קריסת דלק מובילה להורדת דירוג חוב לעסקי הנדל"ן של תשובה באמריקה

תחת לחץ הבנקים נבחנות הצעות של כ-6 גופים לרכישת אלעד קנדה ב-1-1.2 מיליארד שקל • באלעד קנדה מוחים נגד החלטת S&P מעלות להוריד את דירוג החוב ל-BBB יחד עם זה של אלעד גרופ, בשל צניחת מניות קבוצת דלק, שאותן העמיד יצחק תשובה כבטוחה להלוואות

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: יח"צ
יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: יח"צ

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק, ממשיך במימוש עסקי הנדל"ן הפרטיים שבבעלותו, על רקע הקשיים הכלכליים שאליהם נקלעה דלק והלחץ עליו מצד הבנקים, שלהם הוא חייב, על פי ההערכות, כ-1.5 מיליארד שקל.

אחרי שחתם על עסקות למכירת פרויקט בבלי וחברת אלעד מגורים בישראל, פועל תשובה למציאת קונים גם לחלקים מפעילות הנדל"ן שלו בצפון אמריקה, המרוכזת בחברת אלעד גרופ. במסגרת זו מנהלת אלעד גרופ בימים אלה משאים ומתנים למכירת מלוא או חלק ממניות החברה הבת אלעד קנדה לצדדים שלישיים, וזאת בערכים המשקפים פרמיה משמעותית על הונה העצמי של אלעד קנדה, כפי שבא לידי ביטוי בדוחותיה הכספיים. היום פרסמה אלעד קנדה הבהרות נוספות בנושא, לבקשתה של רשות ניירות ערך.

לדברי אלעד קנדה, מדובר בשלבים ראשונים של בחינת כמה הצעות לא מחייבות, שהועברו לבעלת השליטה אלעד גרופ. נכון להיום, בוחנת אלעד גרופ הצעות של כ-6 גופים, כשטווח המחירים של ההצעות נע בין 400 מיליון דולר קנדי (1 מיליארד שקל) ל-496 מיליון דולר קנדי (1.25 מיליארד שקל). עוד מציינת אלעד קנדה כי מרבית ההצעות לרכישתה לא כוללות נכס פיננסי הנמצא בידיה, שהוערך ב-246 מיליון דולר קנדי (620 מיליון שקל) בסוף דצמבר 2019. לפיכך, אותן הצעות משקפות פרמיה מהותית של 59-155 מיליון דולר קנדי (149-391 מיליון שקל), בהשוואה להון העצמי של אלעד קנדה בנטרול הנכס הפיננסי, שהסתכם בסוף 2019 ב-314 מיליון דולר קנדי (791 מיליון שקל).

עוד עולה מההודעה לבורסה כי אלעד גרופ עוד לא הגיעה להסכמות עם מי מבין מגישי ההצעות, ולהערכתה, עשויות להגיע אליה הצעות נוספות ואף משופרות. כמו כן, בוחנת אלעד גרופ "מתווים לאי-גריעתו של הנכס הפיננסי או לחילופין יצירת מתווים חלופיים אחרים".

אלעד קנדה הנפיקה אג"ח ב-2018

אלעד קנדה עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים: נדל"ן להשקעה, ובנייה ומכירה של דירות למגורים. תחום הנדל"ן להשקעה מורכב משלושה תתי-תחומים: פארקי עסקים ומשרדים בארה"ב, משרדים ומסחר בקנדה, וכן מתחמי מגורים להשכרה בארה"ב, המוחזקים באמצעות השקעה באותו נכס. תחום זה אינו כלול בהצעות הלא-מחייבות שהתקבלו לרכישת אלעד קנדה.

אף שאלעד קנדה היא חברה פרטית, היא מוגדרת כחברה מדווחת מאז שהנפיקה באוגוסט 2018 איגרות חוב לציבור בישראל. כיום נסחרות בבורסה שתי סדרות אג"ח (א' ו-ב') של החברה בהיקף כולל של 763 מיליון שקל ערך נקוב, ולפי תשואות שנתיות לפדיון של עד 6.4%.

לאלעד גרופ, השולטת באלעד קנדה, אג"ח פרטיות מסדרה א' בהיקף של 563 מיליון שקל ערך נקוב, שאותן הנפיקה לגופים מוסדיים בישראל בתחילת 2020. אג"ח אלה הונפקו בריבית של 5.65%, אבל נסחרו היום לפי תשואה שנתית לפדיון של 11%, לאחר ירידה של כ-12% שנרשמה במחירן מאז ההנפקה.

בעת ההנפקה זכו אג"ח א' של אלעד גרופ לדירוג של A מינוס מ-S&P מעלות, אבל אתמול הודיעה חברת הדירוג על הפחתת דירוג החוב של אלעד גרופ בשתי דרגות ל-BBB ועל הכנסתה לרשימת מעקב עם השלכות שליליות. ב-S&P מעלות הסבירו את הפחתת הדירוג בירידה המהותית במחיר מניות קבוצת דלק (כ-80% מתחילת השנה), שאת חלקן העמיד תשובה כבטוחה חיצונית להלוואות שנטלה אלעד גרופ.

לדברי חברת הדירוג, הירידה בשווי הבטוחה אילצה את אלעד גרופ לפרוע כמה הלוואות ולחזק ביטחונות בהלוואות אחרות, ולהערכתה, עלולה להקשות על מימון מחדש של הלוואות על בסיס מניות דלק כבטוחה.

"סכום ההלוואות הבנקאיות העומדות כיום לפירעון ב-2020, ומובטחות בין היתר במניות קבוצת דלק ובטוחות אחרות, עומד על כ-100 מיליון דולר", כתבה חברת הדירוג. "לגבי הלוואות אלה מנהלת החברה מגעים עם הבנקים לשם פריסת החוב, וכבר חתמה על הסכם לגבי 48 מיליון דולר מתוכן לפריסה ל-10 שנים. עם זאת, חלק מהמשאים ומתנים מתנהלים יחד עם חברות אחרות בבעלות בעל השליטה, ולכן אינן תלויות, להערכתנו, רק בפעולות שבשליטתה המלאה של החברה".

עוד נכתב כי בחודש האחרון שיעבד בעל השליטה הלוואות בעלים נחותות בסכום כולל 165 מיליון דולר לטובת גופים מממנים, כנגד חובותיו האישיים (הלוואה של כ-65 מיליון דולר) ומול פוזיציות הגידור שנסגרו בחברה ובחברות הפרטיות של בעל השליטה. שתיים מההלוואות, בסכום כולל של 100 מיליון דולר, יישארו נחותות לכלל החובות המדורגים של החברה, אבל בנוגע להלוואה הנוספת בסך 65 מיליון דולר, הרי שלגוף המממן קיימת אפשרות לדרוש אותה בתוך 13 חודשים במקרה של אירוע הפרה מצד בעל השליטה.

לאור שיעבוד הלוואות הבעלים לגופים המממנים, החליטו ב-S&P מעלות להפסיק לסווג הלוואות אלה כרכיב הוני ולהתחיל להתחייס אליהן במסגרת חישוב היחסים הפיננסיים. פעולה זו העלתה את המינוף המאזני (יחס חוב למאזן) של אלעד גרופ ל-80%.

כחלק מהורדת הדירוג לאלעד גרופ, הופחת בהתאם גם דירוג החוב של החברה הבת אלעד קנדה ושל סדרת אג"ח א' שלה בשתי דרגות, מ-A מינוס ל-BBB. דירוג סדרה ב', המובטחת בשעבוד על נכס נדל"ן, הופחת מ-A ל-BBB פלוס. ב-S&P מעלות הסבירו כי אלעד קנדה מהווה חברת ליבה לא מבודדת של אלעד גרופ, ולכן דירוגה נגזר מדירוגה של אלעד גרופ וזהה לו. לפיכך, כתוצאה מהרעה בנזילות ובאיכות האשראי של אלעד גרופ, הופחת גם הדירוג של אלעד קנדה, ועקב כך עלתה הריבית השנתית שהיא משלמת לכל אחת משתי סדרות האג"ח שלה ב-0.5%.

"אין בדירוג כדי ללמד על מצב החברה"

באלעד קנדה לא אהבו, בלשון המעטה, את החלטת חברת הדירוג לקשור אותה עם החברה האם. "אין בהודעת הדירוג כדי ללמד או להורות על מצבה הפיננסי של החברה ועל יכולת החזר החוב שלה", כתב המנכ"ל, רפאל לזר, בהודעה לבורסה. לדבריו, מאז הנפקת האג"ח הראשונה שביצעה אלעד קנדה באוגוסט 2018, מצבה הפיננסי ויכולת שירות החוב שלה רק השתפרו, ולמרות זאת, דירוגה הנוכחי נמוך בשתי דרגות משהיה בעת ההנפקה.

כראיות לכך, מציין לזר כי במהלך 2019 צמח סך הנכסים במאזן של החברה ב-971 מיליון דולר קנדי, ההון העצמי גדל ב-300 מיליון דולר קנדי, ההכנסות עלו ב-105 מיליון דולר קנדי ואילו הרווח הנקי הסתכם ב-2019 ב-89.5 מיליון דולר קנדי, וזאת לעומת הפסד של 1.7 מיליון דולר קנדי שנרשם ב-2018. בנוסף, לדבריו, החברה עמדה ואף יותר מכך בכל המצגים שנתנה בקשר עם הנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי האג"ח.

עוד הדגיש לזר כי אם וככל שהמשאים ומתנים למכירת החברה יבשילו להסכם מחייב, ישנה סבירות שיתהווה ניתוק בין דירוגה של בעלת השליטה אלעד גרופ לדירוגה של אלעד קנדה. זאת, לאור המתודולוגיה של S&P מעלות הקושרת ביניהן.   

צרו איתנו קשר *5988