רוצה להיות נזיל: בנק הפועלים יפרע אג"ח של עצמו בעד מיליארד שקל

לאור יחס הנזילות הגבוה של הבנק, שאף התרחב ברבעון הראשון של השנה, אישר הדירקטוריון תוכנית לרכישת אג"ח שהונפקו בעבר • המהלך נועד לאפשר להוזיל את עלויות המימון • התוכנית אינה מהווה ניגוד למכתב המפקח על הבנקים, שדרש מהבנק שלא לצאת לתוכנית רכישה עצמית

ראובן קרופיק, יו''ר בנק הפועלים / צילום: שלומי יוסף
ראובן קרופיק, יו''ר בנק הפועלים / צילום: שלומי יוסף

דירקטוריון בנק הפועלים אישר תוכנית רכישה חזרה של אג"ח שהנפיק הבנק בהיקף של עד מיליארד שקל. להערכת הדירקטוריון, רכישה עצמית של אגרות חוב שהנפיק הבנק תאפשר חיסכון בעלויות וצמצום הוצאות המימון של הבנק.

כעבור שנתיים: דיסקונט מבטל את ההטבה על משיכת יתר 
פרשנות | טעות היסטורית: מה לדעתכם הנכס הטוב ביותר להשקעה לטווח ארוך? 

"בשים לב לתנאי השוק זו עשויה להוות הזדמנות כלכלית לבנק, ולפיכך הינה בעלת פוטנציאל לשיפור תוצאותיו והינה כדאית ולטובת הבנק", הוסבר בדיווח של בנק הפועלים למשקיעים. מדובר בצעד שטרם נעשה על ידי הבנקים בישראל, ובמילים אחרות המשמעות היא שהפועלים לקח הלוואה משוק ההון בעת גיוס סדרות האג"ח ועכשיו, לאור עודפי הנזילות שלו, הוא מבקש לבצע פירעון מוקדם שלה.

מדובר בחמש סדרות אג"ח שהנפיק הבנק בשנים האחרונות - הסדרות 100 ו-201 עד 204. יחסי כיסוי הנזילות (LCR) של הבנק נמצאים ברמות גבוהות הן ביחס לדרישות הרגולטוריות והן ביחס למגבלות הפנימיות המחמירות על אלה הרגולטוריות. יחס כיסוי הנזילות הממוצע במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2023 עמד על 129% ב"מאוחד" ו-128% בתאגיד הבנקאי "סולו", כאשר הדרישה הרגולטורית היא 100%. בבנק הפועלים אף ציינו כי במהלך הרבעון הראשון של שנת 2024 גדל עוד יותר יחס כיסוי הנזילות.

"דירקטוריון הבנק בחן את מקורות המימון של הבנק לשם ביצוע תוכנית הרכישה, על בסיס התוכניות העתידיות של הבנק לגידול באשראי ובפקדונות ובכלל זה את הנזילות הקיימת ואת תחזית הנזילות עד שנת 2026. הדירקטוריון מעריך שאין ביישום התוכנית כדי להשפיע לרעה על יכולת הפירעון של הבנק ועל יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו הקיימות והצפויות בהגיע מועד פירעונן וכן בהתחייבויותיו כלפי מחזיקי אגרות החוב", ציינו בבנק.

הם הוסיפו כי אין באישור תוכנית הרכישה כדי לחייב את הבנק לבצע רכישה של אגרות חוב במלוא היקף התוכנית, ולבנק יהיה שיקול דעת מלא ומוחלט לרכוש אגרות חוב בהיקף נמוך יותר ואף לא לרכוש אגרות חוב כלל. "הרכישות תבוצענה בהתאם להזדמנויות ולתנאי השוק", הוסבר.

תוכנית הרכישה לא תשפיע על ההון של הבנק, אלא על הנזילות

נציין כי הפיקוח על הבנקים שלח בשבוע שעבר מכתב לבנקים בו הבהיר להם כי הוא מצפה מהם להיות זהירים עם חלוקת הדיבידנד בגין תוצאות הרבעון הרביעי של השנה בעקבות השפעות המלחמה וכן ציין שעליהם להיות אחראיים לגבי תוכנית רכישה עצמית שיכולה להשפיע על ההון של הבנק.

עם זאת, תוכנית הרכישה בחזרה של אג"ח אינה משפיעה על ההון של הבנק אלא רק על הנזילות שלו, ולכן היא אינה נוגעת למסר שהעביר המפקח על הבנקים. על פניו, הפועלים יכול לממש את כל התוכנית לרכישה של אג"ח עד לסכום של מיליארד שקל.

נזכיר שהפועלים היה הבנק הראשון שפרסם את דוחותיו לרבעון הרביעי ולשנת 2023 כולה. אתמול פרסם הבנק כי הוא רשם בשנת 2023 רווח של 7.4 מיליארד שקל, עלייה של כ-12.7% לעומת שנת 2022, עלייה הנובעת בעיקרה מגידול בהכנסות אשר קוזז בחלקו כתוצאה מגידול בהוצאות להפסדי אשראי.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי עמד על 1.76 מיליארד שקל, דומה מעוד לרבעון האחרון של שנת 2022 אך גבוה במעט מתוצאות הרבעון השלישי שהסתכם ב-1.67 מיליארד שקל.