סוחרי בורסה, שימו לב: איך משלמים מס על עסקת שורט?

מכירה בחסר מבוצעת באמצעות פעולת השאלה, שאותה מחוקק המס אינו רואה כעסקה למכירת ני"ע ■ כיצד בכל זאת נקבע חישוב תוצאות המס של העסקה? ■ מדריך מס על הבורסה (ואיך לקבל החזר?)

עסקת שורט, מכירה בחסר של נייר ערך, מבוצעת כאשר הבעלים של הנייר משאיל למוכר בחסר את הנייר, שאותו מעוניין השואל למכור בחסר. השואל מוכר את הנייר בסמוך לקבלתו, ומתחייב להשיב אותו במועד שנקבע לכך מראש.

מעבר לדמי ההשאלה, במהלך תקופת ההשאלה משלם המוכר בחסר למשאיל את כל ההכנסות, אשר להן הוא זכאי מכוח היותו בעל הנייר. לדוגמה, אם מדובר באג"ח אשר בתקופת ההשאלה משלמת למחזיקים ריבית, אזי השואל ישלם למשאיל תחליף ריבית, במקום הריבית שהיה זה זכאי לה אילו היה מחזיק בנייר. בתום התקופה, במועד שבו על המוכר בחסר להשיב את הנייר למשאיל, הוא רוכש בשוק את הנייר ששאל ומחזירו למשאיל.

בדרך כלל עסקה מעין זו מתבצעת על ידי המוכר בחסר, כאשר הוא מעריך כי שער הנייר צפוי לרדת ירד. כך, במועד מכירת הנייר, החל בסמוך למועד ההשאלה, יקבל המוכר בחסר את התמורה הגבוהה, ואילו במועד ההחזרה הוא ירכוש את הנייר בעלות נמוכה. מעבר להכנסה הונית זאת נהנה המוכר בחסר במהלך תקופת ההשאלה מהכנסות מימון, שמקורן בתמורה שקיבלה ממכירת הנייר המושאל.

ככלל, לצורכי מס, מתעלם מחוקק המס מהשאלת ני"ע סחיר, ואין הוא רואה בה עסקה של מכירת הנייר. כך, משאיל שאינו סוחר בני"ע, לא יחויב ברווח הון על ההשאלה, אלא יתחייב במס על תחליף הריבית והדיבידנד בהתאם למס החל בידו על הכנסות הריבית והדיבידנד.

במקביל, הכנסתו של השואל שביצע את המכירה בחסר, לא תיגזר מעסקת ההשאלה בינו לבין המשאיל, אלא תיגזר מהמכירה בחסר בתחילת העסקה ומהרכישה בסיום העסקה.

מכירה ואז רכישה

למעשה, ההבדל המיסויי העיקרי בין עסקת השורט לבין עסקה הונית רגילה, הוא שמועד המכירה חל לפני מועד הרכישה. בהתאם לכך, נקבע כי חישוב תוצאות המס של העסקה ייקבע במועד רכישת הנייר החליפי. במועד זה, מתמורת המכירה שקיבל המשאיל, יופחתו עלות רכישת הנייר החליפי, בתוספת דמי ההשאלה, תחליף הריבית ותחליף הדיבידנד שהוא שילם מיום המכירה בחסר ועד ליום ההתכסות בנייר החליפי.

לעניין התיאום למדד, מכיוון שהמכירה בחסר מבוצעת בסדר פעולות הפוך, שבו המכירה מתבצעת קודם לרכישה, נקבע כי התמורה מהמכירה תשוערך בהתאם לעליית המדד מיום המכירה ועד ליום הרכישה. במילים אחרות, בעסקת המכירה בחסר ישלם המוכר מס על הכנסה תיאורטית העולה על הכנסתו הנומינלית.

כך לדוגמה, מי שמכר בחסר ני"ע בתמורה ל-100 שקל בעסקה שנסגרה שנה מאוחר יותר עם רכישתו של הנייר החליפי ב-95 שקל, הרוויח נומינלית 5 שקל. אולם בהנחה שבמהלך אותה שנה עלה המדד ב-5%, הוא ישלם מס על 10 שקל (לצורכי מס, התמורה המחושבת היא 105 שקל).

לסיום, נציין כי פעמים רבות חישוב ההתאמה באופן המתואר מביא למצב של כפל מס. כך למשל, מי שמשקיע את כספי תמורת המכירה בפיקדון ישלם מס - הן על מלוא הריבית שקיבל בפועל על הפיקדון, והן על ההכנסה הרעיונית שמקורה בשערוך התמורה. במקרים מעין אלה יש לבחון את האפשרות לקיומן של חלופות מיסוי אחרות (כגון סיווג המכירה בחסר כעסקת מימון), באופן שימנע את כפל המס הבלתי מוצדק.

*** הכותבים הם שותפים באשכול המסים של פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי BDO זיו האפט

צרו איתנו קשר *5988