כמה מס תשלמו על רווחי הון ממכירת מניות פרטיות?

שיעור מס: איך קורה שהוראת הרווחים הראויים לחלוקה שנקבעה בחוק כהוראה מקלה, מביאה דווקא להכבדה בנטל המס על היחיד

בניגוד לרווח הון ממכירת מניה סחירה, המחויב בשיעור מס אחיד של 25% (30% לבעל מניות מהותי), רווח ההון ממכירת מניה פרטית נפרס ליניארית על פני תקופת החזקתה של המניה, ועל כל חלק מהתקופה חל שיעור מס שונה.

כך, רווח הון בגין מכירת מניה פרטית שנרכשה בינואר 2000, ייפרס ליניארית על פני תקופת ההחזקה (כ-13 שנים). בגין 3 השנים עד סוף 2002 ישולם מס בשיעור המס השולי המלא החל על היחיד (עד 48%); בגין 9 השנים בין 2003-2011 ישולם מס בשיעור של 20% (25% לבעל מניות מהותי); ואילו בגין יתרת התקופה (כשנה) ישולם מס בשיעור של 25% (30% לבעל מניות מהותי).

מעבר לחלוקה זאת, לגבי חלק מרווח ההון ניתנה הקלה באמצעות מנגנון הרווחים הראויים לחלוקה. מנגנון זה חל במכירת מניות פרטיות, שמועד רכישתן הוא לפני שנת 2003, וכן במכירת מניות סחירות בידי בעל מניות מהותי.

מנגנון זה נועד לתת הקלה לגבי חלק מרווח ההון, המשקף את חלקו של בעל המניות המוכר ברווחים של החברה הנמכרת שהתחייבו בידה במס חברות ושנצברו על ידה (וטרם חולקו) החל משנת 1996.

בהתאם למנגנון זה, רווח ההון של בעל המניות המוכר בגובה חלקו ברווחים הראויים יתחייב במס בשיעור של 25%, שהיה חל על רווחים אלה אילו היו מחולקים כדיבידנד למוכר ערב המכירה (30% לבעל מניות מהותי) בגין הרווחים שנצברו מתחילת 2003 ועד ליום המכירה. שיעור מס של 10% יחול בגין הרווחים הראויים שנצברו בחברה הנמכרת בשנים 1996-2002.

הרציונל במנגנון הרווחים הראויים לחלוקה הוא ברור. הקביעה החלה לגבי הרווחים הראויים שנצברו מתחילת 2003 ואילך, שלפיה חלקו של המוכר ברווחים אלה יחויב במס כאילו חולק כדיבידנד ערב המכירה, נועדה למנוע תמריץ מס לחלוקת דיבידנד ערב המכירה.

לגבי חלקו של המוכר ברווחים הראויים שנצברו בשנים 1996-2002, בכל מקרה אין כדאיות ליחיד לחלק את הרווחים ערב המכירה, שכן המס על הדיבידנד (25%-30%) עולה על המס החל על הרווחים הראויים לחלוקה (10%).

עיוות והבחנה בלתי מוצדקת

מהאמור עד כה עולה, כי דווקא הוראת הרווחים הראויים לחלוקה שנקבעה בחוק כהוראה מקלה, מביאה להכבדה בנטל המס החל על רווח ההון בגובה הרווחים הראויים שנצברו בשנים 2003-2011.

עיוות זה נובע מכך, שבעוד המס החל על רווח ההון הרגיל מתחשב בשיעורים השונים שחלו בתקופות השונות, הרי לשון הוראת הרווחים הראויים בוחנת את שיעור המס שהיה מוטל על רווחים אלה אילו היו מחולקים ערב המכירה.

כתוצאה מעיוות זה נוצר מצב, שבו שיעור המס החל רווחים ראויים לחלוקה גבוה משיעור המס החל רווח הון רגיל. כמו כן נוצרת הבחנה בלתי מוצדקת בין מיסוי מניות שנרכשו לפני שנת 2003, אשר עליהן חל מנגנון הרווחים הראויים, לבין מיסוי מניות שנרכשו לאחר מכן ואשר עליהן לא חל מנגנון זה.

ספק רב, כאמור, אם לתוצאה זאת כיוון המחוקק, בעת קביעת מנגנון הרווחים הראויים לחלוקה; או שמא כוונתו הייתה לקבוע, כי בכל מקרה שיעור המס החל על רווחים אלה לא יעלה על שיעור המס החל על רווח ההון הריאלי הרגיל.

הכותבים הם שותפים באשכול המסים של פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי BDO זיו האפט

שיעור המס
 שיעור המס

צרו איתנו קשר *5988