מידרוג מעלה דירוג החוב של כלכלית: "תזרים יציב ומשמעותי"

אג"ח כלכלית רשמו עליות של 15%-37% בחצי השנה האחרונה, והתשואות עליהן צנחו

דוד זבידה / צילום: תמר מצפי
דוד זבידה / צילום: תמר מצפי

המהלכים שביצעה חברת כלכלית ירושלים תחת המנכ"ל דודו זבידה בשנה האחרונה, אשר באו לידי ביטוי בעליות חדות במחירי איגרות החוב של החברה ובירידה בתשואות עליהן, הניעו את חברת מידרוג להעלות את דירוג החוב של כלכלית מרמה של Baa2 לרמה של Baa1. אג"ח כלכלית רשמו בחצי השנה האחרונה עליות של 15% עד 37%, והתשואות עליהן צנחו לרמות של 1.6% (סדרה ו') עד ל-4.5% (סדרה י"ג).

במידרוג מציינים, כי העלאת דירוג החוב של כלכלית נתמכת, בין היתר, בשיפור משמעותי ביתרות הנזילות והגמישות של החברה ברמת הסולו ביחס לאג"ח; בנכסי נדל"ן לא משועבדים בהיקף של כ-280 מיליון שקל ובמניות של חברות בנות שאין כנגדן אשראי בשווי של כ-640 מיליון שקל; בנכסים משועבדים בשיעור מינוף נמוך יחסית; ובמסגרות אשראי לא מנוצלות, בהיקף של כ-47 מיליון שקל.

נוסף על כך, גיוס הון בחברה הבת מבני תעשיה, מימוש אופציות בכלכלית ומכירות של נכסים בעלי מינוף גבוה, תרמו לקיטון בחוב מחד גיסא, וגידול ביתרות הנזילות מאידך גיסא, וכך לשיפור ביחסי האיתנות וחיזוק מאזן החברה. עוד מציינים במידרוג, כי לכלכלית יש "תזרים מזומנים יציב ומשמעותי, בעל מקורות מספקים לשירות חובות החברה ברמת הסולו בשנים הקרובות, במיוחד לאור הנפקות ההון ומכירות הנכסים המוצלחות שבוצעו לאחרונה".

מנגד, לחברה, המתנהלת ללא בעל שליטה, חשיפה לפעילות החברות הבנות סויטלנד ומירלנד, הפועלות בבלארוס, באוקראינה וברוסיה. לגבי סויטלנד, הקבוצה נדרשת להמשיך ולתמוך בחברה, בשל בעיות תזרימיות והערבות שניתנה לה. כמו כן, הקבוצה עדיין חשופה לפעילות בשוק הרוסי על-ידי חברת מירלנד, אשר נמצאת בתהליך של גיבוש הסדר חוב.

במקביל, משנים במידרוג את אופק הדירוג לסדרות האג"ח ו' ו-ט' עד י"ג לחיובי. זאת, על רקע השיפור האפשרי של יחסי האיתנות של הקבוצה, שעתיד לחול במקרה שהקבוצה תעמוד בתוכניותיה להקטנת המינוף בדרך של מימוש נכסים בעלי מינוף גבוה; שימוש בתזרים הפנוי ממימושי הנכסים שאינם בליבת הפעילות, לצורך קיטון נוסף בחובות; והמשך פירעון הלוואות ואג"ח משמעותיים בשנים הקרובות.

עוד תורמים לאופק החיובי "קיטון במינוף, שמקטין את סך חובות הקבוצה, חיסכון בעלויות ריבית גבוהות יותר לאור פירעון הלוואות בעת המימושים, תזרים פנוי כתוצאה ממימושים, יחד עם המשך פיתוח של הנכסים הקיימים ונכסים חדשים, כדוגמת המרכז המסחרי בחולון, שצפוי להיפתח לקראת סוף שנת 2016".

צרו איתנו קשר *5988