כדי להגדיל נזילות: חברת הגמל של הלמן אלדובי לווה 15 מיליון שקל לקראת תשלום האג"ח

מדווחת כי "לחברה קיים הון חוזר שלילי בסך של כ-25 מיליון שקל", אך טוענת כי אין לה בעיית נזילות ומציגה תזרים חיובי מפעילות שוטפת • על האשראי הבנקאי: "חלק ממהלך עסקים רגיל"

רמי דרור / צילום: תמר מצפי
רמי דרור / צילום: תמר מצפי

חברת הלמן אלדובי גמל ופנסיה, שמפעילה את אחת מארבע קרנות הפנסיה ברירת מחדל שנבחרו על ידי המדינה, פועלת לקבלת הלוואה בנקאית בהיקף 15 מיליון שקל, נוסף להסדרת מסגרות האשראי בחברה. עבור קבוצת הלמן אלדובי מדובר בקו אשראי בנקאי ראשון מסוגו, כשחברת הגמל והפנסיה של בית ההשקעות צריכה לשלם למחזיקי האג"ח שלה, כבר בתחילת אוקטובר הקרוב, סך של כ-19.5 מיליון שקל.

מדובר בהלוואה לחמש שנים. בחברה ציינו בתגובה כי "כחלק ממהלך עסקים רגיל החברה מסדירה ומשפרת את מקורות האשראי שלה. בין השאר לשם מימון פעילותה כתוצאה מגידול בהיקף הפעילות וכן לצורך מימון פעילות שיווק ומכירה שנועדו להמשיך את הצמיחה של בית ההשקעות וחברת הגמל".

מבחינת קבוצת הלמן אלדובי המהלך נועד לתת מענה לצורכי הון חוזר בחברה למול פעולות ההשקעה בצמיחה המתבצעות על ידה, בעיקר בדגש על מהלכים שנלווים לזכייתה כקרן הפנסיה ברירת מחדל, לצד הקרנות של אלטשולר שחם, של פסגות ושל מיטב דש.

על פי גורמים בסביבת החברה, בקבוצה פועלים ללא מסגרות אשראי וזוהי המסגרת הראשונה, כאשר לא מן הנמנע כי בקבוצה יסדירו עוד מסגרות אשראי. יתרת החוב למחזיקי האג"ח עומדת כיום על כ-102 מיליון שקל, כאשר התשואות על האג"ח עומדות כיום על 2.8% בלבד.

בדוחותיה הכספיים ציינה הלמן אלדובי גמל ופנסיה כי נכון לסוף דצמבר 2018, "לחברה קיים הון חוזר שלילי בסך של כ-25 מיליון שקל הנובע בעיקר מתשלומי חכירה, קרן וריבית לשלם על אג"ח, גידול בקרן לשלם לצד קשור לאחר החלטת החברה לבצע פירעון מוקדם, וגידול בפעילות מול ספקים לאחר זכייתה של החברה בקרן פנסיה ברירת מחדל".

או אז פירטה החברה כי לא מתקיימת בעיית נזילות מאחר ש"לחברה צפוי רווח שוטף מפעילות שיכסה את הגירעון החזוי, לחברה קיימת מסגרת אשראי לא מנוצלת שלא נלקחה בחשבון, החברה ערכה תזרים מזומנים חזוי לשלוש השנים הקרובות בו לא צפוי תזרים מזומנים שלילי". עוד פירטה כי "דירקטוריון החברה בחן מספר חלופות מימון, והסמיך את הנהלת החברה לפעול לנטילת הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של 15 מיליון שקל והסדרת מסגרות האשראי בחברה", תוך שציינה כי "החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות וצפויה לעמוד בהן גם בשנה הקרובה".

על פי הדוחות הרבעוניים של החברה, נכון לסוף מרץ השנה יש לה מזומנים ושווי מזומנים חופשיים בהיקף של כ-16.3 מיליון שקל, בנטרול נכסים נזילים הנדרשים לשם עמידה בתקנות הון עצמי מינימלי. עם זאת, החברה גם ציינה כי יש לה גם הכנסות צפויות בדמות "מסים שוטפים לקבל בסך של כ-2.3 מיליון שקל וחייבים ויתרות חובה בסך של כ-7.4 מיליון שקל, וסה"כ נכסים שוטפים כ-25.9 מיליון שקל".

הלמן אלדובי גמל ופנסיה רשמה ברבעון הראשון הפסד חשבונאי של 1.15 מיליון שקל, לאחר שהפסידה בכל 2018 כ-609 אלף שקל. ואולם, לחברה פחת והפחתות כך שהרווח החשבונאי מוטה מטה. בהקשר זה נציין כי הפחת הרבעוני של החברה עומד על כ-3 מיליון שקל, דבר שמשנה את תמונת התזרים של החברה.

כך, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה עמד ברבעון הראשון על סכום חיובי של כ-5.1 מיליון שקל, לאחר שב-2018 עמד על 12.5 מיליון שקל. לחברה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת המאפיין גם רבעונים נוספים. כלומר, על פניו נראה כי לחברה אין בעיה לפרוע את תשלום האג"ח הקרוב. 

צרו איתנו קשר *5988