האם ביטוח תלמידים "תופס" גם בחופש הגדול?

בני נוער שיוצאים לעבוד אכן מבוטחים במהלך החופשה ■ אבל מה הדין לגבי בעל עסק שהעסיק תלמידים בניגוד לחוק - האם במקרה כזה הכיסוי הביטוחי תקף?

עובדת בחופש הגדול / צילום: Shutterstock
עובדת בחופש הגדול / צילום: Shutterstock

אנו ניצבים בפתחו של הקיץ, במהלכו תלמידים רבים ימצאו את עצמם בעבודות שונות במטרה להרוויח קצת כסף. חוק עבודת הנוער מסדיר באופן מפורט הוראות רבות הקשורות למסגרת ההעסקה, לרבות גיל מינימלי להעסקה, ימים ושעות עבודה, מנוחה, בדיקות רפואיות ועוד. הנער שעובד מכוסה במסגרת ביטוח תלמידים (פוליסת תאונות אישיות המכסה תלמידים 24 שעות ביממה בכל מקום בו הם נמצאים). מי שיעסיק תלמידים (נוער) בעבודות שונות אמור להיות מכוסה תחת ביטוח חבות מעסיקים. בהינתן האמור, האם כאשר המעסיק מפר את הוראות החוק נשלל הכיסוי הביטוחי?

שבועיים לפני שחגג א' ("התובע") את יום הולדתו ה-18, הוא נפגע בזמן שעבד במאפייה של אביו. התובע ביקש פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו באירוע, אולם חברת הביטוח סירבה להכיר בכיסוי הביטוחי. לפיכך הוגשה תביעה לבית המשפט כנגד האב (שהיה למעשה מעסיקו) וכנגד חברת הביטוח, שביטחה את האב בביטוח חבות מעסיקים.

המבטחת הגישה בקשה לבית המשפט לדחיית התביעה כנגדה. לטענתה, הפוליסה אינה מעניקה כיסוי לאירוע, הואיל וקיימת החרגה מפורשת למקרה של נזקי גוף, אשר נגרמו לעובד שהועסק "בניגוד להוראות החוקים ו/או התקנות בדבר העסקת נוער....". ההפרה אליה הפנתה המבטחת מקורה בכך שהתובע הועסק בהיותו נער קטין, שלא בהתאם להוראות החוק. לשיטת המבטחת, מאחר שאין כיסוי ביטוחי לאירוע, אין לתובע עילה כנגדה ויש לדחות את תביעתו על הסף.

אביו של התובע טען כי הדבר לא הובהר לו על-ידי סוכן הביטוח, ולכן הוא לא ידע שקיימת ההחרגה אליה מפנה המבטחת. לכן, אין זה ראוי לדחות את התביעה על הסף מבלי לדון בה לגופה. בנוסף, נטען כי ההחרגה אינה עומדת בדרישות חוק חוזה הביטוח, הואיל ולא הובלטה בגוף הפוליסה ועל כן אין המבטחת יכולה להתבסס על כך.

בית המשפט ראה לנכון להעיר הערה חשובה בפתח דבריו: "לדעתי, ובאימרה כללית, טעות לחשוב, בצורה גורפת, שבכל מקרה בו הועסק נער בניגוד לדיני העסקת הנוער לא יהיה כיסוי ביטוחי לנזקיו משום שהפוליסה מחריגה זאת, אלא יש צורך לבדוק, קודם כל, את שאלת הקשר הסיבתי בין התאונה והנזק לבין עובדת היותו נער". במסגרת כך ניתנה דוגמה, לפיה במצב שבו הועסק נער בניגוד להוראות החוק והוא נפגע בראשו מחפץ שנשמט מידיו של עובד אחר: "היעלה על הדעת לפסוק כי אין כיסוי ביטוחי לנזקי הנער? לדעתי, ברור שלא". הנימוק לכך שהתאונה התרחשה ללא קשר להיותו נער, שהועסק בניגוד להוראות החוק.

בית המשפט עיין בהצעת הביטוח שנשלחה לאביו של התובע. צוין כי בהצעה אין כל שאלה המתייחסת להעסקת נוער, וכן לא היה כל זכר להחרגה בנדון. בית המשפט הוסיף כי מבוטח שמבקש לבטח חבותו כמעסיק, יצא ידי חובתו - אלא אם סוכן הביטוח הסב את תשומת-ליבו לחריגי הפוליסה. נקבע כי מאחר שהמבטחת לא ציינה בפני האב שקיים פער בין הצעת הביטוח לבין ספר הפוליסה, היא מנועה מלהסתמך על החריג.

בית המשפט ציין בנוסף כי הקו המנחה בפרשנות פוליסות ביטוח הוא הגנה על הצד החלש בעסקה (שהוא המבוטח). כמו כן, כפי שיש לפרש פוליסות ביטוח, במקרה של אי-בהירות או דו-משמעות - כך יש לפרש את החריגים בפוליסה באופן מחמיר וכנגד חברת הביטוח שהיא המנסחת. בית המשפט קבע כי מבטחת שמציינת חריג לכיסוי הביטוחי רק בספר הפוליסה (ולא ברשימה המהווה חלק בלתי נפרד ממכלול המסמכים הנקראים "פוליסה"), אינה מקיימת את החובה המוטלת עליה בחוק חוזה הביטוח.

בית המשפט סיכם את הכרעתו בציינו כי "התובע נפגע בהיותו בן 18 שנים פחות 12 ימים. למעשה קו הגבול בין מקרה של נער שחוסה בצלו של חוק הנוער, לבין מקרה שנמצא מחוץ לתחולת החוק, הנו אותו קו גבול סטטוטורי של גיל 18. בחירת גיל 18 כקו גבול אינה בחירה שרירותית, אך ככל שנמצאים סמוך לאותו קו גבול, מתגברת השרירותיות שכן כמעט ואין הבדל, אישיותי קוגניטיבי, בין נער בן 18 פחות 12 ימים לבין נער בן 18 ו-12 ימים. איתרע מזלו של התובע ונפגע בתאונה, אך מן האבסורד הוא לקבוע כי איתרע מזלו של התובע משנפגע בתאונה 12 ימים לפני יום הולדתו ה-18, ובשל סיבה זו לא יכוסה בביטוח!!". בית המשפט דחה את הבקשה של המבטחת לדחות את התביעה על הסף" (בית משפט השלום, נצרת 1428/04).

אחריות יידוע על חברת הביטוח

ע' ("התובע") נפגע קשות בכל חלקי גופו, בהיותו נער, לאחר שנפל באתר עבודה בשירות מעסיקו. לנתבע הייתה פוליסה שהונפקה על-ידי חברת הביטוח. עם זאת, עלתה מחלוקת באשר לתחולת הכיסוי הביטוחי. התובע העלה טענות שונות כגון התרשלות של הנתבע, קיומו של כיסוי ביטוחי ועוד.

המבטחת טענה גם במקרה זה כי הפוליסה שהונפקה לנתבע מחריגה עבודת נוער שלא בהתאם להוראות החוק. על-פי ההחרגה, "המבטח לא יהיה אחראי לפי פוליסה זו לחבות כלשהי בגין נוער המועסק בניגוד להוראה או הוראות החוקים וגם או תקנות בדבר העסקת נוער...". הנתבע טען כי הוא מסר הודעה למבטחת על כך שהוא מעסיק נער.

בית המשפט ציין כי התובע אכן הועסק על-ידי הנתבע בניגוד להוראות החוק. בהצעת הביטוח, טרם הנפקת הפוליסה, הדגיש הנתבע כי הוא מעסיק נער, אולם עיסוקו אינו מנוגד לחוק. עוד צוין כי התובע טען שההחרגה מתייחסת אך ורק לנזק שאירע עקב הפרת הוראות החוק, אולם החרגה זו אינה חלה במצב שבו הנתבע התרשל והעילה כנגדו נשאבת מעוולת הרשלנות. בית המשפט קיבל טענה זו וציין שהיא למעשה מכריעה את הכף לחובת המבטחת.

בית המשפט ציין את המקרה שסקרנו לעיל וקבע כי הנימוקים שניתנו שם יפים גם לעניין זה. בתוך כך נקבע כי הנתבע התרשל בכך שהציב פיגום בסמוך לפיר בעמוק של מספר מטרים. יתרה מזאת, בית המשפט לא שוכנע, שהנתבע אכן הבין את המשמעות של העסקת נערים בניגוד להוראות החוק והדברים לא פורטו בפניו כדין. בית המשפט חייב, בין היתר, את הנתבע ואת המבטחת לשלם לתובע בגין הנזקים שנגרמו לו עקב האירוע (בית משפט השלום, נצרת 2324/00).

אין כתבה זו באה להכשיר או לעודד הפרה של הוראת חוק כזו או אחרת. עם זאת, בפן הביטוחי, כאשר חברת הביטוח דוחה תביעה של מבוטח, בטענה שהוא הפר הוראת חוק, לא בהכרח יישלל הכיסוי הביטוחי ויש לבחון את הנושא בהתאם לרוח הפסיקה והכללים שבדין.

חוק לימוד חובה מסדיר את סוגיית ביטוח תלמידים, שחלה על מי שזכאי לחינוך חינם על-פי התנאים שבחוק זה. לפיכך, אותם נערים שעובדים במסגרות השונות בחופשת הקיץ מכוסים בפוליסה תאונות אישיות ואולם חשוב שיהיו מכוסים גם במסגרת פוליסה של המעסיק עצמו - בהיות הכיסוי רחב ומקיף הרבה יותר וסכומי הביטוח הם גבוהים משמעותית מאלה שבביטוח התלמידים.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע, הדר ושות' ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח. 

צרו איתנו קשר *5988