סרבנס-אוקסלי בישראל: רשות החברות תחייב הצהרות אישיות על נכונות הדו"ח

על ההצהרות יחוייבו לחתום יו"ר הדירקטוריון, המנכ"ל ומנהל הכספים; מי שיסרב - יודח מיידית

רשות החברות הממשלתיות הורתה ליושבי הראש, המנכ"לים ומנהלי הכספים של החברות הכפופות לה, לחתום על הצהרות אישיות בדבר נכונות הדו"חות הרבעוניים והשנתיים שלהן. בכך מאמצת הרשות את אחד הכללים החשובים של חוק סרבנס-אוקסלי האמריקני.

גורמים בכירים ברשות אומרים, כי יו"ר או מנהל שיסרב לחתום על ההצהרה, יודח מיידית על-פי הסמכות הנתונה בידי מנכ"ל הרשות.

הסעיפים המרכזיים בהצהרות אומרים:

*"בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדו"חות, הדו"חות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים ניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדו"חות".

*"בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדו"חות, הדו"חות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדו"ח הדירקטוריון משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדו"חות".

*"אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדו"חות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות תאגידים מאוחדים שלה, מובא לידיעתנו על-ידי אחרים בחברה ובאותם תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדו"חות".

*הצהרה לפיה הועבר לדירקטוריון ולרואי החשבון של החברה מידע על "כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח דיווח כספי; וכן כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבים מנהלים או עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה".

מנכ"ל רשות החברות, אייל גבאי, מבהיר בחוזר שיועבר לחברות, כי חל איסור להכניס שינוי כלשהו בנוסח של הצהרה זו. הוראות החוזר יחולו מדו"חות הרבעון הראשון של 2004, ובמקרה של חברות בהפרטה - ייתכן שיוחלו ספציפית כבר בדו"חות השנתיים של 2003.

הצהרות כאלו הוחלו בידי רשות ניירות הערך האמריקנית מיד לאחר פרשת אנרון, והיו לאחר מכן השלב הראשון בחקיקת סרבנס-אוקסלי. משמעותן היא, שאם יתברר שהדו"חות היו מוטעים בזדון או ברשלנות חמורה, ניתן יהיה להטיל אחריות פלילית אישית של חותמי ההצהרות.

רואי חשבון בכירים מעריכים, כי חלק מראשי החברות הממשלתיות - במיוחד יושבי הראש, שהם בדרך כלל מינויים פוליטיים - ינסו לטרפד את ההוראה החדשה של גבאי. לדבריהם, גבאי יצטרף להפגין נחישות רבה לאחר האומץ אותו הוא מראה בעצם נכונותו להוציא הוראה כזו.

גבאי החליט על הוצאת ההנחיה על-פי המלצותיה של ועדה שבחנה בשנה האחרונה את השלכות חוק סרבנס-אוקסלי, בראשות חיים פישר מרשות החברות. חבריה היו רואי החשבון ישראל שטראוס, אדיר ענבר, יורם אברמזון, יואב בן-דור, עובד בן-דוד, יהודה מלול ויצחק בצלאל; עו"ד אהרון מיכאלי; עו"ד טארק בשיר ממשרד המשפטים; עו"ד דרורה ליפשיץ, סגנית היועצת המשפטי של האוצר; ועו"ד רחל שפיצר מרשות החברות.