החלקתם במדרגות? לא רק חברת הביטוח שלכם תשלם

במקרה של פגיעה חברת הביטוח שלכם יכולה לתבוע חברת ביטוח אחרת, והתשלום על הפיצוי יתחלק בין שני הצדדים ■ מדריכים בתחום

חברת שירותי ניקיון / צילום: דור מלכה
חברת שירותי ניקיון / צילום: דור מלכה

נושא "כפל ביטוח" מוסדר בחוק חוזה ביטוח התשמ"א - 1981, ובפסיקת בתי המשפט. כאשר נוצר מצב שבו קיימת יותר מפוליסת ביטוח אחת המכסה אירוע ביטוחי, מתחלק הפיצוי באופן יחסי בין המבטחות הקיימות - וזאת רק כאשר חברות הביטוח מבטחות את אותו הסיכון. נדגים במספר פסקי דין כיצד התמודדו בתי המשפט עם הסוגיה המורכבת שבה מבטח אדם או גוף את אותו נכס מפני אותו סיכון ביותר מחברת ביטוח אחת.

כך למשל, ב' הייתה בדרכה מעבודתה לעבר רכבה שחנה בחניון תת-קרקעי במקום עבודתה. בשעה שירדה במדרגות לחניון החליקה, הוטחה בחוזקה על הרצפה ושברה את פרק הירך. בעקבות המקרה תבעה ב' את מעסיקתה ואת חברת הביטוח שביטחה את המעסיקה, ודרשה כי ישולם לה פיצוי בגין נזקיה.

המעסיקה שלחה הודעת צד ג' לחברת הביטוח שביטחה את החברה שסיפקה שירותי ניקיון בבניין שבו אירעה הנפילה של ב'. המעסיקה טענה כי במקרה זה מתקיים כפל ביטוח מאחר שהתאונה אירעה בעקבות החלקתה של ב' בגלל מים וסבון שנותרו בעקבות עבודות הניקיון שביצעה החברה. לדבריה, מאחר שקיים כיסוי ביטוחי לחבות זו גם בפוליסה מטעם מבטחת חברת שירותי הניקיון, היא כמעסיקה אינה היחידה שנושאת באחריות, ויש להטיל חובת תשלום גם עליה.

חברת הביטוח שביטחה את חברת שירותי הניקיון טענה בתגובה כי לא קיים מצב של כפל ביטוח מאחר שהסיבה לתאונה הייתה שילוב של רשלנות תורמת מצידה של ב' ושל ליקויים במבנה המדרגות שמקורם בהתרשלות המעסיקה שלא דאגה להתקין על גבי המדרגות פסים למניעת החלקה. לכן, לדבריה, הפוליסה שהנפיקה לחברת שירותי הניקיון אינה מכסה כלל את מקרה הנפילה.

בהמשך התגלה כי המים והסבון נשפכו מדלי שהוביל עובד ניקיון עבור ביצוע עבודת ניקיון במקום אחר ולא כתוצאה משטיפת המדרגות. עם זאת, בית המשפט קבע כי האירוע נכנס בגדר אחריותה של חברת שירותי הניקיון ולכן עליו להיות מכוסה במסגרת פוליסת ביטוח צד שלישי הקיימת לה. עוד נקבע, כי קיים כפל ביטוח וכי הנזק שאירע נכנס בגדר שתי הפוליסות הקיימות - זו של המעסיקה וזו של חברת שירותי הניקיון.

בית המשפט הדגיש כי לגוף המבצע עבודות ניקיון ישנה חובת זהירות מוגברת יותר וכי עליו לצפות שכתמי מים וסבון הם מפגע שעלול לגרום להחלקה ולפציעה. לכן, על מבטחת שירותי הניקיון לשאת במרבית הוצאות הנזק (80%). מאחר שגם על המעסיקה חלה חובה כלפי עובדיה להבטיח עבורם סביבת עבודה בטוחה והיה עליה לפקח על הנעשה במקום, תישא חברת הביטוח של המעסיקה באחריות בשיעור של 20% מסך הנזק שאירע לב'.

במקרה אחר, חברה א' רכשה שירותי הובלה מחברה ג' כדי שתוביל את סחורתה ליעד מסוים. באישון לילה, לפני העברת הסחורה ליעדה, אירעה פריצה למגרש החניה של חברת ההובלה, ונגנבה מהמשאיות של חברה א' כמות רבה של סחורה ששייכת לחברה ג'. לפני מועד הפריצה בוטחו שתי החברות בפוליסת ביטוח הנקראת "סחורות בהעברה", אך כל אחת מהן בוטחה בנפרד בחברת ביטוח שונה.

חברת הביטוח שהנפיקה את הפוליסה לחברה ג' טענה כי הסחורה שנגנבה אכן מבוטחת על-ידה, אך גם על-ידי חברת הביטוח שהנפיקה פוליסת ביטוח לחברה א' - וזאת מאחר ששתי הפוליסות כוללות כיסוי נזקי פריצה וגניבת סחורה בעת חניית לילה. לטענתה, קיים במקרה זה מצב של כפל ביטוח, ולכן על בית המשפט לערוך חישוב לצורך חלוקת הפיצוי בינה לבין חברת הביטוח של א'. לעומתה טענה חברת הביטוח של חברה א' כי פוליסת הביטוח של "סחורה בהעברה'' שהונפקה על-ידה לא חלה על חניית לילה ולכן אין כיסוי ביטוחי מצידה, אין כפל ביטוח ועל חברת הביטוח שביטחה את חברה ג' לשאת במלוא הנזק לבדה.

האם היה כיסוי ביטוחי לאירוע הפריצה לפי הפוליסה שהנפיקה הנתבעת לחברה א' שהינה בעלת הסחורה? חברת הביטוח של ג' טענה כי הפוליסה של חברה א' כולל סעיף מפורש לפיו הכיסוי הביטוחי כולל גם חניית לילה: "כיסוי פריצה בשעות החשיכה עד לסך של 200 אלף שקל - פריצה בלילה", ולכן חברת הביטוח של החברה אינה יכולה לפטור את עצמה מהשתתפות בתשלום. מנגד טענה חברת הביטוח של א' כי אין בזה כדי להוכיח כיסוי לחניית לילה מאחר שכיסוי מלא של פריצה בחניית לילה מצריך הרחבה ספציפית ומפורשת - דבר הקיים רק בפוליסה של ג' שבה נכתב: "הביטוח כולל הרחבה כנגד סיכון פריצה בעת חניית המשאית בלילה במגרש ביוקנעם בכפוף לסכומים הבאים...".

מעיון בשתי הפוליסות הסיק בית המשפט כי בפוליסה של ג' קיים כיסוי לפריצה בעת חניית לילה, בעוד שבפוליסה של א' קיים כיסוי לפריצה בלילה בלבד, ללא כיסוי בעת חנייה. בית המשפט הגיע למסקנה כי יש לקבל את טענת חברת הביטוח של א' לפיה הפוליסה של "סחורה בהעברה" שהנפיקה לא חלה על אירוע הפריצה מאחר שהיא אינה כוללת "חניית לילה", וכך למעשה מחריגה את הכיסוי הביטוחי. לכן בנסיבות אלו האחריות כולה רובצת על חברה ג' ועל חברת הביטוח שביטחה אותה מתוקף הפוליסה בגין הנזקים שאירעו בעקבות הפריצה.

באירוע אחר נפגע ק' במהלך עבודתו במסגרת פרויקט קבלני ברחבת הכותל כאשר חפץ נפל על ראשו. למרות שק' חבש קסדת מגן, היא נשברה מעוצמת הפגיעה ונגרמה לו חבלה קשה וחתך עמוק בגולגולת. ק' עסק בשיקום ושחזור מנהרות הכותל, וחברת ביטוח הנפיקה פוליסה עבור החברה הקבלנית שביצעה את הפרויקט והעסיקה אותו.

בית המשפט פסק כי מדובר ברשלנות מצד החברה הקבלנית שביצעה את הפרויקט, מאחר שבזמן התאונה המתקן היה בשליטתה ולא היה אמור להשתחרר ממקומו. ומאחר שהחברה הקבלנית לא הביאה כל ראיה או הוכחה לכך שלא הייתה התרשלות מצידה בגין נפילת המתקן, קבע בית המשפט כי היא נושאת באחריות כלפי ק', וחייב את חברת הביטוח לשאת בהוצאות הנזק.

החברה הקבלנית לא השלימה עם תוצאות פסק הדין ושלחה הודעת צד ג' אל הקרן שיזמה את הפרויקט בטענה כי נהגה ברשלנות, במטרה להטיל גם עליה את האחריות בגין הנזק שאירע לק'. החברה הקבלנית טענה כי במקרה זה ישנו כפל ביטוח מאחר שגם לקרן שיזמה את הפרויקט ישנה פוליסה לביטוח אחריות, וכי הפוליסה כוללת בתוכה כיסוי ביטוחי עבור קבלנים בפרויקטים שאותם היא יוזמת.

בית המשפט שבחן את נסיבות המקרה קבע כי אין להטיל אחריות בנזיקין ישירות על הקרן שיזמה את הפרויקט, מאחר שהיא התקשרה עם גוף אחר לצורך ביצוע העבודות ולא היו כל טענות כנגד כשירותו ומקצועיותו. למרות זאת, הוא קבע כי הפוליסה שהייתה קיימת לקרן מכסה גם את אחריותה של החברה הקבלנית, וזאת משום שהיא מהווה "קבלן" שביצע עבודות בפרויקט - דבר שמוזכר ומוגדר בפוליסה. לכן, גם חברת הביטוח שביטחה את הקרן תישא בחלק יחסי מעלות הנזק שאירע לק'.

לסיכום, ביטוח כפל הוא מצב שבו מבוטח אירוע מסוים מפני אותו סיכון על-ידי יותר מחברת ביטוח אחת, ואולם המבוטח יקבל תגמולי ביטוח פעם אחת בלבד עד לגובה סכום הביטוח ובהתאם לנזק שנגרם לפי תנאי הפוליסה.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח.