ניצחון לדלק קידוחים: ביהמ”ש אישר זימון אסיפה להצבעה על הפיכתה לחברה בע”מ

דלק קידוחים מובילה את המהלך כדי להפוך לחברה בינלאומית הנסחרת בבורסת לונדון • רשות ני"ע התנגדה לכינוס האסיפה בטענה שהיא מחייבת קודם לכן אישור שר המשפטים • השופט: אין מניעה להחיל את ההסדר הקבוע בחוק החברות גם על שותפות מוגבלת ציבורית

יוסי אבו, מנכ''ל דלק קידוחים / צילום: ענבל מרמרי
יוסי אבו, מנכ''ל דלק קידוחים / צילום: ענבל מרמרי

התקדמות משמעותית בהסדר המשפטי להפיכתה של שותפות דלק קידוחים  לחברה בע"מ, המאוגדת תחת חוקי אנגליה ונסחרת בבורסות של לונדון ושל תל אביב. ביום ב' אישר בית המשפט המחוזי בת"א את בקשת דלק קידוחים לכנס אסיפת מחזיקי יחידות לצורך הצבעה על אישור המהלך, וזאת למרות התנגדותה של רשות ניירות ערך לכך.

בהחלטה שנמסרה לצדדים ביום ב' קבע השופט מגן אלטוביה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות בדלק קידוחים תכונס בתוך פרק זמן שלא יפחת מ-35 ימים, לצורך אישור ההסדר המוצע, וזאת בכפוף להוראות סעיפים 350 ו-351 לחוק החברות, פקודת השותפויות והוראות פרק ד' לתקנות החברות.

משמעות הדברים היא בין היתר שאישור ההחלטה ידרוש גם רוב רגיל מקרב מחזיקי יה"ש דלק קידוחים, וגם רוב מקרב מחזיקי המיעוט בדלק קידוחים, כלומר בנטרול הצבעתה של בעלת השליטה, קבוצת דלק. ההחלטה מהווה ניצחון גדול לדלק קידוחים, בראשות המנכ"ל יוסי אבו, אשר מוביל את המהלך במטרה להפוך את דלק קידוחים לחברה בינלאומית הנסחרת בבורסה עולמית מרכזית.

המהלך אמור להפוך את דלק קידוחים לתאגיד נגיש להשקעה עבור משקיעים זרים, שמתקשים להבין ולהתמודד עם דרכי ההשקעה בשותפויות ישראליות. בהחלטתו קבע השופט עוד, כי בקשה לאישור ההסדר המוצע, אם וככל שתאושר על ידי בעלי יחידות ההשתתפות, תוגש לאישור סופי של ביהמ"ש.

כמו כן קיבל השופט את בקשתה של בעלת השליטה דלק , וקבע כי "זכותה של קבוצת דלק לתמלוגים מהשותפות אינה צריכה אישור בעתיד, לרבות לאחר ביצוע ההסדר המוצע". משמעות ההחלטה היא, שהסדר התמלוגים בין קבוצת דלק לדלק קידוחים יישאר על כנו ללא הגבלה, גם לאחר השלמת הפיכתה משותפות לחברה בע"מ, וזאת למרות קביעת חוק החברות שלפיה עסקאות בעלי עניין מחייבות אישור מחדש של בעלי מניות המיעוט, אחת לשלוש שנים.

דלק קידוחים היא שותפות מוגבלת לחיפושי גז ונפט, המנוהלת בידי השותף הכללי של השותפות. קבוצת דלק מחזיקה בבעלות על השותף הכללי של דלק קידוחים וכן ב-54.7% מיחידות ההשתתפות של השותפות המוגבלת.

דלק קידוחים מחזיקה ב-45.34% ממאגר הגז הטבעי לוויתן, ב-30% ממאגר הגז הטבעי אפרודיטה בקפריסין, וכן בזכויות לקבלת תמלוג-על ממאגרי הגז הטבעי תנין וכריש. באחרונה השלימה דלק קידוחים את מכירת יתרת זכויותיה (22%) במאגר הגז הטבעי תמר לידי חברת מובדאלה פטרוליום מאבו דאבי, תמורת 955 מיליון דולר, אשר שימשו בעיקר לפירעון חובות למחזיקי האג"ח (תמר בונד ואג"ח א') ולתשלום דיבידנד של 100 מיליון דולר למחזיקי יחידות ההשתתפות.

החלפת יחידות ההשתתפות במניות של חברה חדשה

עוד קודם לכן פנתה דלק קידוחים לביהמ"ש בתחילת חודש מאי השנה, בבקשה לכינוס אסיפה של מחזיקי יחידות ההשתתפות שלה, לצורך אישור הסדר לשינוי מבני. על פי ההסדר המוצע, יוחלפו יחידות ההשתתפות של השותפות במניות רגילות של חברה חדשה שהתאגדה באנגליה (ניו מד אנרג'י), אשר תחזיק במלוא זכויותיהם של השותף הכללי והשותף המוגבל בשותפות, באופן שבו תהפוך השותפות הציבורית לשותפות בת בבעלותה המלאה של חברת ניו מד אנרג'י.

עוד נקבע בהצעת ההסדר, כי מניותיה של ניו מד תירשמנה למסחר מקביל בבורסת תל אביב ובבורסת לונדון. לבקשה לכינוס אסיפות הוגשו התנגדויות מטעמם של שלושה משקיעים פרטיים, וכן מטעמה של רשות ניירות ערך. בין השאר, טענו המשקיעים הפרטיים כי מתווה ההסדר המוצע אינו חוקי, ונוגד את הוראות פקודת השותפויות.

טענה זו התבססה על המשפט בפקודה, הקובע כי "אין לאפשר שינויים מבניים בשותפות אלא במסגרת ההסדרים הסטטוטוריים שנקבעו בפקודה". עוד טענו אותם משקיעים פרטיים, כי בעלי יחידות ההשתתפות אינם בעלי מניות, ולכן ההסדר הקבוע בסעיף 350 לחוק החברות אינו חל עליהם.

גם רשות ני"ע הגישה התנגדות לבקשה, וטענה גם היא כי פקודת השותפויות אינה מאפשרת הסדר בין השותפות למחזיקי היחידות שלה. עם זאת, הרשות הבהירה כי קיים הסדר חוקי שלפיו ניתן להחיל את הוראות סעיף 350 לחוק החברות (המאפשר הסדר בין חברה לבעלי מניותיה) על תאגיד מסוים אחר, וזאת בהתאם לאישור שר המשפטים.

כך שלמעשה, ככל שהשותפות מבקשת לבצע את ההסדר המוצע, עליה לפנות לשר המשפטים ולבקש צו מתאים. בנוסף טענה הרשות, כי לא ניתן לאשר הפיכה של שותפות דלק קידוחים לחברה, ובמקביל לקבוע כי הסדר התמלוגים שלה עם בעלת השליטה, קבוצת דלק, יישאר ללא שינוי וללא צורך לאשרו מחדש באסיפת בעלי המניות של ניו מד אחת לשלוש שנים.

קבוצת דלק, מצידה, טענה כי לא תסכים להסדר שיש בו חשש לפגיעה בזכויותיה הקנייניות, כלומר שיפגע בזכויותיה לקבלת תמלוגים מדלק קידוחים. לטענת קבוצת דלק, זכויות התמלוגים שלה נובעות מהסכם להעברת זכויות משנת 1993, שנכרת בסמוך להתאגדות השותפות, ושלפיו העבירה קבוצת דלק לשותפות זכויות ברישיונות נפט שבבעלותה.

ברשות ני"ע לומדים את משמעויות פסק הדין

בהחלטתו דחה כאמור השופט אלטוביה את ההתנגדויות של רשות ני"ע ושלושת המשקיעים הפרטיים, ואישר את כינוס האסיפה ואת קביעותם של הסכמי התמלוגים בין דלק קידוחים לקבוצת דלק. לדבריו, בבסיס התיקונים שבוצעו בפקודת השותפויות, "עומדת כוונת המחוקק להתאים ככל האפשר את הנורמות החלות על שותפות מוגבלת ציבורית, לנורמות הקבועות בחוק החברות. זאת, כדי להרחיב ולעדכן את מנגנוני הממשל התאגידי ולהבטיח הגנה נאותה לציבור בעלי יחידות ההשתתפות".

לפי החלטת השופט, סעיפים 350 ו-351 לחוק החברות לא שוללים במפורש את תחולת החוק גם על שותפות מוגבלת ציבורית. בנוסף קובע השופט, כי ביהמ"ש מוסמך לדון בביצוע הסדרים על פי סעיפים אלו גם במקרה של שותפות מוגבלת ציבורית, וזאת מכוח סמכותו הטבועה בסעיף 75 לחוק בתי המשפט.

באשר לטענת רשות ני"ע שלפיה נדרש צו של שר המשפטים, כותב השופט כי כל עוד לא שלל המחוקק אפשרות להחיל את ההסדר הקבוע בחוק החברות גם על שותפות מוגבלת ציבורית, הרי שסעיף 351 לחוק אינו שולל את סמכות ביהמ"ש בנושא.

באשר לעניין התמלוגים, ציין השופט, כי על פי דברי ההסבר לתיקון חוק החברות (שקבע כי יש לאשר הסכמים עם בעלי עניין אחת לשלוש שנים), ולפי הלכה שנקבעה בעבר, אין בכוחן של ההוראות הקבועות בפקודת השותפויות או בחוק החברות כדי לשנות מזכויות הצדדים בהסכם להעברת הזכויות שנחתם בין קבוצת דלק ובין דלק קידוחים. "המדובר במעשה מוגמר וכך נקבע", כתב השופט אלטוביה.

ברשות ני"ע כבר החלו ללמוד את פסק הדין ומשמעויותיו, ובשבועות הקרובים יחליטו אם להגיש ערעור לביהמ"ש העליון או לקבל את הדין.

את דלק קידוחים ייצגו עוה"ד צבי אגמון, זאב גוטרייך, דניאל לוי, שיראל גוטמן-עמירה ורן שלום ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'. את קבוצת דלק ייצגו עורכי הדין פנחס (פיני) רובין, ירון אלכאוי, ד"ר לאה פסרמן ועמית פרץ ממשרד גורניצקי ושות'. את רשות ניירות ערך ייצג עו"ד ליאב וינבאום מפרקליטות מחוז ת"א.

צרו איתנו קשר *5988