העברה לנאמנות כתכנון מס עזבון

אחד מתכנוני מס העזבון בארה"ב הינו העברת הנכסים של מצווה בחייו לידי נאמנות מיוחדת שבה אין למעביר הנכס, שליטה בנכסיו

אמירתו של שר האוצר המיועד, מר משה כחלון, בתקשורת לפיה יש להשית מס על ירושות שערכן למעלה מ-10 מיליון ₪ בשיעורי מס של 20%-25%, עוררה מחדש את ההצעות שעלו בעבר למסות ירושות או עזבונות וביניהן: חוק מס עזבון שבוטל בשנת 1981 והמלצותיה של ועדת בן בסט משנת 2000 שנגנזו עקב ביקורת ציבורית רחבה.

לעניין השתת מס העזבון, ניתן להציע תכנוני מס אפשריים לפיהם תיתכן התחמקות מתשלום מס עיזבון.

אחד מתכנוני מס העזבון בארה"ב הינו העברת הנכסים של מצווה בחייו לידי נאמנות מיוחדת שבה אין למעביר הנכס, שליטה בנכסיו.

ועדת בן בסט המליצה לטפל בתכנון המס שצוין כדלהלן: "העברת נכסים לנאמנות לא תיחשב כמתנה, אך ערך הנכסים של הנאמנות יצורף לבסיס מס העזבון. העברת הנכסים מהנאמנות לאדם כלשהו תיחשב כמתנה ויחולו עליה הכללים החלים על מתנות".

נציין כי מניסיון העבר (המלצות ועדת בן בסט), רשויות המס בישראל ערות לתכנון המס ולכן הוועדה המליצה כי העברה לנאמנות מסוג זה אומנם לא תיחשב כמתנה, אך היא תצטרף לערך העזבון ותחויב במס, ולכן להערכתנו, תכנון מס מסוג זה ייחסם.

תכנון מס נוסף, הינו העברת נכסים מנותן המתנה לידי מקבלי המתנה.

על העברת מתנות בפטור המליצה ועדת בן בסט את ההמלצות הבאות: "יחידים יהיו חייבים בדיווח לרשויות המס על מתנות שנתנו אם סכומן עולה בשנת המס על 50,000 שקלים. רשויות המס יסתפקו בדיווח כל עוד הסכום המצטבר אינו עולה על 2 מיליוני שקלים ליחיד. בשנת המס שבה סכום המתנות המצטבר עלה על 2 מיליוני שקלים יוטל מס בשיעור 10% על ההפרש בין שוויין המצטבר לבין 2 מיליוני שקלים. שוויין המצטבר על המתנות ... יצורף לבסיס העזבון החייב במס וינוכה המס ששולם... על המתנות".

עוד המליצה הוועדה, כי תהיה אפשרות להעביר מתנות, ללא מס וללא חובת דיווח, עד לסכום של 50,000 ₪ בשנה כדלהלן: "מתנות שייתנו יחידים בסכום מצטבר העולה על 50,000 שקלים בתקופה שבין מועד פרסום זה ועד יום כניסת החוק לתוקף ייכללו בחישוב העזבון ויהיו חייבות בדיווח". "לא יוטל מס על מתנות שיינתנו לאחר מועד פרסום דוח זה ועד יום כניסת החוק לתוקף, אך הן יצורפו לערך העזבון לאחר כניסתו של חוק מס העזבון לתוקף".

עוד נבהיר, כי במקביל למס העזבון, יחוקק כנראה גם חוק המחייב במס מתנות שכן אחרת, תכליתו של מס העזבון תיפגע שכן בעלי נכסים יבריחו נכסיהם עוד בחייהם, ללא מס.

צרו איתנו קשר *5988