ברקת נגד חברת הייעוץ: "יש ריכוז כוח גדול מאוד אצל אנטרופי; איכות ההחלטות באסיפות הכלליות טעונה שיפור"

רשות שוק ההון פרסמה טיוטת דוח ביקורת חריף על תחום הייעוץ למוסדיים בהצבעות באסיפות כלליות • על מהלך רגולטורי שמובילה הרשות ביחס לחברות הייעוץ נמתחת ביקורת מצד רשות ני"ע והמשנה ליועמ"ש • גל סטאל, יו"ר אנטרופי: "הדוח נערך בלי שנעשתה כל פנייה אלינו. נראה כי מדובר בדוח רצוף שגיאות, הכולל פרשנות שגויה למציאות"

משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: רפי קוץ
משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: רפי קוץ

"יש ריכוז כוח גדול מאוד אצל הגורם המייעץ למוסדיים באסיפות כלליות"; "איכות ההחלטות המתקבלות באסיפות הכלליות טעונה שיפור" - כך, בין השאר, נטען בטיוטת דוח ביקורת חריף, שפרסמה רשות שוק ההון, בראשותו של הממונה משה ברקת, ביחס לשוק הייעוץ למוסדיים לגבי הצבעותיהם באסיפות כלליות - תחום שנשלט על ידי חברת אנטרופי.

טיוטת הביקורת של רשות שוק ההון מחזקת, כצפוי, את הביקורת של ברקת נגד חברות הייעוץ, שמספקת לו תחמושת למהלך הסדרה שהוא מוביל. המהלך זוכה לביקורת הן מצד אנטרופי והן מצד רשות ניירות ערך ומשרד המשפטים - ובכוונתו של ברקת ליישמו לאחר כניסתו לתפקיד של שר האוצר, שלו נתונה הסמכות בנושא. 

ההסתייעות בחברות הייעוץ היא תולדה של יישום המלצותיה של ועדת חמדני, שכונסה על ידי אגף שוק ההון בעשור שעבר, וכיום חלק הארי של הגופים המוסדיים המובילים משתמשים בשירות ייעוץ להצבעותיהם באסיפות הכלליות. לפני כמה חודשים, פרסם הממונה על רשות שוק ההון טיוטת הסדרה, שכוללת שינוי משמעותי באופן התנהלות המוסדיים לקראת הצבעות באסיפות כלליות בחברות שבמניותיהן הם מחזיקים - ובכלל זה, להגביר ולהעמיק את המחויבות והאחריות של המוסדיים להחלטות הצבעה שהם מקבלים במסגרת תפקידם כמנהלי כספי ציבור, באמצעות הקמת מערכי קבלת החלטות הצבעה פנימיים.

מגעים לפשרה בין ברקת לגואטה

אם המוסדיים הגדולים לא יסתייעו באנטרופי, הרי שהמודל הכלכלי של החברה יוכה קשות (מלבדה, פועלים עוד שני גופי ייעוץ: חברת עמדה הקטנה בהרבה, ופסגות -בפעילות ניהול ההשקעות למוסדיים אחרים). בשל ההתנגדות לנוסח ומהות הרגולציה שמוביל ברקת, מתנהלים בתקופה האחרונה מגעים למציאת מתווה פשרה בינו לבין רשות ניירות ערך, בראשות ענת גואטה, והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי), מאיר לוין.

על רקע זה מתפרסמת טיוטת דוח ממצאי הביקורת של רשות שוק ההון, המבוססת על נתוני הגופים המוסדיים, שבניתוחם זיהו ברשות כי שוק הייעוץ למוסדיים הנשלט על ידי אנטרופי הוא "כמעט נטול תחרות". על פי טיוטת הדוח, "השימוש בגורמים מקצועיים אחרים בתחום הייעוץ בהצבעות באסיפות כלליות הוא זניח, ועומד על פחות מ-5%".

סוגייה זו אקוטית ובעייתית מבחינת רשות שוק ההון. "נוצר מצב שבו מרבית הגופים המוסדיים מתבססים על יועץ מקצועי אחד (אנטרופי; ר"ש), המספק להם את ייעוץ ההצבעות", וזה "מביא לריכוז כוח גדול מאוד אצל הגורם המייעץ. יתרה מכך, מאחר והגורם המייעץ מעניק שירותים נוספים לגופים מוסדיים וכן לחברות ציבוריות, נוצר חשש לניגודי עניינים", אומרים ברשות.

עוד הם מרחיבים לגבי פוטנציאל ניגוד העניינים האמור: "ב-2017 כל כתב המלצה להצבעה חמישי שגורם הייעוץ פרסם (כ-20%) הוא ביחס לחברה ציבורית שהיא לקוחה של אותו גורם", ולתפיסת הרשות, "נתון זה מצוי במגמת גידול, שכן בכתבי ההמלצה מ-2018 השיעור עלה לכ-30% מכלל ההמלצות".

הגברת האחריות על כתפי המוסדיים

על רקע אלה מטיחה רשות שוק ההון ביקורת חריפה על התנהלות אנטרופי ביחס לפוטנציאל ניגודי העניינים: "במקרים רבים, ההצהרה הניתנת בגוף עבודת הייעוץ אינה שקופה דיה ואינה מאפשרת למקבל ההמלצה לעמוד על מהות ניגוד העניינים של גורם הייעוץ ברמת ודאות מספקת". נוסף על כך, "במספר מקרים לא מבוטל גורם הייעוץ אינו מצהיר בדבר קיום מערכת יחסים של ספק-לקוח, כאשר מקבל השירות הינו צד קשור של הגוף אשר המלצות ההצבעה ניתנות לגביו. יתרה מכך, גורם הייעוץ כלל אינו מספק הצהרה בדבר חשש לניגודי עניינים במקרים שבהם המלצת ההצבעה הינה ביחס לגוף שגורם הייעוץ סוקר את ניירות הערך שהנפיק (אנליזת מניה/חוב)".

היבט מרכזי ברגולציה שאותה מוביל ברקת, נוגע להגברת האחריות שתרבוץ על כתפי המוסדיים, שהם אלה המנהלים עבור הציבור את החסכונות לטווח ארוך שלו. בהקשר זה נטען בטיוטת דוח הביקורת כי "ההמלצה הניתנת על ידי גורם מקצועי נתפסת 'ככזה ראה וקדש', ולא כחלק ממערכת שיקולים רחבה יותר", כאשר "נמצא כי בכ-90% מהמקרים שבהם גוף מוסדי בחן המלצת הצבעה במהלך השנים 2017-2019, הגוף המוסדי דבק בהמלצת ההצבעה". ואולם, לא רק זאת, "נראה כי לגורם הייעוץ (אנטרופי; ר"ש) קיימת נטייה להמליץ 'בעד' במקרים שבהם הוא פועל בניגוד עניינים, ונטייתו כאמור הולכת ומתחזקת".

על כן, וכצפוי בהינתן ההסדרה שהרשות בראשותו של ברקת כבר הוציאה לדרך - ושהולידה קונפליקט עז מול אנטרופי ורשות ניירות ערך - קובעים אנשי רשות שוק ההון כי "ממצאי הביקורת שערכה הרשות ממחישים כי לנוכח דפוסי ההתנהלות המאפיינים כיום את ענף ייעוץ ההצבעות, איכות ההחלטות המתקבלות באסיפות כלליות, ובפרט בסיס הנמקתן, הינם טעוני שיפור ניכר".

עוד מוסיפים ברשות כי "ניתוח צופה פני עתיד שערכה הרשות, מלמד כי בהיעדר הידוק פיקוח ובקרה על התנהלות גופי הייעוץ, המגמות שאובחנו והממצאים שהתגלו צפויים להישנות, וביתר שאת". לתפיסתם, המוסדיים הגיעו "לרמת בגרות, מומחיות ובשלות גבוהה יותר בעיסוק בממשל התאגידי בחברות המוחזקות על ידם. זאת, לצד הגברת חובת הנאמנות של הגופים המוסדיים כתוצאה מריבוד הפסיקה בנושא, מכשירים את הקרקע לנטילת אחריות מלאה ומקיפה יותר מצד הגופים המוסדיים על החלטות ההצבעה שהם מקבלים".

אנטרופי: "דוח רצוף שגיאות"

גל סטאל, יו"ר ובעלי אנטרופי, מסר בתגובה לממצאי טיוטת דוח הביקורת של רשות שוק ההון כי "פעילות הייעוץ לאסיפות כלליות לא נעשית ללא בקרה ופיקוח, וזאת אני אומר ללא כחל וסרק. זו הטעיה שאינה ראויה להיאמר, ובטח שלא להיכתב. ראשית, הפעילות מתבצעת בהתאם להנחיות הדין, ובפרט לפי הנחיות רשות ניירות ערך בחוזר שפורסמו ב-2014 - 'עקרונות ראויים לפעילות חברות ייעוץ בנוגע להצבעה באסיפות כלליות'.

"שנית, אנטרופי למדה כיצד נעשות פעילויות אלו בעולם, והתאימה את עבודתה בהתאם. וזאת היא עשתה לא לבדה, אלא באמצעות משפטנים מומחים בינלאומיים בנושא. שלישית, הגופים המוסדיים, לקוחותינו, מבצעים בקרה מקצועית, הדוקה, ולא כפי שמצטייר מהדוח. הדגשה אחרונה: בארה"ב, כשטענה זו עלתה מצד גורמים מסוימים בשוק, הוקמה ועדה ציבורית בהשתתפות מומחים מכל התחומים, והתבצעו מחקרים מעמיקים וארוכים, ולא רק על מה קורה אלא גם על מה שיקרה אם - קרי, ההשלכות העתידיות".

עוד מסר סטאל, שצפוי להגיב בהרחבה בעניין זה במכתב למוסדיים, כי "לגופו של עניין, הדוח נערך בלי שנעשתה כל פנייה אלינו, ולהבנתנו, הפנייה לגופים המוסדיים היתה בסד זמנים קצר ולחוץ. בדוח צוינו מקרים מעורפלים ולא מזוהים - דבר שאינו מאפשר כרגע התייחסות עניינית. על פניו, נראה כי מדובר בדוח רצוף שגיאות, הכולל פרשנות שגויה למציאות. נדגיש כי הנתונים הקיימים בידינו מצביעים אחרת לגמרי". 

צרו איתנו קשר *5988