"זוכים במכרז ביטוח לאומי נבחרו למרות ניגוד עניינים"

לטענת פרקליטים מהמוסד, ביטוח לאומי התקשר עם משרדי עו"ד למתן שירותים בתביעות שיבוב נגד חברות הביטוח, למרות שהחברות מיוצגות ע"י אותם משרדים - וזאת בשל שינוי שערך יועמ"ש המוסד בכללי המכרזים

המוסד לביטוח לאומי (מל"ל) התקשר עם משרדי עורכי דין למתן שירותים משפטיים בתביעות שיבוב נגד חברות הביטוח, למרות שחברות הביטוח מיוצגות גם הן על-ידי אותם משרדים - כך נטען בתלונה שהוגשה לאחרונה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין במחוז תל-אביב, נגד היועץ המשפטי של המל"ל, עו"ד עמוס רוזנצויג, שהיה אחראי לפרסום המכרז למתן שירותים משפטיים של משרדי עורכי דין.

התלונה נגד רוזנצויג הוגשה על-ידי מספר פרקליטים מהמל"ל בהווה ובעבר, שמעדיפים בשלב זה להישאר בעילום-שם, באמצעות עורכי דין ירון (אהרוני) חיים ויפית מנגל, המתמחים בתביעות בנושאי הביטוח הלאומי.

לגלובס" נודע כי עו"ד מנגל גם פנתה בנושא למבקר המדינה, יוסף שפירא, שכבר התחיל בביקורת במל"ל בנושא הזה ובנושאים נוספים.

ביסודן של תביעות השיבוב ניצבת מערכת יחסים משולשת בין המל"ל, הזכאי (הניזוק) והצד השלישי (המזיק), שאחריותו מכוסה על-פי רוב על-ידי חברות ביטוח. כאשר חייב המל"ל לשלם גמלה לנפגע וקמה חבות גם של חברת ביטוח לשלם פיצויים לאותו נפגע, רשאי המל"ל לקבל שיפוי על הגמלאות ששילם מחברת הביטוח.

כיוון שבמסגרת הסדר השיבוב ניצבים המל"ל וחברות הביטוח משני צדי המתרס עם אינטרסים כלכליים סותרים, שוכר המל"ל לאורך השנים שירותים משפטיים ממשרדי עורכי דין לשם ייצוגו בתביעות שיבוב מול חברות הביטוח. המשרדים מתחייבים כי במשך תקופת ההסכם לא ייצגו במישרין או בעקיפין חברות ביטוח בכל תחום שהוא מחשש לניגוד עניינים.

ביטול התנאים המפורשים במכרז

לפי התלונה שהוגשה לוועדת האתיקה של הלשכה, "התנהלות תקינה זו של המל"ל הגיעה לקיצה בסמוך למינויו של עו"ד רוזנצויג ליועץ המשפטי של המל"ל, שביקש לשנות סדרי בראשית במכרזים באשר לאופן התקשרות המל"ל עם משרדי עורכי דין חיצוניים, למתן שירותים משפטיים בתחום השיבוב במוסד ובאופן חלוקת התביעות וניתוב התיקים למשרדים הזוכים".

לפי התלונה, במכרז האחרון למתן שירותים משפטיים למל"ל, בחר רוזנצויג, משום מה, לבטל את התנאים המפורשים שהיו במסמכי המכרזים בעבר, ובמקום שיהיה איסור מוחלט ומפורש על ניגוד עניינים מצד משרדי עורכי דין המייצגים אותו, מסתפק המל"ל בהצהרה של עורכי דין על היעדר של ניגוד עניינים.

"עו"ד רוזנצויג הסיר מהסכמי ההתקשרות מיוזמתו, ובאופן שלא עלה עם עמדת המומחים בלשכה המשפטית בתחום השיבוב, תניות המונעות מראש ניגוד עניינים, ואשר אסרו במפורש ובאופן חד-משמעי הימצאות במצב של ניגוד עניינים בין המוסד ובין חברות הביטוח", נטען.

לפי הנטען בתלונה, בסיומו של הליך המכרז נבחרו 29 משרדי עורכי דין לתת שירותים למל"ל לשם ייצוגו בתביעות שיבוב, כאשר לפחות ארבעה מהם מייצגים במקביל הן את המל"ל והן את חברות הביטוח.

המתלוננים מציינים כי די בעיון במאגרי המידע המשפטיים כדי להיווכח שבמהלך 2013-2014 - לאחר פרסום שמות משרדי עורכי דין שזכו במכרז המל"ל למתן שירותים משפטיים וחתימת הסכמי ההתקשרות - המשרדים הזוכים המשיכו בייצוג חברות ביטוח שונות.

הפרקליטים שפנו לוועדת האתיקה ביקשו ממנה לבחון אם ההסדר החדש שקבע המל"ל עומד בכללי האתיקה החלים בסוגייה של ניגוד עניינים.

ביטוח לאומי: "המכרז לווה בחוות-דעת משפטיות חיצוניות"

מהמוסד לביטוח לאומי (המל"ל) נמסר בתגובה: "המכרז למתן שירותים משפטיים פורסם על-ידי ועדת המכרזים של הביטוח לאומי. ועדת המכרזים היא שניהלה את המכרז והכריעה באשר לזוכים בו. ועדה זו לוותה בחוות-דעת משפטיות מקצועיות של מומחי אקדמיה חיצוניים על מנת להבטיח שקיפות בבחירת הזוכים".

המל"ל הבהיר כי היועץ המשפטי שלו, עו"ד עמוס רוזנצויג, אינו חבר בוועדת המכרזים, וכי הוא השתתף רק בוועדות משנה לבחינה מקצועית של המועמדים ביחד עם מומחי אקדמיה חיצוניים.

לדברי המל"ל, "כללי ניגוד העניינים שנכללו במכרז קבעו כי ניגוד עניינים ייחשב כייצוג משפטי בתביעות נגד הביטוח הלאומי, למעט ייצוג מבוטחים פרטיים בתביעות לגמלה - עניין עליו עורכי הדין נדרשו להצהיר ולשמור. כלל זה מתיישב עם הסביר והנכון... ועם כללי ניגוד עניינים החלים על עורכי דין בכלל, וכן עם חוות-דעת משפטית חיצונית שהוצאה באופן מיוחד לצורך כך".

המל"ל מוסיף ומציין בתגובתו כי "יציאתו של הביטוח הלאומי למכרז נבעה מכך שבעבר נותרה כמות מועטה מאוד של משרדים שייצגו את המוסד בתחום זה, דבר אשר פגע ביכולתו של הביטוח הלאומי למקסם את זכויותיו בתביעות שיבוב, והוביל לגבייה דלה של סכומי השיבוב.

"במכרז האחרון נבחרו לייצג את הביטוח הלאומי משרדים מקצועיים ונטולי ניגוד עניינים. מכרז זה כבר החל להניב פירות, ותוצאות תביעות השיבוב בתקופה האחרונה השתפרו לאין שיעור. בכך ממוצות זכויותיו של המוסד, ובמסגרת תביעות השיבוב נגבים סכומי כסף מהותיים מחברות הביטוח".

עוד נמסר מהמל"ל כי "בניגוד לאמור בפנייתכם, איננו יודעים על בדיקה של מבקר המדינה בעניין זה".