בנק מזרחי טפחות מתקדם לקראת יעד הלימות ההון: גייס 103.4 מיליון שקל בשטרי הון ממוסדיים

בסוף הרבעון הראשון עמד יחס הלימות ההון הכולל של הבנק על 11.61% ■ הבנק גייס באמצעות הרחבת סדרה א' - בתשואה לפדיון הגבוהה מזו בו נסחרות השטרות הקיימים בבורסה

בנק מזרחי טפחות , בניהולו של אלי יונס, מתקרב ליעד הלימות ההון שנקבעה לבנקים הישראליים עד סוף 2009 על-ידי המפקח על הבנקים בבנק ישראל, רוני חזקיהו - 12%. הבנקים לאומי , הבינלאומי , אגוד וירושלים כבר עברו את הרף הנ"ל ברבעון הראשון של השנה. אתמול (ב') הנפיק מזרחי טפחות במסגרת הקצאה פרטית לגופים מוסדיים שטרי-הון נוספים מהסדרה הקיימת (א' ), וגייס באמצעותם 103.41 מיליון שקל. הבנק לא פירט מיהם הגופים שהשתתפו בהקצאה.

נכון לסוף מארס, עמד יחס הלימות ההון של הבנק על 11.61%, מזה 6.6% הון ראשוני. ההנחה היא שכל גיוס של 100 מיליון שקל בקירוב תורם עשירית נוספת ליחס הלימות ההון, אולם על היחס הכולל משפיעים פרמטרים נוספים. שטרי-ההון אותם גייס הבנק יחשבו כהון משני עליון ויזקפו לטובת יחס הלימות ההון שיצוין בדו"חות הכספיים לרבעון השני. ההערכה היא כי על הבנק יהיה להוסיף 600 מיליון שקל בסך הכל (בהון משני , מרווחיות שוטפת וכדומה, כולל ההון שגויס אתמול) על מנת לעמוד ביעד.

הון משני עליון הוא אג"ח שמונפקת ל-99 שנים ומוגדרת על ידי הבנקים כהון ראשוני, אף שהוא כתב התחייבות נושא ריבית. אלו מגוייסים על-ידי הבנקים באישור המפקח על הבנקים. בדומה לשטרי-הון של בנקים אחרים, שטרי ההון שגייס מזרחי טפחות לא ישלמו ריבית בתרחיש בו הבנק יציג הפסד מצרפי על-פני 6 רבעונים רצופים. במקרה כזה, תומר הריבית למניות הבנק. בשונה מהבנקים האחרים, מזרחי טפחות הוא היחיד להמשיך ולגייס תחת התנייה זו בעוד שהפיקוח על הבנקים התיר לשאר המוסדות לגייס שטרי-הון ללא מנגנון ההמרה (או הדחייה, במקרים אחרים) של הריבית. חברת דירוג האשראי S&P מעלות דירגה את השטרות "+A".

סדרה א' נסחרת בבורסה במח"מ (משך חיים ממוצע עד החזר ההשקעה במלואה, הן מפרעונות קרן והן מפרעונות ריבית, א"ו) של 9.4 שנים ברוטו. מח"מ זה מבוסס על תחנת הפדיון המוקדם הראשונה הניתנת לבנק, ב-2022. לבנק אפשרות לבצע פידיון מוקדם לשטרות מידי 5 שנים לאחר 2022, עד הפידיון המלא, ב-2106. מחזיקי השטרות יוכלו למכור אותן בבורסה רק כעבור 6 חודשים, ורק בכפוף למגבלה של 1% מיתרת הסדרה הכוללת, בכל יום מסחר.

השטרות הצמודות למדד המחירים לצרכן, נושאות ריבית קבועה (עד התחנה) של 4.5% לשנה ונסחרות בשער המגלם להן תשואה לפדיון של 5.99%, גבוהה בכ-2.75% מהתשואה לפדיון באג"ח ממשלתיות מקבילות, גליל 5903 . התשואה לפידיון בהקצאה הפרטית גבוהה מהתשואה לפדיון של הסדרה הנסחרת בבורסה בתל-אביב - 5.7% בלבד. לאחר 2022, הריבית תתעדכן על-פי ממוצע התשואות לפדיון באג"ח ממשלתיות צמודות מדד במח"מ של 4.5-5.5 שנים ברוטו בתוספת 2%, נכון לאותה עת.

מתחילת השנה גייס מזרחי טפחות, על בסיס סדרה זו, סכום של 540 מיליון שקל להון משני עליון, כולל הגיוס של אתמול. בנוסף, הנפיק הבנק בארבעת החודשים הראשונים של השנה כתבי התחייבות נדחים, הנחשבים הון משני רגיל, בסכום של 370 מיליון שקל. בסך הכול גייס אפוא הבנק מתחילת 2009 סכום כולל של 910 מיליון ₪ כהון משני והון משני עליון.

מזרח טפחות שה אמזרח טפחות שה א

צרו איתנו קשר *5988