רשות ני"ע מקדמת: חברות ת"א 125 יורשו להנפיק אג"ח היברידיות עם גמישות במועד פירעון החוב

הרשות הפיצה מסמך היוועצות להערות הציבור בדבר התרת מכשיר פיננסי חדש, שיאפשר דחייה בתשלום ריבית או קרן, ושנמצא במעמד נחות לאג"ח רגילות

יו"רית רשות ניירות ערך, ענת גואטה / צילום: איל יצהר
יו"רית רשות ניירות ערך, ענת גואטה / צילום: איל יצהר

במסגרת המאמצים להרחיב את מגוון ניירות הערך הנסחרים בשוק המקומי, ובצל מציאות הריביות האפסיות בארץ ובעולם, מקדמת רשות ניירות ערך , שבראשות היו"רית ענת גואטה , את האפשרות להנפיק אג"ח  היברידיות שאינן להמרה. היום פרסמה הרשות "מסמך היוועצות להערות ציבור" בעניין "בחינת האפשרות להנפקת אג"ח היברידיות שמקנות לתאגיד המנפיק גמישות מסוימת בנוגע למועד פירעון הריבית או הקרן". מדובר באג"ח נושאות ריבית שאינן מספקות אפשרות להשתתפות בדיבידנד.

כיום כבר יש במערכת הפיננסית המקומית מספר ניירות ערך היברידיים, בהם מניות בכורה, אג"ח להמרה , וגם אג"ח הניתנות למחיקה או להמרה כפויה, המונפקות על-ידי בנקים, ושמוכרות כ-COCO - עם המרה מותנית שיכולה להביא למחיקה מוחלטת של חוב והפיכתו להון, בהתקיימות טריגרים שנקבעו מראש ושתלויים ביציבות הגופים הפיננסיים.

כעת מבקשת הרשות להביא לשוק מכשיר פיננסי חדש, בעוד שמבחינת החברה המנפיקה אג"ח היברידיות היתרונות במכשיר הם גמישות בתשלום החוב למחזיקי האג"ח, כמו גם בכך שחברות הדירוג לא מחשיבות את כל הסכום הזה כחוב "רגיל" לצורכי דירוג האשראי. בהקשר זה מסבירים ברשות, כי אג"ח אלה משמשות לעתים מזומנות לצורך מימון "רכישה או עסקה משמעותיות", והן מונפקות "על מנת שלא להגדיל את המינוף לצורכי דירוג, ולהביא לפגיעה בדירוג האשראי של התאגיד מחד, ובכדי לא להביא לדילול של בעלי המניות הקיימים ולייקר את הגיוס מאידך".

עם זאת, על מנת לנטרל את המוטיבציה של חברה שלא לשלם את הריבית או את הקרן באג"ח ההיברידיות במועדן, ברשות מתכוונים לקבוע כי "בין היתר, בתקופת הדחייה לא יתאפשר לתאגיד לחלק דיבידנד, לבצע רכישה עצמית של מניות, לפרוע שטרי הון או מניות בכורה הוניות וכיוצא באלה". החברה שהנפיקה אג"ח היברידי ובחרה לדחות תשלום למחזיקים תורשה לשוב וחלק דיבידנדים, למשל, רק לאחר השלמת פירעון מלוא הריבית הצבורה בגין האג"ח ההיברידית, "לרבות ריבית דריבית", כפי שמצהירים ברשות.

"החמרה בתנאים לעומת אג"ח רגילות"

בהתחשב במאפייני המכשיר המוצע, ברשות מציעים כי אם וככל שהמכשיר ייובא לשוק המקומי, הרי שעולה "צורך בקביעת תנאי סף מחמירים ביחס לתנאי הסף הקבועים לאג"ח שאינן היברידיות, כתנאי לרישום של אג"ח היברידיות למסחר בבורסה, על מנת לאפשר מסחר ותמחור נאות". במסגרת זו מציע הרגולטור כי רק חברה שמנייתה נסחרת במדד ת"א 125, שמחזיקה בהון עצמי של חצי מיליארד שקל לפחות, ושהנפיקה סדרת אג"ח אחת לפחות, תורשה להנפיק אג"ח היברידיות, כאשר האג"ח ההיברידיות שיונפקו יהיו בסדרה בהיקף מינימלי של 200 מיליון שקל לפחות, וגם ידורגו בדירוג A או 3A לפחות של S&P מעלות ושל מידרוג.

כמו כן, ברשות מתכוונים לקבוע כי "רכישה של אג"ח היברידיות תתאפשר בסכום שלא יפחת מ-50 אלף שקל למשקיע", אולי על מנת להרחיק מהמכשיר משקיעים שאינם שחקנים מנוסים דיים בשוק ההון. בהקשר זה נציין כי ברשות מכירים בכך ש"האג"ח ההיברידיות הן מכשיר מורכב יותר מטבעו, ואינו מתאים בהכרח לכל סוג של תאגיד או משקיע".

אג"ח אלה מונפקות לרוב לתקופות ארוכות, והן מספקות למשקיעים ריביות גבוהות יותר מאלה שבאג"ח ה"רגילות", וזאת מאחר שהן נחותות בסדר הנשייה. כפועל יוצא מכך, ובעולם של ריביות אפסיות שנראה שיישאר עימנו עוד זמן ניכר, האג"ח ההיברידיות יכולות לספק עוד אופציות השקעה למשקיעים. ברשות ני"ע מסבירים עוד, כי "שוק האג"ח ההיברידיות הוא שוק צעיר יחסית, שהחל להתפתח בעולם באמצע העשור הראשון של שנות ה-2000. מאז ועד היום נעה התפתחות השוק באירופה במספר גלים, כאשר בשנים האחרונות נאמד היקפו בשיעור של כ-3% עד 4.5% מהיקפו הכולל של שוק החוב באירופה".

מנהלת מחלקת תאגידים ברשות ני"ע, רו"ח דורית קדוש, מסרה בהקשר זה כי "במהלך השנים התקבלו במחלקת תאגידים פניות הנוגעות לאפשרות הנפקת מכשירים פיננסיים היברידיים מסוגים נוספים על אלה הנסחרים כבר כיום, דוגמת מניות בכורה, איגרות חוב להמרה, איגרות חוב מסוג COCO ותעודות התחייבות. השימוש באג"ח ההיברידיות הינו נפוץ ושכיח בשוקי הון מתקדמים בעולם, ובעיקר במדינות אירופה. לכן, בהתבסס על ניסיונם של שווקים מפותחים, ולאחר ביצוע התאמות לצורכי ולמאפייני השוק בישראל, רואה הרשות חשיבות בהוספת מכשיר זה, שיתרום להגדלת ההיצע ולגיוון מכשירי ההשקעה". 

צרו איתנו קשר *5988