הרווח של מיטב דש גדל ב-2019 ב-16% אך בשל הקורונה הצטמק היקף הנכסים

מתחילת שנת 2020 ועד ל-15 במרץ ירדו נכסי קרנות הנאמנות המנוהלות ע"י הקבוצה בכ-11.8 מיליארד שקל • המנכ"ל אילן רביב: "כל משבר נראה ייחודי ונדיר לכשעצמו, ולמרות שכרגע נראה כאילו מדובר במדרון תלול ללא קרקעית, הרי שניסיון העבר לימד אותנו אחרת. סופן של ירידות בעליות"

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש / צילום: ישראל הדרי
אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש / צילום: ישראל הדרי

בית ההשקעות מיטב דש  מסכם את 2019 עם גידול של כ-16.4% ברווח הנקי, שטיפס ל-78 מיליון שקל בצל גידול בהכנסותיו. ואולם, כמו יתר הגופים המדווחים, גם מיטב דש חווה בימים אלה את מלוא כובד ההשלכות של משבר הקורונה. כך, המנכ"ל אילן רביב מסר היום כמסר שמנסה להרגיע, באומרו כי "כל משבר נראה ייחודי ונדיר לכשעצמו, ולמרות שכרגע נראה כאילו מדובר במדרון תלול ללא קרקעית, הרי שניסיון העבר לימד אותנו אחרת. סופן של ירידות בעליות", אך עדיין משדר כי יש פגיעה מהותית בתוצאות בית ההשקעות ברבעון הראשון השנה, וככל שהמשבר יימשך הן תעמקנה.

"דוחות 2019 היו טובים, אך לאחר תקופת הדוח ותחילת שנה מבטיחה, החל מחודש פברואר 2020, התפרצות נגיף הקורונה מרעידה את השווקים הפיננסים בארץ ובעולם, בשל הפגיעה בפעילות הכלכלית הגלובלית. היקף ההשפעה על החברה תלוי במשך זמן המשבר ובמשך התנודתיות המוגברת בשוקי המניות והאג"ח הקונצרני", אמר רביב שהוסיף כי "ההשפעה העתידית העיקרית על החברה הינה ירידה צפויה בהכנסות וברווח כתוצאה בעיקר מירידה בהיקף הנכסים המנוהלים על ידה".

לצד כל אלה אמר רביב כי "בנוסף, בכדי להתמודד עם המשבר בשווקים ולצמצם את ההשפעות האמורות, נקטנו באופן מיידי וינקטו צעדים על מנת להקטין את הוצאות ההנהלה וכלליות, כמו הפחתת עלויות השכר של החברה, הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום, צמצום של תקציבי שיווק ופרסום, צמצום הוצאות רכש וספקים, הקפאת פרויקטים חדשים בתחום מערכות המידע, הפסקת פעילויות השקעה במיזמים חדשים ועוד. בנוסף", אמר, "דירקטוריון החברה החליט שלא לחלק דיבידנד בגין הרבעון הרביעי".

מהדוחות עצמם עולה ביחס לפגיעה בפעילות ניהול ההשקעות כי במיטב דש "עדים לפדיונות גדולים במגזר קרנות הנאמנות ולהסטת כספים למסלולים סולידיים בתחום קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. מתחילת שנת 2020 ועד ל-15 במרץ 2020 ירדו נכסי קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי הקבוצה (לרבות קרנות סל) בכ-11.8 מיליארד שקל, נכסי התיקים המנוהלים ירדו בכ-1.8 מיליארד שקל ונכסי קופות הגמל והפנסיה המנוהלות על ידי הקבוצה ירדו בסך של כ-5.5 מיליארד שקל. הירידה בהיקף הנכסים המנוהלים כוללת הן ירידות ערך והן פדיונות של לקוחות ומובילה באופן ישיר לירידה בהכנסות הקבוצה". עוד מגלים דוחות מיטב דש כי "ניירות הערך הסחירים שבתיק הנוסטרו של הקבוצה רשמו ירידות ערך נטו של כ-12 מיליון שקל מתחילת השנה" וכי "בתחום האשראי התמשכות המשבר עשויה להביא להרעה מהותית בפעילות המשק הישראלי אליו חשופה פעילות האשראי המנוהלת בקבוצה בעיקר על ידי פנינסולה".

מנגד, יש גם קיזוז בפגיעה במיטב דש, וגם ביתר מנהלי הכספים מבתי ההשקעות המתחרים, שנובע מכך שבשל "אופי פעילות ניהול הנכסים", "כשליש מהירידה בהכנסות מקוזזת באופן אוטומטי בירידה בהוצאות ישירות כגון עמלות הפצה, עלויות תפעול והוצאות אחרות הנגזרות מהיקף הנכסים. מנגד אנו רואים כיום עליה בהכנסות בפעילויות חבר הבורסה ועשיית השוק בקרנות הסל אשר מקזזות חלקית את הפגיעה הזו", אמר רביב.

עוד מתריעים במיטב דש כי החרפת המגבלות במשק עלולה "להשפיע לרעה על תוצאות הפעילות של הקבוצה בשל קיטון בהפקדות לקרנות השתלמות וקרנות פנסיה והתגברות של משיכת כספים מהן, הקטנת החיסכון במוצרים או בשירותים השונים וכן חשש להתעצמות הירידות בשווקים". משום כל אלה, במיטב דש מעריכים כי "התארכות המשבר תפגע באופן מהותי בפעילותה העסקית של החברה, לרבות בהכנסות וברווחיות", כשהדוח מפרט בנוסף כי "בעקבות משבר הקורונה אשר נמצא בעיצומו, החברה בוחנת מחדש את היעדים והאסטרטגיה העסקית אשר הוגדרו על ידי החברה טרם המשבר".

ומה מבחינת התוצאות העסקיות ב-2019? בשנה החולפת המשיכה השחיקה בהכנסות מפעילות ניהול הגמל והפנסיה, עם ירידה קלילה ביותר על סף עמידה במקום ביחס ל-2018, כמנגד ההכנסות מניהול קרנות נאמנות ותיקי השקעות גדלו בשיעור קל שהביא לעלייה סמלית של 0.6% בהכנסות מכל פעילויות ניהול ההשקעות, שהסתכמו בכ-660 מיליון שקל. לצד זאת חל גידול בהכנסות מיתר מקורות ההכנס, כך שכל ההכנסות של מיטב דש בכל 2019 צמחו בשיעור ניכר בהרבה, של כ-3.9% לסך של כ-925 מיליון שקל. ב-2019 מיטב דש גם נהנה

מיטב דש הוא בית ההשקעות בעל מגוון הפעילויות הנרחב ביותר, כשהוא פועלת בתחום ניהול השקעות ציבור, מתן שירותי מסחר ושוק הון, במתן אשראי ובניהול קרנות השקעה אחרות. בית ההשקעות בשליטת משפחת סטפק ואלי ברקת. עוד קודם לירידות כאמור בהיקפי הנכסים המנוהלים בפעילויות השונות, בכ-19.1 מיליארד שקל בסך הכל, היקף הנכסים המנוהלים בבית ההשקעות עמד בסוף הרבעון הרביעי של שנת 2019 על כ-138 מיליארד שקל, בהשוואה להיקף נכסים בסוף הרבעון הרביעי בשנת 2018, בסך של כ-133 מיליארד שקל. כלומר, לאחר שב-2019 היה גידול של כמעט 4% בהיקף הנכסים המנוהלים בבית ההשקעות הרי שבחודשיים הראשונים של 2020 הצטמק היקף הנכסים המנוהל בבית ההשקעות בכ-13.8%.

צרו איתנו קשר *5988