כך כמעט וחשפו השופטים בתיק 4000 ראיות, עוד לפני שנפתח הליך ההוכחות

שופטי המחוזי בירושלים המנהלים את משפטו של רה"מ, ביקשו מהתביעה להעלות את כל הראיות שיוצגו לאילן ישועה למערכת נט-המשפט • משמעות הדבר הייתה עלולה להיות חשיפת ראיות עוד לפני שלב ההוכחות, משום שלעיתונאים יש גישה למערכת

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן / צילום: דוברות הרשות השופטת
השופטת רבקה פרידמן-פלדמן / צילום: דוברות הרשות השופטת

הרכב בית המשפט המחוזי בירושלים, כמעט גרם לכך שראיות רבות, במסגרת תיק המוצגים בתיק 4000, יהיו חשופות לציבור עוד לפני שנפתח הליך ההוכחות ולפני שהעדים העידו במשפט.

לאחר הדיון המקדמי במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ב-8 בפברואר, החליט ההרכב כי "בכל הנוגע להעברת מסמכים והגשת תיקי מוצגים - בתוך שבעה ימים תגיש המאשימה תיק מוצגים, הכולל את כל המסמכים שבכוונתה להציג לעד התביעה הראשון אילן ישועה במהלך עדותו. המוצגים יוגשו לבית המשפט בנט-המשפט, וכן על החסן נייד ובעותק נייר אחד".

שלוש בקשות שהגיש סנגורו של נתניהו, עו"ד בעז בן-צור, אליו הצטרפו סנגוריו של שאול אלוביץ', עורכי הדין מיכל רוזן-עוזר וז'קן חן, לכך שהמסמכים לא יעלו לנט-המשפט לא זכו למענה מבית המשפט או נדחו על-ידו.

מלכתחילה ב-11.2 טענה ההגנה כי מכיוון שהוגשה מטעמו של נתניהו בקשה לפסילת ראיות שטרם הוכרעה, עלול להיות מצב שיוגשו לתיק בית המשפט מוצגים שאין להגישם. "בנסיבות העניין ונוכח טענות הקבילות מטעם ההגנה, מבוקש, כי בשלב זה תעביר המאשימה לבית המשפט את רשימת המוצגים בלבד, מבלי לצרף את המוצגים עצמם, וכי תיק המוצגים יוגש לבית המשפט, לאחר שתוכרענה טענות הקבילות ובכפוף להכרעה בעניין". בקשה זו לא זכתה למענה מצד בית המשפט.

לאחר מכן פנו סנגורי נתניהו ואלוביץ' שנית, וביקש כי "נוכח המועד שנקבע להגשת תיק המוצגים על-ידי המאשימה ביחס לעד אילן ישועה (יום 16.02.2021) מתכבד הנאשם 1 לשוב ולהבהיר, כי קיימות לו טענות קבילות ביחס למסמכים ולמוצגים הנוגעים לעד ישועה. בנסיבות אלה, דומה שרצוי לקיים את הדיון לפי סעיף 144 ,לכל הפחות דיון בעניין ראיות הצפויות להיות מוגשות באמצעות העד ישועה, ולברר את טענות הקבילות ביחס למוצגים בשלב זה". בית המשפט התעלם גם מבקשה זו.

אתמול העבירה הפרקליטות, כפי שהורה בית המשפט, עותק נייר של תיק המוצגים שיוצג לעד אילן ישועה וכן דיסק און קי עם כל החומר, אולם לא הצליחה להכניס את החומרים לנט-המשפט.

התובעת עו"ד יהודית תירוש כתבה לבית המשפט כי "נוכח היקף הקבצים, לא עלה בידי המאשימה להגיש את המוצגים גם לנט-המשפט. רשימת המוצגים והמוצגים עצמם הועמדו לרשות באי-כוח הצדדים במקביל להגשתם לבית המשפט".

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן לא התייאשה מהעלאת הקבצים לנט, והורתה כי "המאשימה תגיש עותק נייר נוסף של המוצגים, כדי שיועברו על-ידי מזכירות בית המשפט לסריקה לנט-המשפט".

לאחר מכן קיבלה השופטת פרידמן-פלדמן החלטה בעניין בקשתו הראשונה של נתניהו. בהחלטתה דחתה את בקשתו וכתבה כי "הגשת המוצגים למזכירות בית המשפט תיעשה בהתאם להחלטה מיום 8.2.2021. קבלתם כראיה תהיה בכפוף להחלטה בעניין קבילותם".

בעקבות כך פנו סנגורי נתניהו ואלוביץ' בפעם השלישית וביקשו למנוע את העלאת חומרי החקירה לנט-המשפט.

בבקשה נכתב כי "עם סריקת תיק המוצגים למערכת נט-המשפט, לא ניתן יהיה למנוע פרסומו של החומר הראייתי הכלול בתיק המוצגים. פרסום כאמור הוא בלתי הפיך. חשיפת עדי תביעה לחומרי החקירה בתיק - אם וככל שבית המשפט ימצא כי ראיות שלגביהן הועלתה טענת אי קבילות אכן לא קבילות - תפגע ותזהם את ההליך, באשר יש בה כדי להשפיע על תוכן עדותם".

גם התובעת עו"ד תירוש הצטרפה והגישה בקשת הבהרה. תירוש כתבה כי "למיטב ידיעתה של המאשימה, עם העלאת המוצגים למערכת נט-המשפט, יהיה כל גורם המחזיק בהיתר עיון כללי בתיקי בית המשפט (כוונתה לעיתונאים - א.ג), חשוף למוצגים המועלים למערכת.

"זאת, עוד לפני שהמוצגים הוגשו לבית המשפט הנכבד באמצעות העד או הוצגו לעד במהלך עדותו. בנוסף תבקש המאשימה לציין כי חלק מהמוצגים כוללים קבצי תכתובות מלאים באפליקציית וואטסאפ. מטבע הדברים כוללים קבצים אלה גם תכתובות פרטיות של העד ובני שיחו. מכאן שקיימת רגישות יתרה בחשיפת המוצגים לכלל בעלי הגישה למערכת נט-המשפט שאינם צדדים להליך".

עו"ד תירוש הוסיפה וכתבה כי "לפיכך ולמען הזהירות, תבקש המאשימה מבית המשפט הנכבד להבהיר אם יש להעלות את המוצגים שהוגשו למערכת נט-המשפט באופן רגיל, או שהגישה למוצגים שיוגשו בנט תוגבל, בהחלטה מתאימה של בית המשפט וככל שהדבר ניתן מבחינה טכנית, עד לעדותו של העד בבית המשפט".

על כך השיבה השופטת רבקה פרידמן-פלדמן בהחלטתה כי "אין קשר בין סריקת מוצגים לנט-המשפט לבין פרסומם או חשיפתם לגורמים שונים, שכן המוצגים ייסרקו כשהם לעיון בית המשפט בלבד, וחסויים מבחינת כל גורם אחר".

אלא שכאן הפכה פרידמן-פלדמן את החלטתה הקודמת שניתנה זמן קצר לאחר מכן. "מכל מקום, נוכח בקשת הנאשמים, בשלב זה ועד שתינתן החלטה בבקשה לפסילת ראיות - המוצגים לא ייסרקו לנט-המשפט".

האמירה כי אין קשר בין סריקת מוצגים לנט-המשפט לבין חשיפתם לגורמים שונים, תמוהה לכאורה. זאת מכיוון שלצורך הגדרתם כחסויים יש צורך בהחלטה שיפוטית שכלל לא ניתנה.

מעבר לכך, הפרקליטות שהתבקשה על-ידי בית המשפט להעלות את החומרים לנט-המשפט כלל לא מסוגלת טכנית להעלות קבצים ולקבוע כי הינם חסויים.

ההחלטות הסותרות של בית המשפט, כמו גם העובדה כי כמעט הררי ראיות בתיק 4000 הפכו לנחלת הכלל, לא מוסיפה רוגע בקרב התביעה וההגנה שמתקשים להתמודד עם התנהלות בית המשפט, כמו גם עם החלטותיו הלקוניות. 

*** יודגש כי גם לאחר הגשת כתב האישום נגדם, ראש הממשלה בנימין נתניהו ואיש העסקים שאול אלוביץ' מכחישים את הטענות נגדם, ושמורה להם חזקת החפות. 

צרו איתנו קשר *5988