ועדת קוצ'יק לבחינת מבנה האוצר מפתיעה את השר כחלון

הוועדה ממליצה על חיזוק מעמד הדרג המקצועי במשרד בראשות המנכ"ל, מבלי לבטל את עצמאות האגפים ■ האוצר: הדוח מקצועי וענייני - אך לא ייושם בקדנציה הנוכחית

"יש לקבוע היעדר זיקה פוליטית של מנכ"ל האוצר לשר או לשר אחר משרי הממשלה" כך ממליצה וועדת בכירים לבחינת מבנה משרד האוצר.

הוועדה, בראשותו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר יוסי קוצ'יק, כללה גם שלושה מנכ"לי אוצר לשעבר: אהרון פוגל, ירום אריאב וחיים שני וכן את הממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר ד"ר דרור שטרום.

ההמלצה הדרמטית של הוועדה היא לחסום לחלוטין, מכאן ולהבא את יכולתם של שרי האוצר למנות לתפקיד המנכ"ל מועמד בעל זיקה פוליטית אליהם או לשרים אחרים בממשלה. לצד המלצה זו ממליצה הוועדה על שורת צעדים לחיזוק מעמדו של מנכ"ל האוצר, אך מבלי להכפיף אליו את ראשי האגפים ויחידות הסמך במשרד. בנוסף ממליצה הוועדה להחזיר את קביעת מדיניות המס לידי מנהל הכנסות המדינה, ולשקול הקמת מועצה פיסקלית לחיזוק הדרג המקצועי במשרד.

המלצות הוועדה צפויות להיתקל בתגובה צוננת מצד שר האוצר משה כחלון, שלא הסתיר את ספקנותו לגבי המהלך מהרגע הראשון, למרות שהוא היה זה שחתם על כתב המינוי של הוועדה. על-פי כתב המינוי, הוועדה הייתה אמורה לבדוק את מבנה הסמכויות בהנהלת האוצר ובכלל זה המנכ"ל, ראשי האגפים וראשי יחידות הסמך. הקמת הוועדה הייתה ביוזמת מנכ"ל האוצר שי באב"ד, שסבר כי יש לשנות את המבנה הייחודי של האוצר המורכב מראשי אגפים עצמאיים שאינם כפופים למנכ"ל אלא בנושאים מנהלתיים. בעת הקמת הוועדה סברו רבים כי מדובר במהלך שתכליתו להכפיף את אגף התקציבים במשרד למנכ"ל ולאמץ מבנה היררכי למשרד.

ואולם לאחר ששמעו כ-30 עדים, הגיעו חברי הוועדה למסקנה כי "יש להשאיר את המבנה הנוכחי של משרד האוצר על כנו, להשלימו היכן שקיימות לאקונות ולחזקו אך אין לשנותו מהיסוד". עם זאת הוועדה ממליצה להגדיר מהם תחומי פעילותו ואחריותו של המנכ"ל. בין היתר הוועדה מסמיכה את המנכ"ל להיות להכריע במחלוקות בין ראשי האגפים במשרד, אך מאפשרת לכל ראש אגף לערער על החלטתו בפני השר. הוועדה ממליצה להקים יחידת מטה מקצועית שתפעל תחת מנכ"ל האוצר ותסייע לו בקידום אסטרטגיה למשרד ובתיאום עבודת ראשי האגפים. בנוסף ממליצה הוועדה על נהלים מחייבים בעבודה השוטפת של האגפים, נהלים שיבטיחו עדכון ושקיפות במקום המצב כיום שבו הדברים תלויים ברצונם הטוב של ראשי האגפים וביחסים הבינאישיים במשרד.

הוועדה ממליצה על תנאי סף למשרת המנכ"ל ולמשרות ראשי האגפים שיבטיחו את מקצועיותם של בכירי האוצר וכאמור ימנעו מינויים פוליטיים.

שינויים מרכזיים נוספים שעליהם ממליצה הוועדה הוא העברת האחריות לקביעת המדיניות הכלכלית בתחום המסים למנהל הכנסות המדינה ובחינת הצורך בהקמת מועצה פיסקאלית שתפעל לצד שר האוצר, כמקובל במרבית מדינות המערב.

יישום המסקנות - רק מהקדנציה הבאה

דוברת משרד האוצר מסרה כי עם פרסום מסקנות ועדת קוצ׳יק לבחינת מבנה וסמכויות הנהלת משרד האוצר, מודיע מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד כי לאור כוונת הוועדה להמליץ על חיזוק מעמד מנכ"ל המשרד - יישום מסקנות הוועדה יתאפשר מהקדנציה הבאה בלבד, על פי החלטת שר האוצר הבא.

לדברי באב"ד: "פעלתי להקמת הוועדה על מנת לבחון באופן מקצועי ומעמיק את סמכויות מנכ"ל משרד האוצר ביחס לסמכויות ראשי האגפים במשרד, ועל מנת לשפר את תהליכי העבודה במשרד. כוונתי המרכזית הייתה לדאוג כי תהליכי קבלת ההחלטות המשרד והובלת התהליכים הרבים תעשה בצורה נכונה. כוונת הוועדה להמליץ על חיזוק מעמד המנכ"ל הגדרתו כראשון בין שווים והגדרת סמכויותיו מחייבת אותי להודיע כי מסקנות הוועדה לא יחולו לגביי. כדי לשמור על ניקיון כפיים וענייניות התהליך - יישום מסקנות הוועדה יתאפשר מהקדנציה הבאה בלבד וזאת על פי החלטת שר האוצר הבא. אני מבקש להודות לחברי הוועדה ירום אריאב, אהרון פוגל, חיים שני, דרור שטרום ובראש ובראשונה לידידי היו"ר יוסי קוצ׳יק על עבודה יוצאת דופן, על דו"ח מקצועי וענייני אשר מצא את האיזון הנכון והראוי ביחסי הגומלין במשרד ועל תרומתם לציבור בישראל".

צרו איתנו קשר *5988