Max עם רווח של 49 מיליון שקל ברבעון, עלייה של 133%

הרווח הנקי של חברת כרטיסי האשראי לתשעת החודשים הראשונים עמד על כ-135 מיליון שקל לעומת 32 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד • גידול של 14% בתיק האשראי הצרכני של החברה, הריבית הצרכנית הממוצעת ירדה מ-7.8% ברבעון המקביל אשתקד ל-7.4%

רון פאינרו, מנכ''ל מקס / צילום: הדר דולן
רון פאינרו, מנכ''ל מקס / צילום: הדר דולן

חברת כרטיסי האשראי Max פרסמה היום (א') את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021. הרווח הנקי הרבעוני עמד על 49 מיליון שקל לעומת 21 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 133%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד הרווח הנקי על 135 מיליון שקל, לעומת 79 מיליון שקל בחודשים ינואר עד ספטמבר אשתקד, עלייה של 70%.

ברבעון השלישי של שנת 2021, הכנסות החברה גדלו ב-19% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה בעיקר בשל העלייה במחזורי כרטיסי אשראי כתוצאה מצמיחת החברה מפתיחת המשק לפעילות מלאה והסרת חלק מההגבלות על התיירות בארץ ובעולם (הוצאות ישראלים בחו"ל), ועמדו על כ-374 מיליון שקל. סך ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עמד על כ-1.031 מיליארד שקל, גידול של כ-12% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה בשנה שעברה.

הוצאות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-306 מיליון שקל, גידול של כ-7%, הנובע בעיקר מהעלייה בהוצאות הישירות הקשורות בגידול בפעילות העסקית, ההוצאות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 קטנו בכ-3% לכ-851 מיליון שקל, כתוצאה מקיטון משמעותי בהפסדי האשראי שנבע בעיקרו מהמשך מגמת השיפור בפרמטרים המאקרו כלכליים, חזרת המשק לפעילות והמשך מגמת השיפור במדדי הסיכון של החברה.

עלייה באשראי הצרכני והעסקי

החברה רשמה בתקופת הדוח גידול משמעותי באשראי הצרכני וגם באשראי לעסקים. יתרת תיק האשראי הצרכני (לקוחות פרטיים) הסתכמה בסוף ספטמבר ב-5.8 מיליארד שקל, גידול של כ-9.4% מול היתרה בסוף שנת 2020 וגידול של כ-14.2% מול היתרה בסוף הרבעון המקביל אשתקד. שיעור הריבית הממוצעת בגין אשראי צרכני ירדה ונכון ליום 30 בספטמבר 2021, עמדה על 7.4%, לעומת 7.7% בסוף שנת 2020 ולעומת 7.8% בסוף ספטמבר 2020.

באשראי לעסקים הסתכמה יתרת תיק האשראי לעסקים לסך של כ-446 מיליון שקל, גידול של כ-9% מול היתרה בסוף שנת 2020 וגידול של כ-11.2% מול היתרה בסוף הרבעון המקביל אשתקד. שיעור הריבית הממוצעת בגין אשראי עסקי ירדה ונכון ל-30 בספטמבר עמד על 5.1%, לעומת 5.4% בסוף שנת 2020 ו-5.7% בסוף ספטמבר 2020.

כמות כרטיסי האשראי התקפים עמדה בסוף ספטמבר 2021 על כ-2.9 מיליון, גידול של כ-5.9% לעומת תקופה מקבילה אשתקד כאשר כמות הכרטיסים החוץ בנקאיים גדלה בכ-7% והגיעה לכ-1.13 מיליון. מחזור ההנפקה של החברה הסתכם ברבעון השלישי לכ-25.3 מיליארד שקל, גידול של כ-19%, ובתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-69.3 מיליארד שקל, גידול של כ-18%.

ההון העצמי של החברה הגיע בסוף ספטמבר לכ-1.48 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.35 מיליארד שקל בסוף שנת 2020 וכ-1.33 מיליארד שקל בסוף הרבעון המקביל אשתקד. יחס ההון הכולל עמד על 14.6% בסוף הרבעון השלישי בהשוואה ל-13.3% בסוף שנת 2020 ו-13.4% בסוף ספטמבר 2020.

מנכ"ל Max, רון פאינרו, מסר: "תוצאות הרבעון השלישי טובות ומעידות על איתנות החברה וצמיחתה - צמיחה המבוססת על גידול בהיקף ובפעילות הלקוחות ועל הרחבת מגוון המוצרים שמציעה החברה. Max צלחה את שנת הקורונה בצורה מיטבית, הגידול בהיקף הרכישות בארץ חזר לשיעור שהכרנו טרום הקורונה ואף מעבר לכך, וכעת ניתן לומר שרק פעילות הישראלים בחו"ל טרם התאוששה לגמרי ועומדת בממוצע על כמחצית מהפעילות טרום קורונה. הביקוש לאשראי חזר גם הוא לרמות שהכרנו לפני המשבר ובחודש אוקטובר האחרון - יתרת תיק האשראי של Max חצתה לראשונה את רף ה-6 מיליארד שקל.

בהתייחס ל"חגי נובמבר", הוסיף פאינרו: "אנו חווים עלייה משמעותית בפעילות הצרכנית בימים אלה המוגדרים כ'חודש הקניות העולמי'. עד כה נרשמה עליה של כ-17% בהיקף הפעילות החודש, בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2020 ועלייה של יותר מ- 30% בהשוואה ל-2019. אין ספק שהצרכן הישראלי למד לנצל היטב את ההצעות שניתנות לו בתקופה זו ואני בטוח שהמספרים עוד ילכו ויעלו עד סוף החודש".

צרו איתנו קשר *5988