S&P מעלות העלתה את דירוג החוב של קבוצת דלק ל-B בזכות הקטנת החוב ושיפור המקורות

העלת דירוג החוב התאפשרה בזכות פעולות שנקטה החברה להקטנת החוב ולשיפור מקורותיה

עידן וולס / צילום: רוני שיצר
עידן וולס / צילום: רוני שיצר

לראשונה מאז פרוץ משבר הקורונה, העלתה היום (א'( חברת S&P מעלות את דירוג החוב של קבוצת דלק בשלוש דרגות מ-CCC ל-B, וזאת בזכות פעולות שנקטה החברה להקטנת החוב ולשיפור מקורותיה. לדירוג צורפה תחזית מתפתחת המשקפת את הערכת חברת הדירוג לאפשרות של העלאה דירוג נוספת או לחלופין הפחתה של הדירוג הנוכחי, וזאת כתלות בפעולות קבוצת דלק בשנה הקרובה להשגת מקורות לעמידה בהתחייבויותיה הפיננסיות.

במהלך שנת 2020 מכרה קבוצת דלק 70% ממניות חברת דלק ישראל ב-525 מיליון שקל, פרעה את מלוא החוב הבנקאי, הנפיקה אג"ח מובטחות בתמלוגי על מפרויקט לוויתן ב-180 מיליון דולר, פרעה כ-100 מיליון דולר מהלוואת BNP, גייסה הון בהיקף של כ-450 מיליון שקל ומכרה נכסים רבים נוספים כדוגמת תמלוגי העל ממאגרי כריש תנין, 51.67% ממניות כהן פיתוח, 20% ממניות IDE, 18.55% במניות מהדרין ואת מלוא ההחזקה בדלק תמלוגים.

את כל הפעולות הללו הוביל מנכ"ל קבוצת דלק עידן וולס, שנכנס לתפקידו בתחילת 2020. לדברי S&P מעלות, הפעולות שנקטה החברה בשנת 2020 ובפרט בחודשים האחרונים, הביאו לשיפור מקורותיה ולהורדת החוב הפיננסי לכ-5.4 מיליארד שקל, לעומת כ-9.3 מיליארד שקל בתחילת 2020.

עוד מציינת חברת הדירוג, כי עדיין קיים פער מהותי בי מקורותיה ברמת ודאות גבוהה של קבוצת דלק, לבין השימושים שלה בשנה הקרובה. יחד עם זאת, קיים פוטנציאל למימוש של מספר נכסים נוספים כולל נכסי ליבה ולמימון נכסים בד בבד עם גיוס הון, שעשויים לשפר את תמונת הנזילות של החברה בשנה הקרובה.

"מצב הנזילות של החברה משקף להערכתנו תלות גבוהה במימוש של נכסים כולל נכסי ליבה, בדיבידנדים מהחברות בנות איתקה, דלק קידוחים ודלק ישראל, ובפעולות עסקיות אחרות התלויות בשוק ההון. להערכתנו, קיימת חשיפה מהותית לסיכוני ביצוע במועד של מהלכים אלה, שמטבעם מושפעים מתנאי השוק הנוכחיים. מנגד, הצלחה במימוש נכסים, כולל ביצוע פעולה הונית כנגד נכסי ליבה כדוגמת איתקה, עושיה לשפר את תמונת הנזילות של החברה בשנה הקרובה", כותבים ב-S&P מעלות.

יש לציין כי עוד קודם להעלאת הדירוג, זיהו המשקיעים את השיפור במצבה של קבוצת דלק ואת העדות לכך ניתן למצוא בעליית מחירי אגרות החוב של הקבוצה, שהובילה לירידה חדה בתשואות לפדיון שנובעים מהם. כך למשל, אם בחודש יוני האחרון נסחרו אגרות החוב של קבוצת דלק בתשואות לפדיון של עד 150%, הרי שכיו הן נסחרות בתשואות של עד 37% בלבד.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, אמר בתגובה כי "אנו שמחים על העלאת הדירוג ע"י מעלות S&P, אשר מהווה בראש ובראשונה הבעת אמון בפעולות המשמעותיות שביצענו ובמהלכים המורכבים שהשלמנו בחודשים האחרונים, בהיקפים חסרי תקדים, על מנת לעמוד בכל התחייבויותינו, לשפר את הנזילות ולחזק את ההון של הקבוצה. דוח הדירוג והעלאת הדירוג, כמו גם הירידה בתשואות האג"ח של הקבוצה בשבועות האחרונים, מצביעים על המשך המגמה החיובית במיצובה הפיננסי של החברה ואנו מאמינים כי המשך התקדמות במהלכים הנוספים שאנו מקדמים בימים אלה תבוא לידי ביטוי גם בדירוגים הבאים".