חוות הדעת של היועצת המשפטית של משרד הספורט "חשש לפגיעה משמעותית בגופי הספורט שנסמכים על הפיס לקיומם"

בניסיון לשכנע את היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, כי הצעת השינויים בשוק ההימורים החוקיים בישראל, צריכה לרדת מסדר יומה של הממשלה ומחוק ההסדרים, צירפה השרה מירי רגב למכתבה אליו חוות דעת משפטית מפורטת של היועצת המשפטית של משרד התרבות והספורט, עו"ד הדס פרבר-אלמוגי. חוות הדעת תומכת בעמדת מפעל הפיס בראשות עוזי דיין, שמתנגד נחרצות לשינויים שמבקש להנהיג שר האוצר בשוק ההימורים החוקיים והיא מתייחסת להיבטים המשפטיים העולים מההצעה.

בשורה התחתונה כותבת היועצת המשפטית כי אין כל הצדקה להבאת הנושא במסגרת חוק ההסדרים או חוברת המדיניות הכלכלית, ללא כל דיון ייעודי בנושא. לעמדתה, ההצעה עלולה להביא לפגיעה משמעותית בגופי הספורט שנסמכים על המועצה להסדר ההימורים לצורך קיומם.

"בעניין זה אין לנו אלא לומר את המובן מאליו: אין אלטרנטיבה ריאלית להכנסות המועצה לצורך קידום הספורט בישראל, וכל טענה אחרת אינה אלא דברים בעלמא. ככל דיון אחר שעניינו הקצאת משאבים, מן הראוי כי דיון כזה יהיה ציבורי ואנו מברכים על כך. עם זאת, נציין כי דיון ציבורי אין פירושו כי שמע רק דעה אחת או כי רק דעה אחת תקבע. יש לקיים דיון זה בלב פתוח ובנפש חפצה", נאמר בחוות הדעת שנשלחה למנדלבליט.

עוד נכתב כי הצעת ההחלטה של האוצר התקבלה על-בסיס המלצות ועדת באב"ד, ללא בחינה יסודית, ללא שיתוף הציבור או גורמים רלוונטיים וללא שהתקבלו עליהן הערות הציבור או הערותיהם של הגורמים הנוגעים בדבר, כגון המועצה להסדר ההימורים בספורט וגופי הספורט".

לפי חוות הדעת, לוח הזמנים הקצר והיעדרותם של גופי הספורט מהארץ אינם מאפשרים בחינה יסודית של המלצות ועדת באב"ד, על השלכותיהן האפשריות על התנהלותה של המועצה, על שוק ההימורים ועל יתרת ההכנסות המועברות לקידום הספורט. "מדובר בנושא שיש לו השלכות כבדות משקל על התפתחות עולם הספורט בישראל.. השינויים המוצעים עלולים להשפיע באופן משמעותי על הכנסות המועצה להסדר ההימורים בספורט, וכתוצאה מכך - גם על הקטנת יתרת ההכנסות לחלוקה.. לפיכך, יש לבחון את השלכות השינויים על מצב הספורט בישראל בראייה רב-שנתית, כמו גם על אפשרות המועצה לממן את עולם הספורט בישראל".

לגבי הצעת שר האוצר להשתמש ברווחים הצבורים ("הכספים החונים") של מפעל הפיס והמועצה להסדר ההימורים בספורט לכיסוי הגירעון הממשלתי, כותבת עו"ד פרבר-אלמוגי כי "הצעה זו מהווה שינוי מהותי בהגדרת היחסים בין המועצה למדינה, שבעיקרה הופכת את המועצה ל'בנק' או לגורם המלווה כספים למדינה ללא דיון ציבורי ראוי". יתרה מכך, נטען, "אין כל הבטחה שהכספים הנ"ל ישמשו את הספורט בישראל, ולמעשה הם מיועדים לשימושים תקציביים אחרים או להפחתת החוב הממשלתי... עצם העובדה כי לא נשקל כלל מנגנון החזר (של הכספים הצבורים) מהווה פגם משמעותי בהצעה שיורד לשורשו של עניין. בהיעדר מנגנון יעיל להחזרת הכספים לצורך תשלומם לחייבים, תיאלץ המועצה לשלם חובות אלו מהכספים השוטפים, במקום לייעדם לגופים שאמורים לקבלם על-פי דין. מדובר בגישה תמוהה"

"להשאיר את מירוצי הסוסים"

חוות הדעת המשפטית של משרד התרבות והספורט מתנגדת גם להצעת כחלון להגביל שימוש במוצרי הימורים בעלי פוטנציאל התמכרות גבוה, כגון הימורים על מירוצי סוסים. היועעת המשפטית של המשרד מציינת כי הימורים על מירוצי סוסים בארץ נערכים על-בסיס התקשרות עם מפעיל זר, שאושרה על-ידי משרדי הממשלה והכנסת למשך חמש שנים, החל ממחצית 2013. "אין כל בסיס משפטי לביטול תוכנית מירוצי הסוסים בטרם תום תקופת האישור. אין כאן כל שינוי נסיבות אלא שינויי מדיניות בלבד", נטען בחוות הדעת.

לפי חוות הדעת, ההחלטה להפסקת הימורי הסוסים התקבלה ללא בסיס אמפירי מחקרי תומך, ו"בחפזונה לפגוע בהימורים הבלתי-חוקיים, ועדת באב"ד לא הסתמכה על מידע אמין ומוסמך בקביעת מסקנותיה". בניגוד גמור לעמדות שהביע שר האוצר, טוענת היועמת המשפטית של משרד התרבות והספורט כי הפסקת ההימורים החוקיים על מרוצי סוסים תביא ל"נדידת מהמרים להימורים הבלתי-חוקיים".

בחוות דעת נטען עוד כי הצעת האוצר כורכת את מפעל הפיס והמועצה להסדר ההימורים בספורט ללא כל הבחנה ביניהם, למרות שקיימים הבדלים מהותיים בין הגופים. לסיכום, נאמר בחוות הדעת: "אנו תומכים בקיצוץ הוצאות המועצה ובייעול פעולתה. כמו-כן, אנו תומכים בבדיקה מקצועית ויסודית של תוכניות המועצה, על-מנת למנוע התמכרויות ותופעות לוואי שליליות. עם זאת, לעמדתנו, חוק ההסדרים אינו המנגנון המתאים או הראוי לשם כך".