בתום פלונטר משפטי: הפועלים שינה את סיווגו כדירקטור של היו"ר קרופיק, ושכרו יועלה

המהלך מתאפשר רק לאחר שרשות ניירות ערך נתנה אור ירוק, תוך שלא קיבלה את העמדה המשפטית של הבנק • בעלי המניות אישרו לקרופיק תגמול יו"ר עוד באוקטובר 2020, עבור התפקיד אותו הוא ממלא כבר מאז יוני אשתקד, אך הוא עדיין קיבל תגמול נמוך בהרבה - של דירקטור בלתי תלוי

ראובן קרופיק, יו"ר של בנק הפועלים / צילום: תמר מצפי, גלובס
ראובן קרופיק, יו"ר של בנק הפועלים / צילום: תמר מצפי, גלובס

כתשעה חודשים לאחר שראובן קרופיק מונה ליו"ר בנק הפועלים, נמצאה הדרך הרגולטורית שמאפשרת את העלאת שכרו בבנק.

עוד ב-2020 החל בנק הפועלים במהלך להעלאת שכרו של יו"ר הבנק קרופיק, שנכנס לדירקטוריון הבנק כמי שסווג כדירקטור בלתי תלוי בהיבטים של חוק החברות וכדח"צ מבחינת הוראות הפיקוח על הבנקים. בעקבות פטירתו של קודמו, קרופיק מונה לתפקידו הנוכחי בבנק ביוני אשתקד, כשבהמשך הבנק החל בהליך לשדרוג תנאי העסקה שלו.

אלא שהמהלך רחוק היה מלהיות פשוט וחלק, וזאת משום היותו של קרופיק דח"צ בהתאם להוראות בנק ישראל, וזאת הגם ששכרו המעודכן, והגבוה יותר, כיו"ר הבנק, אושר כבר במוסדות הבנק בספטמבר אשתקד, בכפוף להחלטת גופי הפיקוח.

עתה זה מתאפשר, אך זאת רק לאחר שרשות ניירות ערך נתנה לזה אור ירוק, תוך שלא קיבלה את העמדה המשפטית של הבנק.

בפרסום של רשות ניירות ערך מהיום היא מפרטת כי למרות שסגל הרשות אינו מקבל את טיעוני הבנק להתיר את העלאת שכרו של קרופיק אל מעבר לתקרת התגמול המירבי המותר לדירקטור בלתי תלוי בחוק החברות, הרי שהוא גם לא חוסם את המהלך לשיפור תנאי השכר של יו"ר הבנק, ככל שהגדרת תפקידו כדירקטור תשונה.

בעקבות זאת, הבנק הודיע כי דירקטוריון הבנק החליט כי "הוראות הדין והנחיות גופי הפיקוח אינן מונעות את מתן התגמול ואת תנאי הכהונה שאושרו על-ידי האסיפה הכללית" ולכן התגמול של היו"ר יועלה. זאת, כאשר הבנק יפסיק לסווג את קרופיק כדירקטור בלתי תלוי אליבא חוק החברות, ולמרות שקרופיק יוסיף לכהן כדח"צ על פי הוראות הפיקוח על הבנקים.

הפער בין חוק החברות להוראות הפיקוח על הבנקים

ב-22 באוקטובר אישרה האסיפה הכללית של הבנק "את תנאי כהונתו של קרופיק כיו"ר דירקטוריון הבנק בתוקף מיום 28 ביוני 2020 ועד ליום 31 בדצמבר 2023", וזאת בכפוף לכך ש"הוראות הדין והנחיות גופי הפיקוח לא ימנעו מתן תגמול ותנאי כהונה כאמור, לפי החלטת דירקטוריון הבנק". במסגרת זו אישרו בעלי המניות ליו"ר הבנק תגמול בהיקף 2.4 מיליון שקל לשנה (צמוד מדד), עם תקופות אי תחרות של 6 חודשים לגבי גורם עסקי שהיו"ר עמד עמו בקשר מתוקף תפקידו, ועד לאי תחרות של 12 חודשים שלמים במקרה שירצה לעבור לבנק אחר, או לחברת ביטוח או לבית השקעות. כבר אז הבהיר הבנק כי השכר לא יועלה ככל שלא יהיה אישור מהרגולטורים לכך - אישור שניתן לאחרונה ממש.

מהי ההחלטה של רשות ניירות ערך, שבראשות היו"רית ענת גואטה? היום פרסמה רשות ניירות ערך החלטת סגל מחלקת תאגידים ברשות, בדבר פניית הבנק בנושא. בתשובת הרשות לבנק נכתב כי "סגל הרשות, בתיאום עם משרד המשפטים ובנק ישראל, אינו מקבל את עמדת הבנק לעניין פרשנות סעיף 244 (ב) לחוק החברות", אשר "אוסר על דירקטור בלתי תלוי לקבל כל תמורה מעבר לגמול המגיע לו בהתאם להוראות החוק ותקנות החברות בשל כהונתו כדירקטור בלתי תלוי, לרבות תמורה נוספת בגין תפקידו כיו"ר דירקטוריון".

בהקשר זה מפרט סגל הרשות בתשובתו המענה שנתן לבנק ביחס לפנייתו המקדמית בנושא, כי "טענת הבנק כי תפקיד יו"ר הדירקטוריון הוא 'תפקיד אחר' אינה מתיישבת עם הדרישה להיעדר זיקה בין הדירקטור הבלתי תלוי והבנק", ו"לפיכך, תשלום גמול נוסף לפי סעיף 244 ליו"ר דירקטוריון שהינו דירקטור בלתי תלוי ככלל אינה מתאפשרת במצב החוקי הקיים".

ואולם, סגל הרשות לא עוצר פה אלא נותן לבנק פתח. "הרינו להודיעכם כי בנסיבות העניין סגל הרשות לא יתערב באישור הגמול לקרופיק בגין כהונתו בתפקיד יו"ר דירקטוריון הבנק, בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים, אף אם יעלה על הגמול המרבי המותר לדירקטור בלתי תלוי לפי סעיף 244 לחוק החברות, אם קרופיק יחדל לכהן כדירקטור בלתי תלוי בבנק בהתאם להוראות חוק החברות, ובלבד שימשיך לעמוד משך כל כהונתו בדרישות לפי פקודת הבנקאות".

בכל אופן, הנושא האמור הוא חלק מעולם שמעסיק את רשות ניירות ערך באופן רחב יותר. "יודגש כי תשלום תמורה ליו"ר הדירקטוריון בתאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה מעבר לגמול הקבוע בתקנות החברות אינו נקי מספקות, לפי דיני הבנקאות הקיימים המחילים על כלל הדירקטורים בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה הוראות דומות לאלה החלות על דירקטור בלתי תלוי לפי חוק החברות", אומרים אנשי הרשות.

"לכן", הם ממשיכים ואומרים, "אמנם, ניתן היה לתהות האם תשלום גמול נוסף כאמור יש בו כדי לפגוע בהוראות אי התלות. ואולם, על רקע דיונים שהתקיימו מזה כשנתיים, וההכרה, שבין היתר באה לידי ביטוי לאחרונה בתזכיר חוק החברות (ממשל תאגידי בחברות ציבוריות שאין בהן בעל שליטה), שלפיה מתן תגמול כאמור כשלעצמו אינו פוגע בחוסר התלות של דירקטור בלתי תלוי, מצא לנכון המפקח על הבנקים להסדיר אפשרות זאת בתאגידים בנקאיים בלא גרעין שליטה על בסיס עקרונות שקבע. על רקע זה, בנסיבות הייחודיות של פנייתכם ומבלי להסכים עם כלל נימוקיכם המשפטיים", אומרים אנשי הרשות לבנק הפועלים, "לצד האישור שניתן באסיפה הכללית, סגל הרשות לא יראה בהסרת הסיווג של קרופיק כדירקטור בלתי תלוי, כהפרה של סעיף 249 לחוק החברות".

צרו איתנו קשר *5988