תוכנית התייעלות ותשואות גבוהות: חברות הדירוג עם תחזית אופטימית לכלל ביטוח

S&P מעלות משנה את התחזית של חברת הביטוח משלילית ליציבה, כשבועיים לאחר שחברת מידרוג שינתה את אופק הדירוג משלילי ליציב • כלל צמצמה את כוח האדם ב-9% בשנת 2020, ובמקביל הציגה גידול במגזר הביטוח הכללי ותשואות גבוהות בחיסכון ארוך הטווח

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי
יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי

התשואות הגבוהות שרשמה בשנה האחרונה כלל ביטוח ופיננסים  בשוק ההון ותכנית ההתייעלות של החברה הביאו את שתי חברות הדירוג הגדולות S&P מעלות ומידרוג לשנות את תחזית הדירוג של כלל ליציבה משלילית. לפני כשבועיים הייתה זו מידרוג ששינתה את התחזית ואתמול פרסמה S&P מעלות את הדוח, בו היא מאשררת את דירוג 'ilAA+' לחברת הביטוח. מידורג העניקה לחברת הביטוח אופק יציב עם דירוג il.Aa1.

"תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי כלל ביטוח תשמור על מעמדה כאחת מחמש חברות הביטוח הגדולות בישראל ב-24-18 החודשים הקרובים. אנו צופים כי צמיחת הפרמיות וההפקדות לחיסכון פנסיוני ופיננסי לצד ריסון ההוצאות שבא לידי ביטוי בביצועיה ב-2020 וברבעון הראשון של 2021 יימשכו בשנתיים הקרובות. בה בעת אנו צופים שרמת ההון תישאר יציבה ביחס לסיכונים במאזן החברה ולכן הלימות ההון תמשיך להלום את הדירוג הנוכחי. הערכתנו ביחס ליציבות הרווחיות וההון נתמכת בירידת רגישות החברה לשינויים בעקום הריבית חסרת הסיכון", קבעו בחברת הדירוג.

אחרי שנים של קיפאון, הפרמיות וההפקדות בצמיחה

על פי הדוח של S&P מעלות, כלל ביטוח מתמקדת בשנתיים האחרונות בשיקום צמיחת הפרמיות וההפקדות, לצד תהליכי התייעלות וצמצום כוח האדם. לאחר מספר שנים בהן שיעורי הצמיחה של כלל היו נמוכים ואף שליליים בהשוואה למתחרותיה המקומיות, ב-2020 השיגה החברה צמיחת פרמיות והפקדות של 2% על אף התנאים הכלכליים המאתגרים במשק, גבוה ביחס למתחרותיה המקומיות שעל פי רוב הציגו קיטון.

"ריסון נטל ההוצאות התפעוליות של החברה כחלק מתוכניתה האסטרטגית בא לידי ביטוי בעיקר באמצעות צמצום כוח אדם, קיטון של כ-9% ב-2020, לצד האצת תהליכי אוטומציה ודיגיטציה שיתמכו בהמשך הצמיחה ללא עלייה משמעותית בהיקף ההוצאות. בנוסף, הרגישות המבנית של כלל ביטוח לתנודות עקום הריבית חסרת הסיכון על רקע סביבת הריבית הנמוכה פחתה משמעותית, בעקבות העדכון הרגולטורי לאופן חישוב עתודות ה-LAT והקצאת עודף שווי הוגן של נכסים כנגד התחייבויות ביטוח חיים להתחייבויות הסיעוד, לצד פעולות נוספות שביצעה החברה לשיפור ההתאמה בין הכנסים להתחייבויות", ציינו בחברת הדירוג.

עוד מציינים ב-S&P מעלות כי טיוב אסטרטגיית ההשקעות של החברה בשנתיים האחרונות וביצועי שוק ההון החל מהרבעון השני של2020 תרמו להכנסותיה של כלל ביטוח מהשקעות ולרווחיותה הכוללת.

"צמיחת הפרמיות וההפקדות לפנסיה וחיסכון פיננסי שהציגה החברה מתחילת 2020 נובעת בעיקר מיישום התוכנית האסטרטגית שלה. הצמיחה מושפעת לחיוב בעיקר מהפרמיות בתחום הביטוח הכללי ומההפקדות לחיסכון הפיננסי. בתחום הביטוח הכללי צמחו הפרמיות ברוטו של החברה בכ-10%, גבוה משמעותית בהשוואה לענף שהציג סטגנציה ב-2020. כמו כן, קצב ההפקדות לחיסכון פיננסי של החברה גבוה בהשוואה לענף בשנתיים האחרונות כחלק מהתמקדותה בתחום זה, שמושפע לחיוב מהשיפור בתשואות שמציגה החברה בתחומי הפנסיה והגמל בתקופה זאת. קצב הצמיחה הגבוה של כלל ביטוח בתחומים אילו נמשך גם ברבעון הראשון של 2021", הוסבר בדוח על כלל ביטוח ופיננסים. החברה הציגה תשואה מצטברת של 18.9% בקרנות הפנסיה החדשות ב-12 החודשים שהסתיימו במאי 2021 ובלטה גם בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות (21.18% במסלול הכללי).

"סיכון מוצרים נמוך יחסית"

הדוח של S&P מעלות מגיע כשבועיים לאחר דוח דומה של מידרוג, בו נקבע כי "דירוג החברה משקף פרופיל עסקי טוב, הנתמך בגודלה של החברה במונחי פרמיות ונכסים מנוהלים, שליטה הולמת במערך ההפצה ובסיס לקוחות רחב ומפוזר".

במידורג ציינו עוד כי הפרופיל העסקי מושפע גם מפיזור קווי עסקים סביר עם שלוש רגליים משמעותיות לאורך זמן, התומכות ביכולת יצור ההכנסות לאורך המחזור. "פרופיל הסיכון הולם ביחס לדירוג, ומתאפיין בסיכון מוצרים נמוך יחסית, חשיפה נמוכה ללקוחות גדולים ומדיניות ניהול סיכונים הולמת התומכת בפרופיל הסיכון ואשר צפויה להמשיך ולהשתפר לאור הטמעת תהליכים תומכי סולבנסי 2. נציין לחיוב את פעולות החברה במסגרת ניהול הנכסים וההתחייבויות", נכתב בדוח.

עם זאת, ציינו במידרוג, תמהיל הפרמיות של כלל ביטוח מוטה למגזר חיים וחיסכון ארוך טווח, ועלול להגביר את חשיפת החברה להשפעות שוק, לרבות שוק ההון, המעצימות את תנודתיות הרווח. "הפרופיל הפיננסי של החברה הושפע בשנים האחרונות לשלילה מרווחיות נמוכה ביחס לדירוג, אולם זו צפויה להשתפר בעקבות הערכותינו כי החברה תמשיך לפעול לפי התוכנית האסטרטגית להידוק רמת ההוצאות במקביל לצמיחה בפעילות. כמו כן, הפרופיל הפיננסי הושפע לחיוב במהלך התקופה מגידול משמעותי בהיקף ההון העצמי", הסבירו במידרוג לאור הזינוק בהון העצמי של כלל ביטוח מ-4.4 מיליארד בסוף מרץ 2020 לכ-5.85 מיליארד בסוף מרץ 2021.

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, ציין: "הדוחות של S&P מעלות ומידרוג ושינוי התחזית שלהם ליציבה מעניקים ביטוי ממשי, לעבודה המאומצת שלה היו שותפים דירקטוריון החברה, חברי ההנהלה והעובדים, שעיקרה צמיחה בהכנסות לצד ריסון בהוצאות, שהובילו לשיפור ברווחיות. אני שמח כי מאמץ זה ניכר בכל תחומי הפעילות, כמו גם בתוצאות הכספיות של החברה, במובילותה בתשואות ובסקרי שביעות רצון לקוחות, עובדים וסוכנים".