנות מתשואה מובטחת, אך אינן מקבלות עמיתים חדשים).

לכל קופה מאפייני סיכון השקעתי שונים, כך שהחוסך יכול להתאימן לצרכיו.

בסוף 2011 צומצם מספר הקופות בכל חברה מנהלת, ורוב הקופות הפכו למסלוליות|, כך שמתאפשר מעבר בין מסלולי השקעות שונים תחת אותה קופה.

נציין כי ב-2009 אושר מוצר בקופות גמל בניהול אישי (IRA). בקופה זו לכל עמית חשבון נפרד, והחלטות ההשקעה מתקבלות באופן עצמאי על-ידי החוסך או מנהל תיקים מטעמו.

דמי ניהול: דמי הניהול הינם בשיעור של עד 2% מהצבירה. באחרונה נקבע כי דמי הניהול המרביים יעמדו על 1.05% מהצבירה, ואליהם יתווספו דמי ניהול מפרמיה בשיעור של עד 4% (הדבר ייושם בהדרגה בשנים 2013-2014).

בשורה התחתונה: השינויים התחיקתיים גרמו לדחיקתן של קופות הגמל לתגמולים כאפיק פנסיוני מועדף. חזרתן למרכז המדף תלוי במספר צעדים שהרגולטור והמחוקק יכולים לנקוט, כגון החזרת החיסכון הפנסיוני ההוני, מתן אפשרות לרכישת כיסויים ביטוחיים ועוד.

הכותבים הם מנהל החטיבה העסקית במבטח סימון מקבוצת הביטוח מגדל, ומנהל המטה המקצועי בסוכנות. אין לראות בסקירה זו ובאמור בה ייעוץ פיננסי ו/או פנסיוני כהגדרתם בחוק. בכל מקרה, בטרם קבלת החלטה יש להיוועץ בבעל הרישיון המתאים

globes@mvs.co.il