משרד התשתיות העניק שטרי חזקות לשותפים ב"לוויתן"

בשטרי החזקות נקבעו הוראות לעניין לוחות זמנים לפיתוח השדה והוראות לעניין הקמה והפעלה של המתקנים שבחזקות ■ יזמי "לוויתן" יהיו מחוייבים לשמור על קיבולת מובטחת של 9.2 BCM גז טבעי לשנה לצרכי המשק הישראלי

יזמי "לוויתן" יהיו מחוייבים לשמור על קיבולת מובטחת של 9.2 מיליארד מ"ק לשנה (BCM) לצרכי המשק הישראלי, כך קובעים שטרי החזקה ללוויתן שפורסמו היום (ה') על ידי משרד התשתיות הלאומיות. שטר החזקה מסדיר את מערכת היחסים בין המדינה ליזמים לאורך חיי המאגר, כלומר ב-30 עד 40 השנים הקרובות.

כפי שנחשף אתמול ב"גלובס" החליט משרד התשתיות לחייב את היזמים להבטיח כי לרשות צרכי המשק תועמד קיבולת גדולה בהרבה מהצריכה החזויה בפועל - זאת כלקח מאירועי הגז המצרי: העובדה שמשרד התשתיות הלאומיות לא צפה את הפסקת הזרמת הגז ממצרים הביאה לכך שאישר ליזמי מאגר "תמר" להקים מערכת הולכת גז שלא תוכננה כדי לספק לבדה את מלוא הביקוש לגז במשק.

משמעות דרישת משרד התשתיות היא שיזמי "לוויתן" לא יוכלו לייצא גז בכמות שתותיר למשק פחות מהקיבולת המובטחת (כאמור 9.2 BCM). לכן אם המערכת המתוכננת כיום על ידי יזמי "לוויתן" מסוגלת לספק 16 BCM לשנה, ייאלצו היזמים להרחיב את יכולת ההפקה ממאגר "לוויתן" כתנאי לכך שיוכלו לייצא גז בכמות גדולה יותר מכ-7 BCM לשנה.

מעבר לדרישה זו קובע שטר החזקה כי בעל חזקה יקים את מערכות ההפקה וההולכה של הגז הטבעי ממאגר "לוויתן" לחופי ישראל, כך שתתאפשר אספקה והזרמה של גז טבעי למערכת ההולכה הארצית בכמות של 1.4 מיליון מטר מעוקב לשעה (מעל 12 BCM לשנה).

דרישה נוספת המעוררת התנגדות מצד היזמים מאפשרת לממונה לדרוש מבעל החזקה להוסיף למערכת ההפקה ומערכת ההולכה שיקים מיתקנים וקידוחים, וכן נקודת כניסה נוספת, באופן שיאפשר הזרמת כמויות של גז העולות על 1.4 מיליון מ"ק, בבטיחות, באמינות וביעילות לצרכנים בישראל. היזמים מבקשים כי המדינה תסייע להם במימון התוספת הנדרשת, בדרך של העמדת ערבויות מדינה או בסיוע אחר - אך לדרישה זו אין ביטוי בשטר החזקה.

בנוסף סירבה המדינה לבקשת היזמים להפחית את גובה הערבות בסך 100 מיליון דולר הנדרשת לצורך הבטחת עמידתם בתנאי שטר החזקה.

מנכ"לית משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים אורנה הוזמן-בכור ציינה כי הענקת החזקות מאפשרת את המשך קידום ופיתוח משק האנרגיה בישראל בכלל ותחומי הגז הטבעי בפרט, בצורה בטוחה ומהירה. "בעת גיבוש תנאי החזקה ראה המשרד לנגד עיניו את טובת המשק, את צרכיו העתידיים ואת הפיכתו למשק חזק, יציב ובלתי תלוי. משק חדש מתפתח כעת תחת ידינו, ואנו בונים אותו בזהירות, באחריות ותוך ראייה מקיפה וכוללת. בעקבות הענקת שטר החזקה יוכלו צרכנים רבים ונוספים להתחבר לגז הטבעי ויוכלו להוזיל את עלויות האנרגיה שלהם בצורה משמעותית. לכך יתלוו גם קידום, הכשרת והעסקת עובדים ישראלים בתחום".

דרישות נוספות המופיעות בשטר החזקה הן כי במקרה של מחסור בגז טבעי בישראל, ייתן בעל החזקה עדיפות לצרכי המשק המקומי, ביחס ליכולת אספקה שאינה כפופה להתחייבות מכירה על פי חוזה בר תוקף שיש לו באותה העת. בכך קיבל משרד התשתיות את עמדת היזמים שחששו כי הענקת יכולת לממונה להתערב בכמויות מבוטחות בהסכמים תקשה עליהם מאד לחתום על הסכמים לייצוא גז.

תוכנית הפיתוח תוגש תוך שישה חודשים מיום קבלת החזקה.

תנאים מהותיים נוספים בשטר החזקה:

- בהתאם להנחיות הממונה שיינתנו בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה, יכין בעל החזקה תכנית לביצוע ניטור רקע של הסביבה הימית הרלוונטית לפיתוח שדה לוויתן, ויגיש אותה לאישור הממונה, שיינתן בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה, עם אישורה בכתב בידי הממונה יבצע בעל החזקה את ניטור הרקע במהירות המרבית האפשרית.

- בעל החזקה יכין, בהתאם להנחיות הממונה שיינתנו בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה, מסמך השפעה על הסביבה אשר יציין את התוצאות של ניטור הרקע ויפרט את ההשפעות הסביבתיות, לרבות השפעות על מי הים, קרקעיתו, האוויר, וערכי הטבע, מפעילות בעל החזקה, ויכלול המלצות לגבי ההנחיות והאמצעים הנדרשים לצורך מזעור ההשפעות האפשריות של פעילות בעל החזקה, והוראות לגבי שיקום עם סיום תקופת שתי החזקות; כמו כן יכלול המסמך המלצות לגבי ביצוע ניטור רקע ומסמכים סביבתיים נוספים לשלבים הבאים שבהם ייקבעו תכניות הקמה מפורטות למיתקנים שונים בהתאם למיקומים שבהם הם יוקמו.

- על מנת לקדם הכשרה והעסקת עובדים ישראלים בתחומי האנרגיה המתפתחים, ובהמשך לפעילות המשרד בתחום ההכשרות, דרש המשרד מבעלי החזקות להגיש תוך חצי שנה תוכנית מפורטת, לרבות דרכי פעולה, יעדים ולוחות זמנים ואבני דרך להעסקת עובדים ישראליים בעבודות הפיתוח, ההתקנה והפעלת מערכת ההפקה של לוויתן.

- הממונה רשאי להורות לבעל החזקה לתת לבעל חזקה אחרת, ללא הפליה, שירותי טיפול, הורדת לחץ והולכה בתשלום, ובכפוף לשיקולי בטיחות ולאישורים הנדרשים לפי כל דין. זאת על מנת לעודד חיבור מאגרים קטנים בהקדם למערכת ההולכה הארצית.