וינשטיין: אין מניעה משפטית למינוי פרנקל לנגיד בנק ישראל

זאת אף שפרנקל שימש בתפקיד זה שתי קדנציות רצופות בין השנים 1991-2001

אין מניעה משפטית למינויו של פרופ' יעקב פרנקל לנגיד בנק ישראל, אף ששימש בתפקיד זה שתי קדנציות רצופות בין השנים 1991-2001 - כך קובע היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, בחוות-דעת שמסר לראש הממשלה בנימין נתניהו.

"לאחר בחינה וניתוח של הוראת סעיף 10(א) לחוק בנק ישראל הגיע היועץ המשפטי לממשלה לכלל דעה כי אין בכהונתו הקודמת של פרופ' פרנקל כדי למנוע את מינויו לנגיד בנק ישראל", נמסר היום (ב') ממשרד המשפטים.

על-פי עמדת היועץ, ניתן לפרש את הוראת החוק כהוראה שתכליתה הסדרה צופה פני עתיד של משך הכהונה הרצוי בתפקיד הנגיד.

"החוק מגביל את כהונתו של נגיד בנק ישראל לשתי תקופות כהונה בנות 5 שנים מיום חקיקתו ב-2010, וביחס לכך רלוונטיות מטבע הדברים רק תקופות הכהונה שמולאו לאחר חקיקתו ולא תקופות הכהונה שקדמו לחקיקתו. הוראת סעיף 10(א) היא בעלת תחולה פרוספקטיבית ממועד חקיקתה ואילך, ואין היא מחילה עצמה אחורנית לתקופה שקדמה לה".

יצוין כי מינוי הנגיד הוא בידי נשיא המדינה לפי המלצת הממשלה ומצריך את אישור הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה, אשר תפקידה לבחון את כלל ההיבטים הנוגעים למינוי.