מידרוג בתחזיות עגומות לבנקים, ביטוח, תקשורת ונדל"ן

מזהירים מחשיפה להפסדים בלתי צפויים בבנקים ■ מפקפקים ביכולת יצור הרווחים בחלק מחברות הביטוח ■ שיעורי הנטישה בסלולר ימשיכו להיות גבוהים ■ ומה עוד?

ערן היימר / צילום: תמר מצפי
ערן היימר / צילום: תמר מצפי

שינויים רגולטוריים, חוסר ודאות בנוגע לצמיחה הכלכלית העולמית והמקומית ואירועים גיאו-פוליטיים דרמטיים גלובליים, ליוו בשנה החולפת את הפעילות בשוקי העולם והשפיעו גם על הפעילות בשוק המקומי.

כל זאת לצד סביבת הריבית הנמוכה בשווקים וחוסר הוודאות בנוגע לקצב ושיעורי עלייתה ב-2017, אחרי החלטת הבנק הפדרלי האמריקאי אמש להעלותה לראשונה לאחר שנים ארוכות בשיעור של 0.25%.

על רקע כל אלה, כלכלני חברת הדירוג מידרוג, בניהול ערן היימר, מפרסמים את תחזיותיהם הענפיות לקראת שנת 2017.

מרבית התחזיות אינן אופטימיות יתר על המידה וכוללות בין היתר צפי לשחיקת רווחיות הבנקים וחברות הביטוח, המשך חוסר הוודאות והצטמקות הכנסות ורווחי חברות התקשורת, ירידה בהיקפי הפדיון בקניונים והמשך רמות שיא במחירי הנדל"ן למגורים.

אלה עיקרי התחזיות של מידרוג, בחלוקה ענפית:

בנקים - שחיקה ברווחיות והתגברות התחרות

במידרוג סבורים כי "גם ב-2017 נראה את אותה מגמה, לצד המשך גידול באשראי לעסקים קטנים ובינוניים. מוקד הסיכון העיקרי למערכת הבנקאית הוא רמת הריכוזיות הענפית, שהינה גבוהה ומגבירה את החשיפה להפסדים בלתי צפויים".

במידרוג מדגישים כי "יש לציין את החשיפה הגבוהה לענפי הנדל"ן ולמשכנתאות, המהווים ביחד כ-45% מתיק האשראי, גם נוכח הגידול המהיר בתיק המשכנתאות, אשר נתמך בסביבת הריביות הנמוכה ובמקביל לשחיקה ביכולת לרכוש דירה עם עליית מחירי הדיור".

לגבי שורת הרווח של הבנקים, מעריכים שם כי זו "תושפע לשלילה בין היתר מעלייה בהוצאות להפסדי אשראי לשיעור של כ-0.2%-0.3% מהתיק, עלויות ליטיגציה נוספות בחלק מהבנקים, נוכח המשך הסאגה מול רשויות המס בארה"ב, כאשר הסביבה המוניטארית תיוותר מרחיבה, ותמשיך ללחוץ על המרווח הפיננסי".

הבנקים ינסו לשפר תוצאות בעזרת תוכניות התייעלות

עוד צופים במידרוג כי "הבנקים ימשיכו לנסות לשפר את מבנה ההוצאות על-ידי תוכניות נוספות להתייעלות תפעולית בנושאי כוח אדם, מכירת נכסי הנדל"ן והמשך השקעה במעבר לבנקאות דיגיטלית", וכי הונם ישתפר "בעיקר על-ידי צבירת רווחים, המשך מכירת תיקי אשראי לדיור ומכירת חשיפה בגין ערבויות למבטחי משנה. בנוסף, תימשך הנפקת מכשירי חוב היברידיים (Coco's). אנו מעריכים כי שיעורי הדיבידנדים יעלו, אולם צפויים להיוותר מתונים ביחס לעבר".

לגבי התחרות בענף, במידרוג סבורים כי זו "עשויה להתגבר בטווח הזמן הבינוני, בעיקר בתחום האשראי הקמעונאי על רקע הקמת בסיס נתונים לדירוג אשראי צרכני ורפורמות שונות, אשר יובילו לכניסת שחקנים חדשים לתחום האשראי הקמעונאי, בין היתר על-ידי הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים. קיימת אי-ודאות גבוהה לגבי מידת ההצלחה של מהלכים אלו והשפעתם על מבנה ורמת התחרות". עוד מוסיפים שם בנושא כי "מחולל התחרות העיקרי, להערכתנו בעתיד בכלל, יהיה החדשנות (פינטק וכו'), אשר מקטינה את חסמי הכניסה, כאשר בנקים שלא יתאימו את המודל העסקי, עשויים לחוות שחיקה משמעותית בפרופיל העסקי".

ביטוח - הריבית תשפיע לרעה, פוטנציאל לתשואה נמוכה

שיעור הריבית הנמוך במשק בשנים האחרונות פוגע בתשואות שמצליחות לייצר חברות הביטוח עבור לקוחותיהן, ומשפיע על רווחיהן, הן מפעילות זו והן מפעילות הנוסטרו שלהן, וזאת לצד שינויים רגולטוריים שנעשים בניסיון להגביר את התחרות בענף.

במידרוג סבורים כי גם 2017 "תאופיין בסביבה עסקית מאתגרת, נוכח צפי להמשך סביבת ריבית נמוכה לצד תשואות תנודתיות בשוק ההון ולאור התגברות צפויה בתחרות בחלק מתחומי הפעילות בעידוד הרגולטור".

עוד מעריכים שם כי "הפרמיות הענפיות אינן צפויות לצמוח בקצב שונה מהותית מקצב צמיחת התמ"ג, אולם שיעורי הרווחיות יושפעו לשלילה גם בשנת 2017, בגין הסביבה העסקית המאתגרת, כאשר היעדר יכולת לייצר רווחיות חיתומית משמעותית, תמשיך להעיב על חלק גדול מהשחקנים בענף. בנוסף, אנו צופים המשך ירידת דמי הניהול בביטוחי המנהלים, הפנסיה והגמל כתוצאה מתמורות רגולטוריות".

בנוסף צופים במידרוג "המשך ירידת דמי הניהול בביטוחי המנהלים, הפנסיה והגמל כתוצאה מתמורות רגולטוריות כגון 'קרן ברירת מחדל', רפורמת ניוד פנסיונרים, חשבונות מוקפאים ועוד, אשר להערכתנו לא תפוצה במלואה על-ידי הגידול בנכסים המנוהלים והרווחיות בענפי הפנסיה, והגמל צפויה להמשיך להישחק ולפגום ביכולת יצור הרווחים בחלק מהחברות בענף".

תקשורת - אי ודאות גבוהה וירידה בהכנסות וברווחיות

הערכת חברת הדירוג, על רקע מצב השוק, היא כי "בטווח הזמן הקצר והבינוני צפויה המשך שחיקה בהכנסות וברווחיות של ענף התקשורת", ומסבירים כי "גם בסוף שנה זו נותרו סימני שאלה בנוגע לכינון השוק הסיטונאי בתחום הטלפוניה, ביטול ההפרדה המבנית בבזק ושינויים מבניים בשוק הסלולר".

לגבי ענף הסלולר, במידרוג מוסיפים כי "חוסר היציבות במגזר יימשך בטווח הזמן הקצר. תחרות המחירים תימשך, תלחץ על ההכנסות והרווחיות, ושיעורי הנטישה ימשיכו להיות גבוהים", ועוד סבורים כי "פוטנציאל ההתייעלות של החברות בענף מוגבל (ללא פגיעה במיצובן העסקי), נוכח מהלכי התייעלות שכבר בוצעו".

לגבי המגזר הנייח, מציינים במידרוג כי "יישום הרפורמה בטלפוניה טרם יצא לפועל, אולם גם הוא צפוי להגביר את רמת התחרות בסגמנט", ומעריכים כי בשנה הבאה אותה רפורמה "תמשיך לגרום להסטת ביקושים בקצב מתון יותר, כתלות במיקומם של המתחרים על עקומת ההיצע (מחיר/נתח שוק), בדומה למגמה בתקופה האחרונה, נוכח מיצוי שלב החדירה".

"בנוסף", מציינים במידרוג, "ביטול ההפרדה המבנית בבזק ככל שייושם, עלול ללחוץ עוד על רמת המחירים ועל מעבר לקוחות בטווח הזמן הבינוני". במידרוג סבורים כי "מועד ביטול ההפרדה המבנית בבזק הינו בעל השפעה מבנית על כלל הענף גם בהיבט יכולת התחרות ורמת התחרות בכל הסגמנטים של הענף וגם בשלב מאוחר יותר, דרך הצעת חבילת תקשורת כוללת ללקוח, כשבזק תוכל להציע חבילה שאינה פריקה (באנדל), העלולה לשנות את מפת התחרות בענף, הן בתימחור והן בנתח השוק".

לגבי פעילות הטלוויזיה הרב-ערוצית במידרוג, מעריכים "גידול מסוים בתחרות לצד חדירה של טכנולוגיות חדשות ושחיקה מסוימת במחירים, במהלך טווח הזמן הקצר והבינוני בעיקר".

קמעונות מזון - צמיחה ותחרות ברשתות הדיסקאונט

במידרוג מעריכים את רמת הסיכון בענף קמעונות המזון בישראל כגבוהה, וזאת בין היתר בשל "חסמי כניסה נמוכים, תחרות גבוהה בין הרשתות ושינויים בהרגלי הצריכה, תוך הטיית מחיר גוברת של הצרכנים, המגבילים את כוח התמחור של קמעוניות המזון ואת פוטנציאל הצמיחה בענף".

כפי שהדוחות הכספיים של החברות מלמדים, קריסתה של רשת מגה בשנה החולפת, סייעה למתחרותיה להציג צמיחה בפדיונות וברווחיות ב-2016, ובמידרוג מעריכים כי "הסניפים העירוניים יוסיפו ליהנות מרווחיות גבוהה יחסית ותחרות מתונה גם בשנה הקרובה", אולם מוסיפים כי "זוהי זירה קטנה יחסית ביחס לשוק כולו".

לגבי החנויות המוזלות, המהוות את עיקר השוק, במידרוג מעריכים כי התחרות תיוותר גבוהה, "תוך שהשחקניות הקטנות/בינוניות יוסיפו להתרחב באמצעות רכישת חנויות ופתיחת חנויות חדשות, ויקזזו את אפקט הקטנת שטחי המסחר מצד השחקניות הוותיקות (ובראשן שופרסל)". במידרוג סבורים כי גורם זה, כמו גם צמיחה מתונה בצריכת המזון, יכבידו על גידול הפדיונות, שרשמו בשנים האחרונות שיעור צמיחה שנתי ממוצע של כ-0.5% בלבד, למרות הגידול בצריכה הפרטית ובמשקי הבית בישראל.

תחבורה - המשך המכירות החזקות בתחום הרכב

אחרי שנה נוספת של שיאי מכירות מכוניות חדשות בישראל, שהגיעו לכ-280 אלף כלי רכב חדשים בין ינואר לנובמבר, במבט קדימה במידרוג סבורים כי "ענף הרכב יוסיף להציג רמה גבוהה של פעילות, הגם שהצמיחה עשויה להאט לאחר שלוש שנים רצופות של שבירת שיאי המסירות".

בין הסיבות התומכות בהמשך הפעילות האינטנסיבית בענף, במידרוג מציינים את "המשך סביבת ריביות נמוכה ושיעורי מימון גבוהים, שיעור אבטלה נמוך, וכן התחייבויות כמות של יבואני הרכב שתומכות ברווחיותם ומאמץ מתמשך של חברות הליסינג להגדיל את פעילות הסחר".

עוד במידרוג מזכירים את ההיצע הגדל של "רכבים קטנים וחסכוניים, אשר צמצמו את הפער בין מחירו של רכב חדש לזה של רכב משומש" וכן את "מאמצי חברות הליסינג להגדיל את פעילות הסחר נוכח קיפאון בפעילות הליסינג המסורתית".

בתחום הליסינג צופים במידרוג עלייה אפשרית בסיכון ומזכירים לקוראים כי "ענף הליסינג מאופיין ברמת תחרות ערה, למרות חסמי הכניסה הגבוהים, בשל בידול נמוך יחסית. לחצי המחיר בענף מקוזזים בשל ירידה בעלויות המימון וגידול בהיקפי פעילות הסחר של חברות הליסינג".

החשש שמביעים במידרוג בנוגע לפעילות הענף הוא כי "המשך ירידה במחירי כלי הרכב המשומשים וגידול בהיצע כלי רכב משומשים, עלולים להגביר את הסיכון בענף, החשוף במידה רבה לערך הגרט של הרכב".

נדל"ן למגורים: לא צפויה ירידת מחירים

ההערכה במידרוג היא כי בדומה לשנה החולפת, גם ב-2017 יימשכו ניסיונות הממשלה להורדת מחירים בענף הנדל"ן למגורים, אולי אלה "לא צפויים להוביל בזמן הקרוב לירידת מחירים רוחבית, שכן הביקוש גובר על ההיצע", ומוסיפים כי "עליית ריבית המשכנתאות היא הגורם המשמעותי ביותר שעלול להשפיע על מחירי הדיור בטווח המהיר יחסית, אולם הריבית עדיין ברמה אטרקטיבית מכדי להשפיע על הרוכשים".

בתחום המשרדים, נראה כי הוותיקים יסבלו מההיצע החדש. "על אף החששות ששררו לגבי היצע הפרויקטים בבניה בהיקפים משמעותיים ששווק לשוק (מגדל אטריום, שרונה עזריאלי), בעיקר במרכז, שטחים אלו 'נבלעים' על-ידי השוכרים", מנתחים בחברת הדירוג ומציינים כי כמגמה, מחירי השכירות השנה נותרו יציבים, למעט הרצליה פיתוח, בה קיימת עלייה עקבית במחירים.

מסחר: עלולה להיווצר שחיקה במחירי השכירות

לגבי ההמשך, במידרוג צופים "יציבות במחירי השכירות והתפוסה בנכסים הוותיקים בעלי מיצוב ומיקום אסטרטגי, שחיקה בדמי שכירות בנכסים ותיקים ולא משופצים באזור המרכז, אשר סובלים בתחרות מול ההיצע החדש וחשיפה לירידה בתפוסה בבניינים אלו".

בתחום המסחר ניכרת שחיקה במחירי השכירות. במידרוג מציינים כי כמגמה, בקניונים ובמרכזי המסחר הבולטים "מחירי השכירות גבוהים ברמה היסטורית", זאת לצד מגמה של "גידול בהיקף שטחי המסחר, על אף ההאטה בצמיחה של מדינת ישראל". לפי מידרוג, נתוני החברות הפועלות בתחום, טרם מבחינים בסימני משבר ברמת הפידיונות של החנויות, אף שנושא זה "מבעבע מתחת למים", אולם במבט קדימה מעריכים כי "עלולה להיווצר שחיקה על מחירי השכירות, בשל ירידה בהיקפי הפידיון והיצע נוסף של שטחי מסחר, בעיקר באזור המרכז, שם מתבצעת עיקר הבניה והגידול הצפוי של שטחי מסחר המתחרים זה בזה".

בחברת הדירוג גם מתייחסים לתחרות שיש למרכזים המסחריים מול הזירה המקוונת המתפתחת בקצב מהיר, ומעריכים כי אמנם האינטרנט "מהווה גורם תחרותי שהולך ומתפתח בעולם וכבר נותן אותותיו גם בתחום המסחר בישראל", אולם הצפי הוא כי "התחרות מול רכישות באינטרנט, אף שתגבר, טרם תיתן אותותיה במהלך השנה הקרובה".

צרו איתנו קשר *5988