רשות ני"ע דרשה מאקירוב הבהרות: הסעיף בחוק הריכוזיות שמהווה מכשול בדרך להשתלטות על כלל

על פי חוק הריכוזיות נאסר על קיום מבנה של שלוש שכבות שליטה אם אחת מהשכבות היא חברת הנפקה, כפי שכלל מחזיקה כבר עכשיו בכללביט מימון • באלרוב ציינו כי מתווה עסקת רכישת השליטה טרם גובש אך הוא כפוף באופן אינהרנטי לקיום הרגולציות והיא תבחן פתרונות לסוגיה • דרישה דומה הופנתה גם לווישור לגבי כוונתה לרכוש את השליטה באיילון

אלפרד אקירוב / צילום: בן יוסטר
אלפרד אקירוב / צילום: בן יוסטר

אלרוב נדל"ן שבשליטת אלפרד אקירוב הגישה לפני כעשרה ימים בקשה לרשות שוק ההון לקבלת היתר שליטה בחברת הביטוח כלל, אך הערב (א') התברר כי המכשול העומד בפני רכישת השליטה עלול להגיע דווקא מרשות ני"ע. אלרוב עדכנה כי "סגל רשות ניירות ערך פנה לחברה וביקש את התייחסותה להשלכות פרק ג 'הגבלת השליטה בחברות במבנה פירמידלי' לחוק הריכוזיות על התכנות העסקה לרכישת מניות כלל החזקות עסקי ביטוח, ככל שיתקבל על ידה היתר השליטה על ידי רשות שוק ההון", דיווחו באלרוב לבורסה.

חוק הריכוזיות אוסר על חברת שכבה שנייה לשלוט בחברת שכבה אחרת, כלומר אוסר על יצירת מבנה של שלוש שכבות. "חברת שכבה" מוגדרת בסעיף 20 לחוק הריכוזיות כחברה ציבורית או חברת אגרות חוב שהיא תאגיד מדווח. באלרוב הסבירו כי ברשות ני"ע התייחסו לכך שאלרוב מהווה חברת שכבה וכך גם כלל החזקות כאשר כלל החזקות שולטת בכלל חברה לביטוח השולטת בתורה בכללביט מימון, שהיא תאגיד מדווח שהנפיק אגרות חוב לציבור.

לכן, החברה, כלל החזקות וכללביט עשויות להוות כל אחת "חברת שכבה", כמשמעותה בחוק הריכוזיות. נציין כי בתקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ישנם חריגים שיתכן והיו יכולים לאפשר את העסקה ללא בעיות, שמחריגה חברת הנפקה של מבטח מהגדרת חברת שכבה, אך מתייחסת למבטח שהוא חברת שכבה בלבד. אולם ברשות ני"ע ציינו כי על פניו החרגה זו אינה רלוונטית לפיכך לכללביט, כיוון שכלל ביטוח אינה תאגיד מדווח ולכן אינה מהווה חברת שכבה.

מכיוון שהחרגה זו אינה תקפה במנה הנוכחי של כלל, סגל רשות ני"ע ביקש מאלרוב להסביר מדוע לדעתה ביצוע העסקה לא יביא להפרת חוק הריכוזיות לפיו לא תשלוט חברת שכבה שניה בחברת שכבה אחרת ואף הורה לאלרוב לפרסם את הדיווח למשקיעים נוכח ההשלכות המהותיות שיכולות להיות לעסקה.

בעקבות דרישת הרשות הסבירו באלרוב כי "מתווה עסקת רכישת גרעין השליטה בחברת כלל (שטרם גובש) כפוף באופן אינהרנטי לקיום כלל הרגולציות והדינים החלים. החברה תבחן, אם וככל שיידרש, החלת פתרונות נדרשים ואימוצם, לרבות כחלק ממתווה העסקה".

זהו מכשול חדש שעומד בפני אלרוב, לאחר שמבחינת ריכוזיות טהורה אלרוב לא צפויה להיתקל בבעיה. על פי ועדת שטרום תאגיד ריאלי משמעותי ותאגיד פיננסי משמעותי אינם יכולים להישלט בידי אותו גוף, אך למרות שכלל ביטוח מוגדרת כתאגיד פיננסי משמעותי, אלרוב אינה מוגדרת כיום כתאגיד ריאלי משמעותי.

נכון להיום אלרוב מחזיקה ב-15% ממניות כלל, והיא מכוונת להגיע ל-30% מהמניות. לשם כך היא צריכה לקבל היתר שליטה מהממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, ואלרוב הגישה בקשה כאמור לפני כעשרה ימים.

נציין, כי רשות שוק ההון כבר עברה על מסמכיה של אלרוב כשחברת הנדל"ן הגישה בעבר בקשת היתר להגדיל את אחזקותיה בכלל ל-15%, אישור שהיא אכן קיבלה. ברשות שוק ההון לא צפויים להכניס למערכת השיקולים בעת בחינת היתר השליטה שיקולים מוסריים, אלא להיצמד לנתונים הכספיים ולשאלת יכולתה של אלרוב לפתח את כלל מבלי לפגוע בחוסכים ובמבוטחים.

נציין כי פנייה דומה העבירה רשות שוק ההון גם לווישור, חברת הביטוח הדיגיטלית שנמצאת כבר בהליכי רכישת השליטה באיילון. סגל הרשות התייחס לכך שווישור גלובלטק, החברה האם, שולטת בחברת הביטוח ווישור ולכן היא מהווה חברת שכבה, כאשר במקביל איילון החזקות מהווה חברת שכבה השולטת באיילון חברה לביטוח וזו שולטת באיילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון, שהיא תאגיד מדווח שהנפיק אגרות חוב לציבור. לפיכך, החברה, איילון החזקות ואיילון הנפקות עשויות להוות כל אחת "חברת שכבה", כמשמעותה בחוק הריכוזיות.

בווישור השיבו לרשות ני"ע שהבהירו כי השלמת העסקה וביצועה מותנים בהתקיימותם של תנאים מתלים המפורטים בהסכם, וזאת עד 1 במאי 2022. כמו כן, הבהירה ווישור כי במקביל לקידום הטיפול בתנאים המתלים של העסקה, הצדדים בוחנים את השלכותיה גם בהקשר לחוק הריכוזיות, וככל שנדרש, מגבשים את החלופות השונות שעומדות בפניהם בעניין, בין היתר, אפשרויות לשינוי סטטוס של חברת שכבה לחברה שאיננה חברת שכבה בקבוצה, הכל בכפוף ליכולת הפעולה של הצדדים.

בנוסף, ציינה החברה כי היא בוחנת את דרכי השלמת מימון העסקה אשר מטבען עשויות להשליך גם הן על מבנה ההחזקות. עוד צוין כי ווישור חוזרת ומדגישה כי אין כל וודאות ביחס להשלמת העסקה, אין וודאות כי יתקבלו מלוא האישורים הנדרשים לביצוע העסקה, לרבות מגבלות רגולטוריות שעשויות לחול או כי יתקיימו מלוא התנאים המתלים להשלמת העסקה.

"ככל שהחברה תסבור שישנם נושאים הדורשים בחינה או אישור רגולטורי או של בית משפט בעניין חוק הריכוזיות, החברה תפעל בהתאם. מכל מקום, כאמור, הרי שכל עוד לא הושלמה העסקה, הרי שממילא לא ניתן לטעון להפרה של החוק הנ"ל", הסבירו בווישור.

צרו איתנו קשר *5988