בגלל שהקורונה פתחה מרווח גבוה: בנק ירושלים יוצא בתוכנית רכישה עצמית של אג"ח

התוכנית בהיקף של עד 100 מיליון שקל • "הרכישה עשויה להוות הזדמנות עסקית וכלכלית ראויה לבנק"

בנק ירושלים / צילום: איל יצהר
בנק ירושלים / צילום: איל יצהר

בנק ירושלים , שבניהול גיל טופז ושבשליטת משפחת שובל, מזהה הזדמנות השקעה בעקבות הקורונה ויוצא בתוכנית לרכישה עצמית של אג"ח של הבנק העצמאי הקטן ביותר בשוק המקומי, מסידרה ט', יג' וטו', בהיקף כולל של עד 100 מיליון שקל.

על פי הודעה ששלח בנק ירושלים למאיה, "לאור השפעות מגיפת הקורונה על שווקי ההון, חלה עלייה משמעותית בתשואות אגרות החוב של חברת הבת (ירושלים מימון והנפקות, ר"ש). להערכת הדירקטוריון, תשואות אגרות החוב אינן משקפות את הסיכון האמיתי שבעסקי הבנק. כמו כן סבור הדירקטוריון כי רכישה עצמית של אגרות החוב כדאית ולטובת הבנק, מאחר ותביא לצמצום הוצאות המימון של הבנק ובכך לשפר את תוצאות הבנק".

עוד מבהירים בבנק כי "הדירקטוריון מעריך, כי בשים לב לתנאי השוק ולמחירי אגרות החוב, שרכישתן עשויה להוות שימוש נאות בחלק מן המזומנים שבידי הבנק וכי רכישה עצמית של אגרות החוב על פי התוכנית עשויה להוות הזדמנות עסקית וכלכלית ראויה לבנק".

המהלך מוכרז יום אחד בלבד לאחר שבנק ישראל הודיע על הפחתת דרישות הרגולציה להלימות ההון, כשבבנק המרכזי הבהירו כי אינם מעוניינים שהקטנת ההון תביא לחלוקת דיבידנדים או לרכישות עצמיות של מניות. בירושלים מבצעים רכישה עצמית של אג"ח, כאמור, ולא של מניות.

עוד מציינים בבנק ירושלים כי "להערכת הדירקטוריון, התוכנית אינה נוגדת את הוראות והתחייבויות חברת הבת בהתאם לשטרי הנאמנות של אגרות החוב כלפי מחזיקי אגרות החוב". עוד צוין בדיווח לבורסה כי "הדירקטוריון בחן את מקורות המימון העצמיים של הבנק לשם ביצוע תכנית הרכישה, ובכלל זה את הנזילות והתזרים החזוי כפי שפורסם לציבור בדוחות הכספיים השנתיים של הבנק. הדירקטוריון מעריך שאין ביישום התוכנית כדי להשפיע לרעה על יכולת הפירעון של הבנק ועל יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו הקיימות והצפויות בהגיע מועד פירעונן וכן בהתחייבויותיו כלפי מחזיקי אגרות החוב. להערכת דירקטוריון הבנק, מבנה ההון ומצב הנזילות של הבנק מאפשרים להוציא אל הפועל את תכנית הרכישה".

צרו איתנו קשר *5988