למרות המצוקה: לא יוכרו מקומות התמחות נוספים לרו"ח

בנוסף, מועצת רו"ח בראשות עו"ד אמי פלמור קבעה כי אין מקום לפיצול מקצוע ראיית החשבון ולקיומם של שני סוגי רישיונות - "רואה חשבון" ו"רואה חשבון מבקר"

מועצת רואי חשבון, בראשות יו"ר המועצה ומנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור, החליטה בישיבה עקרונית שקיימה לאחרונה בנושא מקצוע ראיית החשבון, כי אין מקום לפיצול מקצוע ראיית החשבון ולקיומם של שני סוגי רישיונות לרואי חשבון - "רואה חשבון" ו"רואה חשבון מבקר".

כמו כן, המועצה החליטה כי אין מקום להרחבת מקומות ההתמחות בראיית חשבון מעבר למצב הקיים, ויש להקפיד על כך שההכשרה של מתמחים בראיית חשבון במסגרת התמחותם תהא בעיקרה בתחום הביקורת.

לאחרונה דנה מועצת רואי החשבון בהצעת אחד מחבריה בנושא האפשרות לקיומם של שני סוגי רישיונות לרואי חשבון - "רואה חשבון" ו"רואה חשבון מבקר". לפי ההצעה, על מנת לקבל את התואר "רואה חשבון" יחויבו המועמדים לעמוד בבחינות המועצה, לרבות הבחינות בנושאים חשבונאות פיננסית וביקורת - סופיות חלק ב', אך יהיו פטורים מההתמחות; בעוד שעל מנת לקבל את התואר "רואה חשבון מבקר" תידרש בנוסף לכך התמחות במשרדי רואי חשבון מבקרים.

בתום הדיון, ולאחר שמיעת עמדות המשתתפים, הודיעה יו"ר המועצה, עו"ד פלמור, כי אין מקום לפיצול המקצוע, שכן החסרונות שבכך עולים על היתרונות האפשריים - אותם ניתן יהיה להשיג באמצעות הקפדה על כך שההכשרה של מתמחים בראיית חשבון במסגרת התמחותם תהיה בראש ובראשונה בתחום הביקורת.

פלמור ציינה עוד כי "רוב חברי המועצה מסכימים שיש לשמר את מקצוע ראיית החשבון כמות שהוא, בשל מהותו, כבודו וייחודו, ולאור הצורך לשמר את ההכשרה בביקורת גם עבור רואי החשבון שלא יעסקו בכך בעיסוקיהם השונים".

הדיון העקרוני בסוגיית ההתמחות הראויה בראיית חשבון התקיים, בין היתר, על רקע פניות שהתקבלו מגורמים שונים בנוגע למחסור במקומות התמחות בראיית חשבון. הטענות על "הצפת" המקצוע, אובדן היוקרה והכבוד שהיו לו וההידרדרות המתמדת באיכות העוסקים במקצוע, היו מוכרות בעבר בעיקר מעולם עריכת הדין, אך מזה תקופה נשמעות טענות דומות גם בשוק ראיית החשבון.

סטודנטים רבים מתלוננים על הקושי הכרוך במציאת מקום התמחות ראוי באחד ממשרדי רואי החשבון הגדולים בארץ, ועל כך שהם מוצאים את עצמם מול שוקת שבורה - ללא התמחות וללא יכולת להתקדם ולהפוך מבוגרי לימודי חשבונאות לרואי חשבון.

במסגרת הדיון נבחנה השאלה האם על המועצה לפעול להגדלת מספר מקומות ההתמחות במשק על-ידי הגמשת אמות-המידה להכרת המועצה במוסדות ציבוריים ובמפעלים עסקיים כמקומות לאימון מתמחים - או שמא דווקא לצמצום האישורים הניתנים למקומות התמחות שאינם משרדי רואי חשבון, כך שההתמחות שתיעשה תוגבל עד כמה שניתן לעבודת הביקורת במובנה הצר.

בשנים האחרונות קיימה מועצת רואי החשבון מספר רב של דיונים בנושא ההתמחות במפעלים עסקיים ובמוסדות ציבור. בעקבות הדיונים, המועצה פרסמה בחודש מאי 2013 נוסח מעודכן של ההודעה בדבר אמות-המידה להתמחות. בנוסח זה הרחיבה המועצה מעט את האפשרות להכרה בהתמחות של שנתיים במפעלים עסקיים ובמוסדות ציבוריים.

בעקבות שינוי זה אושרו במהלך השנה האחרונה מספר מפעלים עסקיים גדולים כמקומות התמחות לשנתיים. בסיכומו של הדיון הגיעה המועצה למסקנה כי שמירה על רמתו המקצועית של מקצוע ראיית החשבון מחייבת שההכשרה של המתמחים תהיה בעיקרה בתחום הביקורת.

יו"ר המועצה, עו"ד פלמור, ציינה כי "עבודת הביקורת היא הבסיס למקצוע ראיית החשבון, וכי שמירה על רמת המקצוע מחייבת לצמצם את הפרשנות הניתנת לאמות-המידה להכרה במקומות התמחות, ולדבוק בהתמחויות המכשירות לעבודת ביקורת".

עוד סוכם כי ייעשה שימוש מוגבר במפקחים על המתמחים מטעם המועצה לבדיקת מהות ההתמחות, הן במפעלים העסקיים ובמוסדות הציבוריים שאושרו והן במשרדי רואי החשבון.

בדיון העקרוני השתתפו נשיא לשכת רואי החשבון ונציגי מוסדות אקדמיים שונים.