"צפוי גל של זיופי פרוטוקולים עקב הוראה של רשם האגודות"

‎כך טוענים גורמים ממשלתיים ומשפטיים בהתייחס להנחייתו החדשה של רשם האגודות, מירון הכהן, לפיה אין לפנות יותר לרשם לצורך קבלת אישור על החלטות של אסיפות כלליות באגודות שיתופיות, אלא להסתפק באישור של עו"ד

"ההוראה החדשה של רשם האגודות השיתופיות, שמשמעותה הפרטת הסמכות לאשר החלטות של אסיפה כללית באגודות, תביא לגל של זיופי פרוטוקולים, ובכך הרשם בעצם מתחמק מחובתו החוקית להיות שומר הסף של תקינות ההליכים באגודות ושמירת זכויותיהם של חברים באגודה נגד שרירות החמולות השולטות ושל ועדים מושחתים" - כך אומרים גורמים ממשלתיים ומשפטיים המעורים בתחום האגודות השיתופיות.

זאת, בהתייחס להנחייתו החדשה של רשם האגודות השיתופיות, עו"ד מירון הכהן, לפיה "מהיום והלאה אין לפנות לרשם לצורך קבלת האישורים האמורים, אלא יש להסתפק בכך שעורך דין יאשר לאגודה השיתופית את חוקיות/תקינות החלטות האסיפה הכללית, וזאת במקום אישור רשם האגודות".

עוד טוענים גורמים משפטיים כי יש להוציא את מוסד רשם האגודות ממשרד הכלכלה ולהעביר אותו למשרד המשפטים, שם מתפקדים כל הרשמים האחרים, כמו רשם התאגידים, על מנת שתהיה בקרה ראויה על פעולותיו.

הגורם המפקח על תקינות האסיפות הכלליות והפרוטוקולים הוא רשם האגודות השיתופיות, הפועל במשרד הכלכלה. לרשם יש סמכויות חקירה והטלת סנקציות, שעל החלטותיו ניתן לערער רק לבג"ץ. לפיכך, בעקבות ההנחיה החדשה, נוצר קושי לחברי אגודות המנסים להתמודד עם החלטות מפלות או שרירותיות המתקבלות באסיפות הכלליות.

העימותים החריפים ביותר בין הוועדים לבין חברי האגודה, בעיקר במושבים, מתרחשים בעניין שטחי הנחלה ואופן הקצאת קרקעות. תופעה זו צפויה להחמיר גם בקיבוצים, עם התקדמות תהליך הפרטת בתי המגורים.

מתחקירים רבים בנוגע למתרחש באגודות השיתופיות, בעיקר במושבים, עולות שתי תופעות בולטות: רשמי האגודות השיתופיות נוהגים להתייצב באופן גורף לצד ועדי האגודות ונגד חברי אגודה המתקוממים על מעשי שחיתות או ניצול לרעה של מעמד חברי הוועדים; ובנוסף, ועדי האגודות "משפצים" או ממש מפברקים את תוצאות האסיפות הכלליות של חברי האגודה.

"הסתכנות בשלילת רישיון"

דובר משרד הכלכלה, בשם רשם האגודות, מסר בתגובה: "ככלל, הרשם או נציגיו אינם משתתפים ואינם אמורים להשתתף באסיפות הכלליות של האגודות, ולפיכך גם אין להם יכולת להעיד באופן בלתי אמצעי על הכינוס וההתנהלות של האסיפה הכללית או ההחלטות שהתקבלו בה. כל שיש בידם לעשות, וכך גם היה הנוהג עד כה, הוא לדרוש אישור של היועץ המשפטי של האגודה על כך שההליכים וההחלטות באגודה נעשו באופן תקין ובהתאם לדין ולתקנון שלה.

"הסתמכות על אישור היועץ המשפטי של תאגיד לתקינות ההליכים הפנימיים בתאגיד מקובלת לא רק במשרד רשם האגודות השיתופיות אלא אצל כל הרגולטורים והרשויות הממשלתיות למיניהן, לרבות בתי המשפט, הסומכים מדי יום ביומו על תצהירים שאושרו בידי עורכי דין.

"בהסתמכות על אישור היועץ המשפטי של התאגיד אין משום הפרטה של סמכות כלשהי, שכן בכל מקרה שבו יתברר כי האישור ניתן שלא כדין או שלא שיקף את המציאות, יכולים הרגולטור או הרשות הרלבנטים לבטל את תוקפו של האישור ושל ההליך שעליו הוא מעיד. בנוסף לכך, עורך דין שאישר בחתימתו את תקינותו של הליך שלא היה תקין, מסתכן בהעמדה לדין משמעתי בלשכת עורכי הדין ובהשעיה או שלילת רישיונו עקב כך.

"לאור האמור, בנסיבות אלה, שבהן אין לרשם למעשה כל יתרון או ידיעה נוספים על תקינות הליכי האסיפה הכללית של האגודה והחלטותיה, מעבר להסתמכותו על אישור היועץ המשפטי של האגודה, הדרישה שגם משרד הרשם יאשר למשרד החקלאות את תקינות ההליכים היוותה ביורוקרטיה מיותרת. שכן משרד החקלאות יכול להסתמך, כמו הרשם ובאותה מידה, על אישורו של היועץ המשפטי של האגודה.

"לא זו בלבד, אלא שהמשך הנוהל הקיים של מתן אישור גם על-ידי משרד הרשם כרשות ממלכתית, היה עשוי בנסיבות מסוימות להביא לשחרורו של היועץ המשפטי של האגודה מאחריותו לתקינות ההליכים ולשמש כראיה לכאורה לתקינות ההליכים, גם כאשר הם לא היו כאלה".

"ביורוקרטיה מיותרת"

דובר משרד הכלכלה סיכם ואמר בתגובתו כי "בהתאם לשיקולים האמורים הוחלט על ההנחיה החדשה, אשר גם תואמת ועולה בקנה אחד עם המדיניות המוצהרת של משרד הכלכלה לפעול לביטול והסרת דרישות וחסמים ביורוקרטיים מיותרים.

"למען הסר ספק, בהסרת הדרישה הביורוקרטית האמורה אין כדי להקל עם מי שיפעל בניגוד להליכים ולדרישות או לפטור אותו מאחריות. בכל מקום שבו יתברר כי הליכי הכינוס והניהול של האסיפה הכללית באגודה לא היו תקינים או כי הדיווח עליהם היה כוזב, יינקטו צעדים נגד הוועד המנהל של האגודה הרלבנטית ונגד היועץ המשפטי שלה שהוציא את האישור".

צרו איתנו קשר *5988