מידרוג: לאלביט הדמיה אין מקורות מספקים לתשלום החוב

הורדת הדירוג מתבססת, בין היתר, על המשך השחיקה המהירה ביתרות הנזילות, ללא יצירת מקורות מספקים, לשם עמידה לאורך זמן אל מול עומס הפרעונות החל על החברה

חברת מידרוג החליטה להוריד דירוג לסדרות האג"ח שבמחזור של חברת אלביט הדמיה הנמצאת בשליטת מוטי זיסר מרמה של Baa3 באופק שלילי לרמה של B2 והכנסתן של הסדרות שבמחזור לרשימת מעקב עם השלכות שליליות.

במדרוג מציינים כי הורדת הדירוג מתבססת, בין היתר, על המשך השחיקה המהירה ביתרות הנזילות, ללא יצירת מקורות מספקים, לשם עמידה לאורך זמן אל מול עומס הפרעונות החל על החברה.

לאחר המימושים המוצלחים שערכה החברה במהלך השנה האחרונה, היעדר נגישותה לשוק ההון, מותיר אותה עם תלות מהותית במספר מקורות תזרים המאופיינים ברמת אי וודאות גבוהה. מקורות אלו כוללים, בין היתר, את תחום המדיקל והפעילות בהודו. כך גם, חשופה החברה לקושי בהפקת תזרימי מזומנים משמעותיים מהחזקתה המהותית בפורטפוליו - חברת פלאזה סנטרס (מוחזקת בשיעור של 62%), הן לאור אתגרים בקבלת דיבידנדים והן לאור ירידה מהותית בשווי הסחיר של מניות פלאזה המקשה על החברה להפיק תזרימים משמעותיים ממימוש או שיעבוד אחזקותיה בפלאזה.

שוויה של פלאזה ויכולת הפקת התזרים ממנה הינו משמעותי ליכולת החברה לעמוד לאורך זמן בהתחייבויות העומדות בפניה. כיום קשה להעריך את שוויה הריאלי של פלאזה, לאור הפער המשמעותי הקיים בין השווי הסחיר לבין היקף ההון העצמי המשוייך לאלביט הדמיה. מלבד לוח החלויות הצפוף, לחברה מספר קובננטים מול מוסדות פיננסיים לשמירת נזילות אשר עלולים להקשות על החברה את ניהול התזרים באופן שימנע את הפרתם.

עוד מציינים במידרוג כי הכנסת סדרות האג"ח שבמחזור לרשימת מעקב נובעת מהאתגרים העומדים בפני החברה להוציא לפועל מהלכים שונים ליצירת מקורות תזרים לצורך החזר חוב האג"ח בטווח הקצר כאשר לחברה גם מגבלת נזילות מינימאלית לאור מספר קובננטים מול מוסדות פיננסיים. מהלכים אלו תלויים במקורות תזרים אשר הפקתם תלויה בסביבת פעילות מאתגרת ואף היקפם אינו ודאי.

"ככל שהחברה לא תצלח לעמוד בהתחייבויותיה במועדן, קיימת סבירות גבוהה, כי תבוצע הורדת דירוג משמעותית נוספת אשר תשקלל את יכולת החזר החוב של החברה בתרחיש של RUN-OFF".

לפני כ-10 ימים חתכה חברת הדירוג מעלות את דירוג האשראי של אלביט הדמיה מרמה של BBB ל-B. זאת, על רקע תהליך השחיקה המתמשך ברמת הנזילות, שמוגדרת על ידי מעלות כיום כ"חלשה", המהווה גורם עיקרי בשיקולי דירוג האשראי של אלביט הדמיה. להערכת S&P מעלות, החברה מתאפיינת ביכולת חלשה לעמידה בהתחייבויותיה בטווח של 12 החודשים הבאים.

צרו איתנו קשר *5988