בנק הפועלים: רווח של 7.4 מיליארד שקל ב-2023, הדיבידנד צומצם ל-20%

הבנק פרסם את דוחותיו הכספיים לרבעון הרביעי ולשנה כולה • התשואה להון ב-2023 עמדה על 15%, כשהרווח הנקי צמח ב-12.7% לעומת 2021 • אחרי המכתב של המפקח על הבנקים, הפועלים יחלק דיבידנד בהיקף של חצי מהמדיניות בימי שגרה • מפרוץ המלחמה ועד עתה נדחו תשלומים בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל; היקף ההטבות ללקוחות עמד על כ-218 מיליון שקל

בנק הפועלים / צילום: אביב גוטליב
בנק הפועלים / צילום: אביב גוטליב

בנק הפועלים  רשם בשנת 2023 רווח של 7.4 מיליארד שקל - כך עולה מדוחות הבנק שפורסמו הבוקר (ה'). התשואה להון עמדה בשנה שעברה על 15%. זאת לעומת רווח של 6.5 מיליארד שקל בשנת 2022, עלייה של כ-12.7% הנובעת בעיקרה מגידול בהכנסות אשר קוזז בחלקו כתוצאה מגידול בהוצאות להפסדי אשראי.

רוצים להבין למה השקל מתחזק? תסתכלו מה קרה ליבוא לישראל 
תשואה של 960% בעשור: למי מיועד אפיק ההשקעה הכי מסוכן בבורסה 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי עמד על 1.76 מיליארד שקל, בדומה לרבעון האחרון של שנת 2022 אך גבוה במעט מתוצאות הרבעון השלישי שהסתכם ב-1.67 מיליארד שקל. התשואה להון ברבעון הרביעי עמדה על 14% בהשוואה ל-15.3% ברבעון המקביל אשתקד.

במהלך הרבעון האחרון של השנה המשיך הפועלים להגדיל את כריות הביטחון שלו אל מול תיק האשראי, והפריש 453 מיליון שקל כהוצאות להפסדי אשראי. "לאור עליית אי הוודאות והסיכונים המשקיים בשל השלכות אפשריות של המלחמה (כפי שנאמדות נכון למועד פרסום הדוחות) הבנק המשיך להגדיל את ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי ברבעון הרביעי. הסכום שהופרש כולל בעיקר הפרשה קבוצתית ומחיקות אוטומטיות. בסך הכל רשם הבנק במהלך שנת 2023 הוצאות להפסדי אשראי בסך 1.88 מיליארד שקל, שעיקרן הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי לצד עלייה במחיקות האוטומטיות", הסבירו בבנק הפועלים, כלומר הבנק לא מזהה עדיין כשלי אשראי משמעותיים בגין לווים ספציפיים.

תיק האשראי של בנק הפועלים צמח במהלך השנה בשיעור של 4.8% והסתכם בסך של 407.4 מיליארד שקל, כשבבנק מציינים כי הצמיחה נעשתה במספר מגזרי פעילות בהובלת האשראי העסקי תוך שמירה על מדדי איכות אשראי חזקים.

עם זאת, סביבת הריבית הגבוהה הביאה לירידה בשני סגמנטים משמעותיים - אשראי ללקוחות פרטיים ולעסקים קטנים. האשראי ללקוחות הפרטיים בישראל הסתכם ב-37.7 מיליארד שקל, ירידה בשיעור של 3.1% לעומת סוף 2022. האשראי לעסקים קטנים בישראל הסתכם ב-32.7 מיליארד שקל, ירידה בשיעור של 6.5%.

מנגד, תיק המשכנתאות של הבנק צמח ב-2.6% לכדי 131.1 מיליארד שקל. האשראי במגזר המסחרי בישראל גדל ב-2.3% והסתכם ב-59.3 מיליארד שקל והאשראי במגזר העסקי בישראל רשם עלייה ניכרת של 14.5% לסכום של 124 מיליארד שקל. 

כך יחולק הדיבידנד בין החוסכים הישראלים

באשר לחלוקת דיבידנד, הבנק יחלק דיבידנד בגובה של 20% מרווחי הרבעון, המהווים מחצית משיעור הדיבידנד על פי מדיניות הבנק בימי שגרה. זאת, בהמשך להנחיות בנק ישראל שניתנו למערכת הבנקאית בנושא, כפי שפורסמו לראשונה בגלובס ביום שלישי האחרון. לפיכך, יעמוד הדיבידנד על כ-352 מיליון שקל (כ-26.3 אגורות למניה). הדיבידנד ישולם ביום 8 באפריל 2024. היקף הדיבידנד הכולל בגין רווחי שנת 2023 הוא כ-2.26 מיליארד שקל.

מבדיקת גלובס עולה כי עמיתי כלל ביטוח יקבלו 152 מיליון שקל מהדיבידנדים שחולקו ויחולקו בגין שנת 2023, מאחר שהחברה מחזיקה עבורם ב-6.76% ממניות הבנק. עמיתי אלטשולר שחם יקבלו כ-111 מיליון שקל והמחזיקים בקרנות נאמנות שמציע בית ההשקעות יקבלו כמעט 5 מיליון שקל. עמיתי הראל (104.5 מיליון שקל), הפניקס (95 מיליון) ומיטב (38 מיליון) ייהנו אף הם. כל אחת מהחברות האלה מחזיקה במניות הפועלים גם דרך קרנות נאמנות בהיקפים של 44 מיליון, 65 מיליון וכ-90 מיליון, בהתאמה.

רוב דחיות התשלומים - ע"י עסקים קטנים

באשר למתווה ההקלות שפרסם בנק ישראל מיד עם פרוץ המלחמה והורחב על ידי כל בנק לפי ראות עיניו, בפועלים ציינו כי אומדן סך ההטבות האמורות בשלב זה יושפע מהיקף ניצולן על ידי הלקוחות (בשלב זה קיים ניצול חלקי) ועשוי להגיע לכ-470 מיליון שקל בניצול מלא (לא כולל השפעות עדכון מתווה בנק ישראל שפורסם ב-4 למרץ 2024).

במהלך הרבעון האחרון של השנה, לאחר פרוץ המלחמה, ניצלו הלווים הטבות בסכום של 159 מיליון שקל. אנשים פרטיים ניצלו הטבות בהיקף של 49 מיליון שקל, במשכנתאות נוצלו הטבות בהיקף של 46 מיליון שקל ועסקים קטנים ניצלו הטבות בהיקף של 64 מיליון שקל.

במקביל, עד סוף השנה נדחו החזרי תשלומים בהיקף של 1.49 מיליארד שקל על ידי לקוחות הבנק. כמעט מחצית מהסכום (678 מיליון שקל) נדחו על ידי עסקים קטנים וזעירים ו-220 מיליון שקל נדחו בהלוואות של אנשים פרטיים. היקף החזרי המשכנתאות שנדחה עמד על 215 מיליון שקל. בכל הסגמנטים הדחייה הממוצעות עמדה על 3 חודשים.

בשלושת החודשים הראשונים של 2024 נוצלו הטבות בהיקף כולל של 59 מיליון שקל, 35 מיליון מתוכם בידי אנשים פרטיים ורק 4 מיליון במשכנתאות. היתרה על ידי עסקים קטנים. הבנק יאריך את המתווה בשלושה חודשים נוספים בהתאם להנחיות בנק ישראל.

המשך ירידה בהכנסות מריבית ברבעון האחרון

באשר להכנסות של בנק הפועלים במהלך השנה החולפת, הכנסות המימון מפעילות שוטפת הסתכמו ב-17.3 מיליארד שקל בשנת 2023 בהשוואה ל-14.55 מיליארד שקל בשנת 2022, גידול אשר נבע בעיקר מהשפעות עליית שיעורי הריבית השקלית והדולרית וכן מהצמיחה בתיק האשראי.

בשנה שעברה כולה רשם בנק הפועלים הכנסות מריבית של 16.1 מיליארד שקל, זינוק של כמעט 20% ביחס להכנסות הריבית שנרשמו בשנת 2022. עם זאת, הכנסות הריבית נטו של הבנק המשיכו במגמת הירידה שנרשמה כבר ברבעון השלישי של השנה והסתכמו ב-3.75 מיליארד שקל, ירידה של 6.5% לעומת הרבעון השלישי וירידה של 4.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

במקביל, בסעיף עמלות והכנסות אחרות נרשמה בשנת 2023 עלייה של כ-4% לעומת השנה שקדמה לה ואלה הסתכמו בכ-4 מיליארד שקל. בבנק ציינו כי העלייה נבעה בעיקר מגידול בעמלות מעסקי מימון וטיפול באשראי ועמלות מכרטיסי אשראי וכן גידול בסינדיקציות שארגן הבנק, אשר קוזזו כתוצאה מירידה בעמלות מפעילות בניירות-ערך.

הציבור ממשיך לברוח מהעו"ש

במהלך שנת 2023 המשיכה המגמה, שהחלה בשנת 2022 עם עליית הריבית במשק, של שינוי בתמהיל פיקדונות הציבור שקיבלה ביטוי במעבר הציבור מפיקדונות שאינם נושאים ריבית לפיקדונות לזמן קצוב נושאי ריבית. בסך הכל יתרת הפיקדונות של הבנק נכון לסוף השנה הסתכמה בסך של כ-554.6 מיליארד שקל, עלייה של 4.1% לעומת סוף שנת 2022. הפיקדונות של הלקוחות הפרטיים בישראל הסתכמו ב-250.8 מיליארד שקל, עלייה בשיעור של 5.2%.

עם זאת, אפשר לראות מהדוחות שיתרת חשבונות העו"ש ירדה ב-20.8% לסכום של 153 מיליארד שקל, המהווים ירידה של 40 מיליארד שקל.