מגדל ביטוח | בלעדי

הקרב הבא במגדל: היו"ר ניר גלעד לא מתכוון לוותר על הסכם ההעסקה שקיבל ל-5 שנים

החוזה של גלעד מבטיח לו תגמול של יותר מ-2.5 מיליון שקל בשנה, שמשמש אותו בין השאר למימון החזר הבונוס שקיבל מעידן עופר והתחשבנות מול מס הכנסה • בסביבת מגדל מתנגדים לתשלום על מלוא תקופת ההסכם

ניר גלעד  / צילום: אלון רון
ניר גלעד / צילום: אלון רון

קבוצת הביטוח מגדל עדיין רחוקה מלצאת ל"דרך חדשה", למרות פרישתו הצפויה של בעל השליטה בחברה, שלמה אליהו, מדירקטוריון מגדל ביטוח, במה שנראה כסלילת הדרך להחלפתו של יו"ר החברה, ניר גלעד.

ל"גלובס" נודע כי גלעד, שגם מכהן כמנכ"ל החברה האם הציבורית, מגדל אחזקות, גורס כי חוזה ההעסקה שלו מבטיח לו "תקופה קצובה" של חמש שנים כיו"ר, עד לסוף פברואר 2024, ושאין בכוונתו לפרוש מיידית וללא תנאי. 

בסביבת מגדל טוענים כי לגלעד לא מגיע שכר על מלוא חמש השנים, אלא רק על תקופת הודעה מוקדמת של חצי שנה (וגם זאת בכפוף למגבלת שכר הבכירים במגזר הפיננסים). ככל הידוע, עדיין לא התחיל משא ומתן בנושא בין דירקטוריון הקבוצה ומי מטעמו לבין גלעד, שמשדר בתוקף כי אין בכוונתו לעזוב לפני תום "התקופה הקצובה" שעליה סיכם לפני הצטרפותו למגדל, ושמבחינתו הייתה תנאי הכרחי להצטרפותו.

לסוגיית התשלום העתידי ממגדל יש חשיבות רבה עבור גלעד. זאת, משום היבטים מיסויים שיש לתשלום זה, אגב בונוס שקיבל בעבר גלעד ממעסיקו הקודם, עידן עופר, על חלקו בפיצול החברה לישראל - שאת רובו הגדול (25 מיליון שקל) נדרש להשיב בעקבות פשרה שהתקבלה בתביעה נגזרת בעניין.

הסכמות של גלעד עם רשות המסים

גלעד, מהשכירים המתוגמלים במשק, עזב את החברה לישראל ב-2016, לאחר שצבר בפחות מ-8 השנים שבהן היה מנכ"ל החברה תגמולים בהיקף כולל של כ-115 מיליון שקל. סכום זה הוא בניכוי החזר הבונוס שקיבל על חלקו בפיצול החברה.

ל"גלובס" נודע כי גלעד הגיע בעבר עם רשות המסים להסכמות, שלפיהן קיזוז תשלומי המס שכבר שילם בגין הבונוס שקיבל מעופר (טרם הדרישה להחזר), ייעשה כנגד הכנסותיו העתידיות, ובראשן השכר שהוא מקבל ממגדל. במסגרת זו הוא יקבל החזרים ממס הכנסה בגין ניכויים על הכנסותיו בגובה הקיזוז הכולל על המענק. החזרים אלה משמשים את גלעד להחזרת הבונוס שקיבל מעופר, שאותו עליו להחזיר עד ל-2024. כלומר, כל סכום שמקבל גלעד ממגדל, משמש אותו להתחשבנות עם מס הכנסה לצורך החזר המענק.

כאן טמון הסיפור מבחינת גלעד, שלא מוכן, לפי שעה, לוותר על ההבטחה שקיבל לכהונה של חמש שנים מלאות, בעלות של יותר מ-2.5 מיליון שקל בשנה - מה שמשליך ישירות על היקף התגמולים שברצונו לקבל ממגדל בשנים הקרובות.

על פי דוחות מגדל לשנת 2019, גלעד זכאי לשכר חודשי שבתחילה נקבע על רמה של 190 אלף שקל בחודש ושצמח לשכר ברוטו חודשי נוכחי בגובה של כ-207 אלף שקל. נוסף על השכר, זכאי גלעד להפרשות סוציאליות ותנאים נלווים, כשעלות שכרו הכוללת לא תעלה בכל מקרה על כ-3.5 מיליון שקל בשנה (תקרת שכר הבכירים בפיננסים). עבור 10 חודשים ב-2019 קיבל גלעד תגמולים בעלות כוללת של כ-2.26 מיליון שקל.

עוד מפורט בדוחות מגדל ביחס להסכם ההעסקה של גלעד כי "כל צד להסכם רשאי להביאו לידי סיום בכל עת ומכל סיבה בהודעה מוקדמת של שישה חודשים", כאשר "כל פיצוי בגין סיום ההסכם טרם חלוף התקופה הקצובה כפוף להוראות ההסדר התחיקתי... וישולם אך וככל שהדבר יתאפשר על פי הוראות אלו". על פי כללי החשבונאות, עזיבת חברה מצריכה הכרה בכל תשלום עתידי שיקבל הפורש, ככזה שמשולם לו כבר בשנת הפרישה.

גלעד התחיל את תפקידו כיו"ר מגדל חברה לביטוח במרץ 2019. ככל הידוע, הוא טרם פוטר רשמית מתפקידו כמנכ"ל מגדל אחזקות, אף שהובהר כי עבודתו כדירקטור בחברה הבת מגדל ביטוח לא תחודש בתחילת 2021 (ומכאן שעבודתו כיו"ר החברה תסתיים לכאורה ביום האחרון של 2020). תקופת ההודעה המוקדמת שלה יהיה זכאי, תהיה עד לאמצע 2021.

לאור זאת, נראה כי לאחר שקלול תקופת ההודעה המוקדמת, הרי שלכאורה גלעד והחברה ידונו כנראה על תשלומים בגין 32 חודשים, עד לתום כהונתו, שבגינם הוא יהיה זכאי לשכר בעלות כוללת של 7-7.5 מיליון שקל. ואולם, אם הפרשנות תהיה שגלעד סיים את עבודתו ב-2020, הרי שהסכום שיהיה במחלוקת בין הצדדים עשוי להאמיר אף לכ-8.5 מיליון שקל. סכום זה חורג ממגבלת חוק שכר בכירים, ככל שישולם בתשלום אחד או אפילו שניים בגין השנים 2020 ו-2021.

מאבק ייצרי סביב הדחת גלעד

גלעד יעזוב את מגדל לפני תום תקופת החוזה בעקבות החלטת דירקטוריון מגדל אחזקות להדיחו. ההחלטה הולידה מאבק ייצרי בין הצדדים והביאה להתערבות הממונה על רשות שוק ההון, משה ברקת, שמנע את הדחת גלעד לפני תום 2020. פרישתו של שלמה אליהו מדירקטוריון מגדל ביטוח כעת מאפשרת את היפרדות החברה מגלעד, אף שעדיין לא ברור מתי זה יקרה (בתלות בהבנות בין גלעד לחברה, ככל שיהיו).

מי שמיועד להחליף את גלעד הוא מוטי רוזן, לשעבר מנכ"ל מנורה מבטחים ומנכ"ל הראל. רוזן עדיין לא מונה לתפקיד, ומינויו הצפוי תלוי באישור הדירקטוריון ובאישור הפיקוח. הניסיון מהראל וממנורה מבטחים מלמד כי רוזן לא הגיע וישר יצר מהפכות בחברות שאליהן הגיע, אלא לקח זמן מה ללימוד החברות והתנהלותן עד שהוביל שינויים.

בתוך כך, ההוראות החדשות של רשות שוק ההון בדבר אופן יישום משטר ההון החדש בענף הביטוח, בהתאם לאירופה, מתברר כחדשה טובה באופן מוגבל עבור מגדל וכלל ביטוח. זאת, משום שהרשות משתמשת בהנחיה ככלי לחץ על שתי החברות, עד שיקיימו את הוראותיה לשביעות רצונה - דבר שמשפיע לרעה, בין השאר, על יכולתן לחלק דיבידנד בעתיד.

הרשות אישרה למגדל ולכלל ביטוח לרשום, לפי שעה, רק 80% מהניכוי שההוראות החדשות מאפשרות - דבר שימנע שחרור הון שנאמד ב-1.5 מיליארד שקל במגדל ושל כ-800 מיליון שקל בכלל ביטוח. מבחינת הרגולטור, המגבלה לא תשוחרר עד שמגדל תתקן לשביעות רצונו את הליקויים בהתנהלותה, כפי שיעלו מדוח הביקורת שהוא צפוי לשלוח לה בימים הקרובים, כשהוא שב על שטען במכתב מהעבר, שבו הורה לקבוצה "להימנע מביצוע פעולות לשינוי הרכב הדירקטוריון של מגדל ביטוח". בכלל ביטוח, שחרור הניכוי המוגבל יתאפשר רק כשהחברה האם הציבורית תעביר לחברת הביטוח שבבעלותה את חלק הארי מ-650 מיליון שקל שגייסה בשלהי 2019. 

צרו איתנו קשר *5988