רשות שוק ההון מפרטת את רגולציית הקורונה: מעסיקים יוכלו לדחות ההפרשות לפנסיה בשבועיים ללא ריבית פיגורים

רשות שוק ההון הודיעה על קידום תקנות שיאפשרו לעובדים בחל"ת, או לעובדים שהופסקה העסקתם, להאריך את הכיסויים הביטוחים הנלווים לחיסכון פנסיוני - לאובדן כושר עבודה ולביטוח חיים - מעבר לחמישה חודשים הקבועים כיום בחוק, "ואף עד לשנה"

משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: רפי קוץ
משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: רפי קוץ

לאחר שהודיע בשבוע שעבר על שורת הקלות וצעדים רגולטוריים שנדרשים בעקבות התפרצות הקורונה, מפרסם היום ד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, את הצעדים בפועל "שמטרתם תמיכה וחיזוק שוק ההון והגנה על כספי החוסכים", וביניהם מתן שבועיים למעסיקים, עד סוף כל חודש שבמהלכו נמשך המשבר, לטובת התארגנות לביצוע הפקדות פנסיוניות מלאות ועל פי ההוראות מבלי שישלמו ריבית פיגורים בגין שבועיים אלה.

מאז פרוץ משבר הקורונה איבדו רבים מהמעסיקים ומהמועסקים במשק את מקור הכנסתם, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע. מציאות זו גרמה לרבים מאנשים אלה קשיי תזרים ניכרים שאמורים לקבל מענה מהזרמות ישירות מהמדינה, מתקופות גרייס ומהלוואות נוחות יחסית מהסקטור הפיננסי. בהקשר זה גם רשות ההון, כמו שקרה במערכת הבנקאית, מודיעה על הקלות למתן הלוואות, ובמקרה זה על-ידי חוסכים וכנגד חסכונותיהם, "וזאת על מנת למזער משיכות של כספי חיסכון אשר מקבעות הפסדים כתוצאה מירידת שערים, ואשר עלולות לגרום אירועי מס של החוסכים וחבות מס לא רצויה ('תקלת מס')", כפי שאומרים ברשות. בהקשר זה מציינים ברשות, כי יאפשרו תקופות החזר ארוכות בהרבה מהנהוג היום בהלוואות שכאלה, משבע שנים כיום ל-15 שנים החזר.

כמו כן, יוגמשו התנאים למשיכת כספים מותרת מקופת גמל לעצמאים, שלא בדרך של קצבה, כאשר מעסיקים קטנים יזכו לדחייה במועד המעבר לדיווח ממוכן על הפקדת תשלומים לקופת גמל - מ-21 ליוני 2020 ל-21 בפברואר 2021.

בנוסף, הרשות הודיעה כי בכוונתה, ובשיתוף משרד האוצר, לקדם תיקון תקנות שיאפשרו לעובדים בחל"ת, או לעובדים שהופסקה העסקתם, להאריך את הכיסויים הביטוחים הנלווים לחיסכון פנסיוני - לאובדן כושר עבודה ולביטוח חיים (כיסוי ה"ריסק הזמני") - מעבר לחמישה חודשים הקבועים כיום בחוק, "ואף עד לשנה". ברשות מפרטים בהקשר זה, כי "נוכח המצב הייחודי במשק, מוצעת הוראת שעה שלפיה תוארך תקופת הריסק הזמני האוטומטי ל-12 חודשים חלף חמישה, והכיסוי הביטוחי האוטומטי יוחל גם במצבים שבהם הוא לא קיים היום - במקרה של צמצום היקף העבודה בשיעור של 30% לפחות וכן בפוליסות ביטוחי מנהלים שהופקו לפני שנת 2013".

במקביל, הרשות מפרטת כי תאפשר למבוטחים להקפיא פוליסות בכמה תחומי ביטוח, וזאת לצד "הקלות בהגשת תביעות" בתחום הבריאות, הסיעוד ואובדן כושר העבודה. לצד אלה תתיר הרשות מכירה עצמאית של כתב שירות לרפואה באון-ליין. גם לעובדים זרים שפוטרו עקב המצב יש מענה מסוים מהצעדים הרגולטוריים שהממונה מפרסם בימים אלה, ובהם "הבטחת נגישות ביטוח רפואי ללא צורך בביצוע חיתום רפואי לעובדים זרים שפוטרו בעקבות המצב".

הצעדים של הרשות אינם רק לגבי הממשק של הגופים המפוקחים והציבור הרחב, אלא גם בממשק מפקח-מפוקח. בהקשר זה מדובר בפטור מדיון בנושאים שאינם דחופים או בסיכון גבוה במהלך תקופת המשבר ולפחות עד סוף יוני השנה. מדובר בישיבות דירקטוריון בנושאים ובמועדים שנקבעים על-ידי הרגולציה, כשבנוסף יינתן פטור זמני מחובת התכנסות פיזית אחת לרבעון, ועוד.

עם זאת, ההקלות הכי מהותיות עבור חברות הביטוח - בדגש על מגדל ועל כלל ביטוח - הן כאלה שישפרו את השורה התחתונה בדוחות הכספיים, וישקלו במידת מה את המגמה השלילית במיוחד של הרבעון הראשון ב-2020 (ובחלק מהמקרים גם את מה שכבר הכביד ב-2019). בהקשר זה מציינים ברשות את ההנחיות המעודכנות לבדיקת נאותות עתודות ביטוח חיים.

לצד זאת תהיה דחייה בתיקון תקנוני קרנות הפנסיה בעניין "חובתו של מקבל הקצבה להודיע לחברה המנהלת של הקרן על כל שהות רצופה מחוץ לישראל למשך תקופה העולה על שישה חודשים ולמסור אישור חיים בהתאם".

לצד כל אלה יש גם כללים להבטחת "יעדי שירות והמשכיות עסקית" שכוללים גם הקלות למוסדיים, כשגם סוכני הביטוח יורשו לעשות שיחות טלפוניות במקום פגישות פנים אל פנים, כשיינתן להם פרק זמן ארוך יותר לביצוע שיחת שירות משבעה ימים ל-21 ימים.

הקלות למוסדיים גם כדי לסייע לנזילות בשוק ההון

כפי שפורסם בשבוע שעבר, ברקת מכוון שורה של צעדים לשוק ההון, דרך תפקידם המרכזי של הגופים המוסדיים בשוק זה, וזאת במטרה להגביר את הנזילות בשוק.

במסגרת זו הוא מסיר חסמים להשקעה באג"ח קונצרניות ובמניות, כשהוא מאפשר לגוף מוסדי לרכוש אג"ח קונצרניות בשוק המשני גם אם הן לא כוללות התניות שהומלצו על-ידי "ועדת חודק", וגם אם הרכישה אינה נתמכת ב"אנליזת חודק", "אלא בהתבסס על אנליזה כלכלית ובחינת כדאיות תוך התייחסות לתשואה וסיכונים". ברשות מבהירים, כי לפי שעה "הקלה זו תינתן כהוראת שעה לתקופה בת כשלושה חודשים".

היבט חשוב אחר הוא "מתן אפשרות לגוף מוסדי להחזיק עד 49% מערכה הנקוב של סדרת אג"ח, חלף 25%", ו"זאת על מנת לאפשר לגופים המוסדיים לנצל הזדמנויות רכישה לטובת העמיתים, ולהגביר את נזילות המסחר של אג"ח קונצרניות בבורסה". ברשות מבהירים, כי "ההקלה תחול על רכישות אג"ח קונצרניות מכספי העמיתים בלבד, ותתאפשר לתקופה בת כשישה חודשים. למען הסר ספק יובהר, כי בתום תקופת האישור לא ייראו אחזקות משקיע מוסדי שנעשו בהתאם לאישור זה כחריגה".

בנוסף, הגופים המוסדיים יורשו להשקיע כספי עמיתים ולקוחות לרכישת עד 7.5% ממניות גופים מוסדיים שבהם יש בעל שליטה, ולא "רק" עד 5%. זאת בדומה למצב שמותר כבר עתה לגבי גופים פיננסיים שאין בהם בעל שליטה.

עוד צעד שאמור לשפר את תמונת הנזילות בשוק ההון, אך גם מזווית המוסדיים עצמם, הוא הקלה והגדלת תמריצי ההשקעה של המוסדיים בקרנות סל. מדובר ב"הגדלת התמריצים להשקעה בקרנות סל בדרך של תיקון המאפשר לגופים המוסדיים להשית הוצאות ישירות בשל השקעה בקרנות סל המוחזקות למסחר ומשקיעות במדדים בישראל בלבד, וזאת בשיעור של עד 5% מתוך סך מגבלת ההוצאות הישירות, אשר נותרה ללא שינוי, בגובה של 0.25% מסך הנכסים המנוהלים. התיקון הינו לתקופה מוגבלת בלבד, עד להסדרה כוללת של הנושא", אומרים ברשות, ומפרטים בנוסף כי "קרנות הסל מאפשרות לגופים המוסדיים חשיפה למגוון רחב של אפיקי השקעה בארץ ובעולם דרך מכשיר נזיל הנסחר במסחר הרציף, ומאפשר פיזור סיכוני ההשקעות וניהול מיטבי של סיכוני נזילות".

עוד כוללים צעדי רשות שוק ההון בשל משבר הקורונה "הקלות לציבור בנגישות לאשראי ושירותים פיננסיים" באמצעים דיגיטליים.

נשיא לשכת סוכני הביטוח, ליאור רוזנפלד, מציין כי "אנחנו מברכים על הצעדים שנעשו בעקבות פניית הלשכה בעשרת הימים האחרונים, אך צעדים אלו אינם מספקים. ציבור החוסכים, המבוטחים והעצמאים נמצא במשבר כלכלי שכמותו לא ידעה מדינת ישראל. אנו מצפים מהרשות להקל עוד יותר על ציבור המבוטחים, העצמאים והמעסקים, בדילוג והקפאת הגבייה גם באלמטרי וגם בתחום הפנסיוני. צריך בראש ובראשונה לאפשר למבוטחים להישאר בכיסוי ביטוחי, יחד עם הקפאת הגבייה ועצירת התשלומים, עד לסיום המשבר הנוכחי או לפחות לשלושת החודשים הקרובים".

צרו איתנו קשר *5988