הנקראות ביותר

האוצר מציע: פיקוח על חברת החשמל - יותר גז טבעי ותחרות בשוק הדלק

טיוטת חוק ההסדרים מציע להקים צינור הולכת גז לירושלים ולעודד יצרני חשמל פרטיים ; באוצר מבקשים לתמרץ מפעלי תעשייה וצרכנים בפריפריה לעבור לשימוש בגז באמצעות מתן מענקים להתחברות לרשתות החלוקה בסכום כולל של 120 מיליון ש'

קידום יצרני החשמל הפרטיים, הגברת הפיקוח על חברת החשמל, הגדלת השימוש בגז טבעי במשק והקמת ועדה ציבורית לקידום התחרות במשק הדלק - אלו הסעיפים המרכזיים בחוק ההסדרים למשק לשנים 2009-2010 שגיבש משרד האוצר.

בטיוטת החוק שהגיע לידי "גלובס", מציע האוצר להמשיך ולהרחיב את מערכת ההולכה והחלוקה של גז טבעי במשק, ובין היתר, להקים צינור הולכת גז טבעי לירושלים כך שיוכל לספק גז למערכת חלוקה באזור החל מינואר 2011.

במקביל, מוצע להטיל על משרד התשתיות לפרסם 4 מכרזים חדשים לחלוקת גז טבעי באזור הדרום, כרמל ועמקים, חיפה והגליל המערבי וירושלים, וזאת לא יאוחר מאוגוסט.

היקף ההשקעה בהקמת צינור גז לירושלים ומכרזי החלוקה נאמד במאות מיליוני דולרים, ולהערכת האוצר התועלת מהמעבר מדלקים מזהמים לגז טבעי למשק נאמדת ב-1.1 מיליארד שקל בשנה.

באוצר מבקשים לתמרץ מפעלי תעשייה וצרכנים בפריפריה לעבור לשימוש בגז באמצעות מתן מענקים להתחברות לרשתות החלוקה בסכום כולל של 120 מיליון שקל.

בהמשך למציאת תגליות הגז "תמר" ו"דלית" מול חופי ישראל, מוצע רשמית לשנות את המכרז הבינלאומי בשיתוף המגזר הפרטי להקמת מתקן ליבוא גז טבעי נוזלי (LNG) ולבטל את מרכיב אספקת הגז הטבעי במכרז. יחד עם זאת, מוצע לקצר את לוח הזמנים לפרויקט כך שמתקן לקבלת הגז יהיה כשיר להפעלה לא יאוחר מסוף מארס 2013.

בהמשך לתוכנית להקים רשות לאומית לאנרגיה שתאחד את כל הרגולטורים השונים (רשות לחשמל ורשות הגז), חוק ההסדרים מציע להקים את הרשות החדשה עד ינואר 2011. בהתאם לחוק, יוקם צוות בראשות מנכ"ל משרד התשתיות והממונה על התקציבים שיגיש המלצותיו בנושא עד ה-30 בספטמבר 2009.

חשמל: עידוד יצרנים פרטיים

חוק ההסדרים קובע כי עד אוגוסט תושלם הרגולציה ליצרני חשמל פרטיים בשיטת הרישיונות, ובכלל זה קביעת אבני הדרך, ערבויות וסוגיות נוספות ככל שיידרש.

על מנת למנוע ניגוד עניינים, מוצע לתקן את חוק משק החשמל, כך שספק שירות חיוני (חברת החשמל) לא יגבה תשלומים המיועדים עבור יצרנים פרטיים ותישמר ההפרדה המוחלטת בנושא.

במטרה להסיר חסמים בפני יצרנים פרטיים, באוצר מציעים להורות למשרד הפנים בשיתוף משרד התשתיות לאתר קרקעות המתאימות להקמה של לפחות 4 תחנות לייצור חשמל בגז טבעי, ולהכלילן בתוכנית המתאר הארצית (תמ"א 41). ההחלטה מתייחסת גם למיזמים בתחום האנרגיה המתחדשת, וזאת בהמשך להחלטת הממשלה מחודש ינואר.

בהמשך לפרסום ב"גלובס", מוצע לפרסם מכרז לרכישת חשמל עבור משרדי הממשלה מיצרנים פרטיים, בהיקף כולל של 2 מיליארד שקל, וזאת במטרה לעודד התחרות בחברת החשמל.

הגברת הפיקוח על חברת החשמל

במקביל למו"מ על יישום הרפורמה בחברת החשמל, טיוטת חוק ההסדרים כוללת את הגברת הפיקוח על חברת החשמל באופן משמעותי. במסגרת זו יוקם צוות בראשות מנכ"ל משרד התשתיות, שאול צמח, וראש אגף תקציבים, רם בלינקוב, לבחינת המשך פעילותה של חברת החשמל, זאת לקראת פקיעת רישיונות הייצור של החברה ב-1 ביולי 2009 ולאור התחייבויותיה וצורכי גיוס ההון של החברה.

לצוות תהיה סמכות להמליץ על גריעת פעולות נלוות, בחינת מתן רישיונות מפוצלים לפעילויות החברה (ייצור, הולכה, חלוקה וניהול המערכת), וגריעת יחידות הייצור מתוכנית הפיתוח של החברה. כמו כן, מוצע להקים צוות נוסף בראשות מנהל רשות החברות, ד"ר אודי ניסן, שיגיש המלצות להגברת הפיקוח על חברת החשמל.

הצוות אמור לבחון, בין השאר את נושא הפנסיה (ובכלל זה הרכב ואופן ההפרשות לפנסיה), פיקוח על התקשרויות עם עובדים ותנאי שכר, פיקוח על התייעלות החברה ועל פעילותה השוטפת. הצוות אמור להגיש את מסקנותיו בתוך 45 יום כולל המלצות מפורטות לפעילות גורמי הפיקוח ונקיטת צעדי אכיפה ככל שיידרש.

קידום התחרות במשק הדלק

האוצר מציע להקים ועדה ציבורית שתמליץ בפני הממשלה על צעדים לקידום התחרות במשק הדלק. בראש הוועדה יעמוד נציג ציבור שימונה ע"י שרי האוצר והתשתיות.

הוועידה אמורה להגיש המלצות בנוגע לעידוד ייבוא הדלקים תוך שדרוג הנמלים ויצירת חלופה כדאית ליבוא בצפון הארץ; לבחון את מקטע התשתית תוך הסדרת הרגולציה בתחום הזרמה, ניפוק ואחסון דלקים ובמקטע השיווק (מכירה לצרכנים) מוצע לבחון אמצעים לקידום התחרות לרבות דלקן אוניברסלי ותחנות דלק זעירות במתחמים קמעונאיים.

יצוין כי לפחות בתחום השיווק, מדובר בצעדים שהועלו בעבר אך לא יושמו. הוועדה אמורה להתבסס על עבודת ייעוץ שגיבשה חברת שלדור עבור משרדי האוצר והתשתיות ולהגיש את מסקנותיה עד אוקטובר לקבינט הכלכלי חברתי.

בדברי ההסבר לחוק נכתב כי "כיום מורגשים סימנים לאי תחרות וריכוזיות במקטע השיווק, הבעיה מורגשת ביתר שאת במרכזי הערים הגדולות (שם מחזיקות החברות הגדולות בנתח שוק של 90%). לעומת זאת, באזורים המעטים בהם קיימים שחקנים נוספים קיימת תחרות והמחיר לצרכן נמוך יותר".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
דין וחשבון
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות