חשבונאות | פיצ'ר

מהפכת הדיווח החשבונאי: "סוף כל סוף מישירים מבט אל עיני המשקיעים"

בשבוע שעבר פורסמה הצעת רפורמה של מוסד התקינה החשבונאית הבינ"ל IFRS בנוגע לדוחות כספיים של חברות • רו"ח שלומי שוב, ראש תוכנית חשבונאות וסגן דיקן ביה"ס למינהל עסקים במרכז הבינתחומי, מסביר ל"גלובס" מהם השינויים המשמעותיים שהרפורמה תחולל

מוסד התקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS) יוזם מהפכה באופן ההצגה של הדוחות הכספיים במטרה לשפר את השקיפות בתוצאות ואת יכולתם של המשקיעים להשוות בין החברות השונות. בשבוע שעבר פרסם IFRS רפורמה מוצעת לשינוי מהפכני בדוחות הכספיים מתוך מטרה להתאימם לצורכי המשקיעים.

השינויים העיקריים שמציע IFRS הם במבנה דוח הרווח וההפסד, וכן בהכללת מדדי רווחיות שלא על-פי כללי החשבונאות המקובלים (Non-Gaap), כמו מדד EBITDA בתוך הדוחות הכספיים. משמעות השינוי היא שמדדי רווחיות אלה, שכבר נמצאים בדוחות הדירקטוריון של כמה מהחברות הציבוריות, יהיו כפופים מעתה לביקורת רואי החשבון בנוגע לאופן חישובם והצגתם.

סוף לערבוב בין הפעילויות

לדברי רו"ח שלומי שוב, מומחה IFRS, ראש תוכנית חשבונאות וסגן דיקן בית הספר אריסון למינהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה, הצורך בשינוי הגיע מדרישה של משקיעים, שמתקשים כיום להשוות רווחיות בין חברות שונות באותו ענף ולייצר תחזיות על בסיס דוחות כספיים. "מדובר כאן במהפכה של ממש באופן הדיווח על התוצאות החשבונאיות, שמיועדת להחזיר את הדוחות הכספיים לבמה המרכזית. סוף כל סוף מיישירים מבט לעיני המשקיעים", אומר רו"ח שוב.

הרפורמה נוגעת בעיקר למבנה דוח רווח והפסד ולגילויים הקשורים אליו, שעיקריהם פירוט פריטי הכנסה והוצאה לא שגרתיים, וכן הכללה לראשונה בדוחות הכספיים של מדדי נון-גאפ. השינוי העיקרי בדוח רווח והפסד הוא הבחנה בין שלוש קטגוריות של פעילות: תפעולית, השקעה ומימון.

כך ייראה מבנה דוח רווח והפסד החדש
 כך ייראה מבנה דוח רווח והפסד החדש

"יהיו שלוש תחנות ביניים עיקריות של רווח לפני השורה התחתונה של רווח נקי. התחנה הראשונה תהיה רווח תפעולי לפני ואחרי רווחי אקוויטי, בגין חברות כלולות ועסקאות משותפות שהן אינטגרליות; בעוד התחנה השנייה תהיה רווח לפני מימון ומסים (כולל רווחי אקוויטי לא אינטגרליים והכנסות מדיבידנד); התחנה השלישית תהיה רווח אחרי מימון ולפני מס", מסביר רו"ח שוב.

לשם השוואה, במצב הנוכחי קיים ערבוב בין הפעילויות. כך למשל, רווחים מפעילות השקעה יכולים להופיע במסגרת הפעילות התפעולית או במסגרת פעילות המימון.

דיווחי החברות: הכול חוץ מרווח תפעולי

● איפה ה-IFRS היו עד עכשיו?

"שאלה טובה. עד כה IFRS כמוסד תקינה עסק בעיקר בשאלות של הכרה ומדידה בדוחות הכספיים, שהם לעתים פינתיות מדי עבור המשקיעים. זאת פעם ראשונה זה הרבה שנים ש-IFRS עוסק בנושא שהוא אולי הכי חשוב למשקיעים - אופן ההצגה של הדוחות הכספיים - כלומר, כיצד מגישים להם את המידע.

"הרציונל העיקרי הוא שהדוחות יסייעו למשקיעים לבנות תחזיות, שזאת המטרה הראשית שלהם. כיום המבנה של דוח רווח והפסד משתנה בין חברות, לרבות כאלה באותה תעשייה - דבר שמקשה מאוד על משקיעים. כמו כן, השאיפה של השינוי היא שמרכיבי הדוחות הכספיים השונים - מאזן, דוח רווח והפסד ודוח תזרים מזומנים - 'ידברו' ביניהם. לצורך כך, יהיה שיפור גם באופן הסיווג של נכסים והתחייבויות במאזן, כך שניתן יהיה לדעת בנקל לאיזו פעילות הם משויכים".

● מהו החידוש האמיתי בדוח הרווח וההפסד?

"אני מחלק את זה לשניים. ראשית, סוף-סוף חיבור של דוח רווח והפסד עם הדוחות האחרים ועם הקונספט של הערכות שווי - כלומר הפרדה בין הפעילות התפעולית לפעילות ההשקעה ופעילות המימון. הפעילות התפעולית מוגדרת לצורך כך כדיפולט - כלומר כל מה שהוא לא פעילות השקעה או פעילות מימון.

"שנית, סגירת לאקונות שונות שהיו עד כה, לרבות באופן הסיווג של הוצאות. עד כה למשל, לא הייתה דרישה ב-IFRS להציג את השורה של רווח תפעולי והדבר ניתן לשיקול הדעת של ההנהלות. אחד הממצאים שעלו בבדיקות באירופה היה שמתוך 100 חברות ציבוריות ממדינות שונות ותעשיות שונות, רק 63 דיווחו על רווח תפעולי, תוך שימוש לפחות בתשעה מונחים שונים.

"לאקונה נוספת נוגעת למשל למיקום הסיווג של הפרשי שער, שזה נושא פרוץ כיום. ההחלטה כעת היא שהפרשי השער יסווגו באותה קטגוריה שבה ההכנה או ההוצאה בגינם רשומה. לדוגמה, הפרשי שער בגין יתרת ספקים אצל יבואנים יסווגו במסגרת הרווח התפעולי, בעוד הפרשי שער בגין הלוואה מבנק יהיו בפעילות מימון. כיום הנושא לא מוסדר ויש חברות שרושמות את הפרשי השער בגין ספקים למשל במסגרת סעיף המימון".

מהלכים לא רגילים - ההפרדה חוזרת

● תוכל להסביר את ההבחנה החדשה ברווחי האקוויטי?

"ההבחנה נובעת מהצורך להבחין בין תוצאות הפעילות התפעולית לתוצאות פעילות ההשקעה. רווחי אקוויטי נובעים כיום לא רק מהשקעות בחברות כלולות (בהן קיימת השפעה מהותית) אלא גם מעסקאות משותפות. כעת תתבצע הבחנה האם מדובר בפעילות אינטגרלית או לא לפעילות התפעולית של החברה המדווחת, כדי לסווג את רווחי האקוויטי כפעילות תפעולית או כפעילות השקעה".

● מה השינוי לגבי הכנסות והוצאות לא רגילות?

"יינתן גילוי נפרד על הכנסות והוצאות לא רגילים (Unusual), המוגדרות ככאלו שיש להן יכולות ניבוי מוגבלת ולכן סביר לצפות שהן לא יחזרו על עצמם בעתיד (לפחות למספר שנים). למשל, הפרשה גדולה לארגון מחדש בחברה, שזה משהו שחוזר על עצמו אצלה.

"זה מידע מאוד חשוב למשקיעים. אנחנו יודעים שכבר היום המשקיעים שרוצים לבנות תחזיות, מנסים לנטרל כל מיני פריטים כאלה. אגב, הוותיקים שבינינו זוכרים שבעבר הייתה הפרדה של פריטים יוצאים מהכלל - אז יש משהו בזה שההיסטוריה לפעמים חוזרת, אם כי בתצורה יותר נכונה".

● בוא נדבר על מדדי הביצוע. למה הכוונה?

"ידוע שחברות רבות, כולל בישראל, מציגות למשקיעים מחוץ לדוחות הכספיים מידע על מדדי הרווח בראיית ההנהלה. מצד אחד המידע הזה מאוד חשוב למשקיעים, שהרי מדובר באופן שבו ההנהלה רואה את הפעילות.

"אלא שמהצד השני המשקיעים גם מאוד חוששים מאיכות המידע הזה, מאחר שהגילוי לגביו אינו מוסדר וגם לא תמיד ברור כיצד הוא חושב. ככה שההצעה הנוכחית היא להכניס ביאור לתוך הדוחות הכספיים שיכלול את המידע הזה עם גילוי מתאים, לרבות הסברים לשינויים במדד".

● באילו מדדי ביצוע בדיוק מדובר?

"מדדי ביצוע של ההנהלה הם למעשה מעין סיכומי ביניים של התוצאות, אשר משמשים למצגות ומידע למשקיעים מחוץ לדוחות. ה-IFRS לא נכנס להגדרות של המדדים ומותיר להנהלה שיקול דעת לבחור אותם, כל עוד מדובר בסיכומי ביניים תוצאתיים כמו למשל EBITDA, אבל הוא לא מתיר למשל מדדים תזרימיים כגון תזרים חופשי, או יחסים פיננסיים כמו שיעור תשואה על ההון או מדדים כמו הכנסות מחנויות זהות. אגב, לפי ההצעה אם מדדי הביצוע לא 'מפריעים' לדוח רווח והפסד, הם יכולים להיות מוצגים על גביו, למשל רווח תפעולי מתואם כדי לנטרל עלויות חד פעמיות".

● מהי המשמעות לכך? הרי כבר כיום הם מופיעים בדוחות ההנהלה ובמצגות.

"המשמעות לדעתי היא לא פחות מדרמטית, כי זה מכניס את המדדים לביקורת של רואי חשבון. כלומר, תהיה כאן בקרה משמעותית על איכותם. תחשוב למשל על EBITDA, שאמנם אין לו בהכרח הגדרה רשמית ברורה וה-IFRS לא מגדיר אותו גם עכשיו, אבל ברור שרואה החשבון שצריך לחתום על המדד. הוא לא יוכל להרשות לעצמו לחתום על נוסחה אחת בחברה מסוימת ועל נוסחה שונה בחברה אחרת, מבלי שהדבר יובהר".

● מה קורה עם דוח התזרים - יהיה גם בו שינוי?

"כן. גם דוח תזרים מזומנים עובר מסכת שיפורים, אם כי פחות דרמטית. מה שרלוונטי לדעתי לחברות ישראליות הוא שתשלומי הריבית במרבית החברות יהיו בפעילות מימון. היו לא מעט חברות שבמעבר ל-IFRS פספסו את זה והותירו את הסיווג של תשלומי הריבית במסגרת הפעילות השוטפת ואז 'נתקעו' כי רשות ניירות ערך לא אפשרה להם לבצע שינוי מדיניות, אז כעת תהיה להם הזדמנות לצאת מזה". 

צרו איתנו קשר *5988