וינשטיין הגיש את עמדתו לגבי מכרז המשכ"ל להסדרי חניה

לעמדת היועמ"ש, משכ"ל אינה מוסמכת לכרוך אספקתם של שירותים נוספים, שאינם קשורים קשר ישיר לשירותי הסדר החניה הארצי, במסגרת המכרז לאספקת שירותי הסדר החניה

יהודה וינשטיין / צילום: איל יצהר
יהודה וינשטיין / צילום: איל יצהר

היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, התייצב בהליכים המתקיימים בעניינו של המכרז שערכה החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי (משכ"ל) לאספקת שירותי הסדר חניה ארצי באמצעי מחשוב ותקשורת ניידים.

כזכור, מכרז כאמור פורסם לראשונה בשנת 2007, אז זכתה בו חברת מילגם, ומכוחו הפעילה הסדר חניה תחת המותג פנגו. לאחרונה הסתיימה ההתקשרות מכוח מכרז זה, והמשכ"ל פירסם מכרז חדש.

ככלל, ניתן לחלק את המחלוקות העולות מן ההליכים לשני סוגים: האחד - מחלוקות צופות פני עבר, הנוגעות להתקשרות מכוח המכרז הישן, ובפרט לגורם שיחזיק במידע שנאסף במסגרתה ולשימושים המותרים בו; השני - מחלוקות צופות פני עתיד, הנוגעות למכרז החדש ולהוראותיו, ובפרט להוראות בעניין אספקת שירותים נוספים בידי הזוכים במכרז והעברת המידע שנאסף אגב כך לידי משכ"ל.

לעמדת היועמ"ש, משכ"ל אינה מוסמכת לכרוך אספקתם של שירותים נוספים, שאינם קשורים קשר ישיר לשירותי הסדר החניה הארצי, במסגרת המכרז לאספקת שירותי הסדר החניה. בהתאם לכך, וינשטיין סבור כי אין הצדקה לכך שמידע שנאסף או ייאסף בעתיד אגב אספקת שירותים אלה יועבר למשכ"ל.

באשר למידע שנאסף עד כה אגב אספקת שירותי הסדר החניה הארצי, או שירותים נלווים הקשורים אליו קשר ישיר, היועמ"ש סבור כי לעניין זה משכ"ל התקשרה עם חברת מילגם על-פי דין.

עם זאת, הואיל ועולה אי-בהירות לגבי שאלת מודעותם של לקוחות מילגם לעובדה שמידע אודותיהם יועבר לידי משכ"ל, וכן עולים סימני שאלה לגבי הצורך בשמירת מלוא המידע בידי משכ"ל לשם הבטחת רציפות השירות, עמדת היועמ"ש היא כי בנסיבות אלה על משכ"ל לשמור בידיה רק נתוני התקשרות מינימליים של לקוחות הסדר החניה הסלולרי הארצי והשירותים הנלווים הישירים, על מנת ליצור עמם קשר ולקבל את הסכמתם המפורשת להעברת פרטי המידע המינימליים אודותיהם לידי הזוכים במכרז החדש, לצורך הבטחת רציפות השירות.

לפיכך, לעמדת היועמ"ש, על משכ"ל לוודא כי כל המידע שנאסף אגב שירות חניה ארצי, אשר אינו נחוץ לשם יצירת קשר עם המנוי וקבלת הסכמתו ושאינו דרוש לשם הבטחת רציפות השירות עבור לקוחות שיבחרו בכך, יימחק מכל אמצעי המדיה שברשותה, למעט ככל שקיימת הוראה אחרת בדין המחייבת שמירת מידע ספציפי.

בנוסף, לעמדת היועמ"ש, על המידע הנאסף במסגרת המכרז החדש, לצורך הפעלת הסדר חניה ארצי אחיד ושירותים הקשורים לו ישירות, להיות בהיקף המינימלי הנדרש לצורך מילוי התפקיד הציבורי שהוטל על מרכז השלטון המקומי על-פי פקודת התעבורה, ושירותים הקשורים לו ישירות, תוך עמידה בהוראות הדין, ובכלל זה הבטחת יידוע המנויים כי הפעלת הסדר החניה הארצי על-ידי הזכיין היא במיקור חוץ של משכ"ל, ומשכך המידע אודותיהם יועבר גם לידי משכ"ל.

בכל הנוגע לאפשרות של זכיינים במכרז החדש להציע שירותים נוספים ללקוחות, עמדת היועמ"ש היא כי בהיבטי תחרות ורגולציה, על פני הדברים אין בהכרח מקום למניעת אפשרות זו, וכי יש לתת את הדעת למתכונת יישומה על-ידי כל הגורמים הנוגעים בדבר, ובכללם משכ"ל, תוך קביעת שימושים ספציפיים או מגבלות ותנאים שיבטיחו, בין היתר, מניעת כריכה בשירות החניה הארצי, הסכמה נפרדת לקבלת השירותים הנוספים, שמירה על פרטיות המשתמשים ועוד.

העמדה הוגשה באמצעות עו"ד קרן אביסרור מפרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי).