הרווח הנקי של בנק לאומי למשכנתאות צנח ב-56.9% ל-47 מיליון שקל ברבעון

ברבעון המקביל אשתקד רשם הבנק הכנסות ממסים והוצאות מיסוי מופחתות ; ההפרשה לחובות מסופקים גדלה ב-31.6% ל-25 מיליון שקל ; בשלושת הרבעונים האחרונים שולשה ההפרשה בהשוואה לתקופה המקבילה ; יחס הלימות ההון ירד ל-9.48%

בנק לאומי למשכנתאות, זרוע המשכנתאות של קבוצת בנק לאומי אשר מנוהל בידי שוקי בורשטיין, פרסם את תוצאותיו הכספיות לרבעון השלישי של השנה. מן הדו"חות עולה, כי הרווח הנקי של בנק המשכנתאות צנח ב-56.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ל-47 מיליון שקל.

ברבעון המקביל אשתקד רשם הבנק הכנסות ממסים והוצאות מיסוי מופחתות: בשל סגירת שומות מס לשנים 2000-2005 רשם בנק לאומי למשכנתאות ברבעון השלישי של 2007 הכנסה של 38 מיליון שקל. בנוסף, חוק התיאומים הביא את הבנק לרשום ברבעון ההוא הוצאות מס מופחתות בעקבות ניכוי בשל אינפלציה בסך 19 מיליון שקל בקירוב.

ההפרשה לחובות מסופקים גדלה ב-31.6% ל-25 מיליון שקל. ההפרשה הזו, בחתך של שלושת הרבעונים שחלפו השנה, היא הסיבה לירידה החדה (45%-) ברווח הנקי בחתך זה. בתשעת החודשים הראשונים של 2008 רשם הבנק רווח של 106 מיליון שקל - והפרשה של 94 מיליון שקל לחומ"ס, סכום ששילש את עצמו ויותר. חלק ניכר מהגידול מוסבר בשל עליית מדד המחירים לצרכן ב-5% והשפעתו על גודל ההפרשה במשכנתאות צמודות למדד (33 מיליון שקל).

לפיכך, התשואה נטו על ההון העצמי בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמדה על 6.9% במונחים שנתיים, ירידה תלולה מ-13.9% שהציג לאומי למשכנתאות בתקופה המקבילה אשתקד. יצוין, כי מתחילת 2008 גדל תיק האשראי של הבנק לציבור ב-8.9% לכ-39 מיליארד שקל. היקף ההלוואות החדשות שהעמיד הבנק מאמצעיו הוא (ללא קבלנים) גדל ב-19.4% במהלך אותה תקופה ל-6.24 מיליארד שקל.

מניותיו של בנק לאומי למשכנתאות אינן נסחרות בבורסה בת"א ואולם לבנק אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים. ההון העצמי של הבנק גדל ב-5.2% ל-2.13 מיליארד שקל בסוף ספטמבר, בהשוואה לסוף 2007. מכאן, שיחס ההון העצמי לסך כל המאזן (39.19 מיליארד שקל) עומד על 5.4%, ירידה קלה.

יחס הלימות ההון של הבנק עומד נכון לסוף ספטמבר על 9.48%, בהשוואה למינימום בשיעור 9% ההכרחי על-ידי בנק ישראל. לשם השוואה, את 2007 סיים בנק לאומי למשכנתאות ביחס גבוה יותר - 9.96%.

לקראת סוף הרבעון השלישי הורידה חברת דירוג האשראי מידרוג את דירוג כושר הפירעון של EMI, חברה לביטוח משכנתאות, ב-4 דרגות. מכאן, שלצורך חישוב הלימות ההון הפסיק הבנק לשקלל את המשכנתאות שבוטחו על-ידי EMI ב-50% מערכם החל מאותו מועד והחל לשקללם בערכם המלא - למרות שבאפשרותו לדחות פעולה זו לסוף השנה. אם זאת, בלאומי למשכנתאות מציינים כי אין לכך השפעה מהותית על יחס הלימות ההון.

צרו איתנו קשר *5988