מכה לטאלנטים בערוץ 10: הפחתת שכר של כ-15% בממוצע

כך עולה מטיוטת הסיכום בין שר האוצר ושר התקשורת שהגיעה לידי "גלובס" ■ תשלום חובות העבר של ערוץ 10 בגין תמלוגים ודמי זיכיון בהיקף 37 מ' ש' יידחה עד ינואר 2012 ■ "ברית המועצות" תוקדם ל-2010

הסדר ערוץ 10, על-פי הסיכום בין שר האוצר לשר התקשורת, כולל הקמת קרן בהיקף 60 מיליון שקל שמטרתה העברת כספים ליצירה הישראלית. הקרן תמומן במחציתה (30 מיליון שקל) על-ידי האוצר, 15 מיליון שקל ימומנו על-ידי ערוץ 10, ו-15 מיליון שקל יועברו על-ידי ערוץ 2, כאשר מנגנון הקרן והקצאת הכספים ייקבעו יחד עם הרשות השנייה - כך עולה ממסמך הטיוטה שהגיע לידי "גלובס".

עוד עולה ממסמך הטיוטה כי בכוונת האוצר והתקשורת להקדים את "ברית המועצות" (הגוף המאוחד של מועצת הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין), שכן ככל שהיא תוקדם - כך יקלו על הזכיינים בכל הקשור לדמי הזיכיון. על-פי התכנון, "ברית המועצות" תוקם כבר ב-2010.

עוד עולה מהטיוטה כי עד נובמבר 2009 תסתיים החקיקה בדבר הרפורמה בשוק השידורים, שתיכנס לתוקף בינואר 2012. כמו כן ידחו עבור ערוץ 10 את תשלום חובות העבר בגין תמלוגים ודמי זיכיון בהיקף של עד 37 מיליון שקל עד לינואר 2012. סעיף זה מותנה בכך שהערוץ יעמוד בכל אחד מ-4 הפרמטרים שנקבעו לו: אי-חלוקת דיבידנדים, צמצום משכורות, ללא החזר הלוואות בעלים בתקופה זו וכן ריבית פיגורים.

פריסה של עד 37 מיליון שקל תינתן גם לזכייניות ערוץ 2, אך במקרה זה - אך ורק לגבי היקף החובות שצברו עד 2009, ללא חובות חדשים.

עוד עולה מהטיוטה כי האוצר יעמיד לרשות השנייה הלוואה בסך 24 מיליון שקל על חשבון דמי הזיכיון שערוץ 10 צריך לשלם בגין חובות עבר, כאשר מתוך סכום זה תשיב הרשות השנייה את הכספים לרשת, קשת, טלעד ותחנות הרדיו האזוריות, אשר מימנו באותה תקופה את פעילות הרשות ללא ערוץ 10.

הסיכום כולל "מכה" לבעלי השכר הגבוה בערוץ 10 ובראשם הטאלנטים: על-פי טיוטת ההסדר, ישראל 10 תתחייב לבצע הפחתה בהוצאות שכר עובדיה המשתכרים שכר גבוה (ברוטו) העולה על 3 פעמים השכר הממוצע במשק. הפחתת השכר תהיה בשיעור של כ-15% בממוצע לעומת השכר ששולם להם בשנת 2008, וזאת במהלך כל תקופת דחיית התשלומים.

עוד נקבע כי תקנות הכספים יתוקנו כך שיידחה המועד להעברת סכומי התמלוגים שנצברו ברשות השנייה לאוצר המדינה עד למועד המעבר, וזאת בסכום שלא יעלה על 20 מיליון שקל. במהלך התקופה האמורה תהיה רשאית הרשות השנייה להשתמש בסכום האמור לכיסוי הוצאותיה. בנוסף יתוקנו התקנות בהתאם לטיוטות שהעביר משרד התקשורת לאישור משרד האוצר בעבר באשר לגובה דמי הזיכיון.

כאמור, משרד האוצר יקצה לרשות השנייה סכום של עד 24 מיליון שקל למימון פעילות שוטפת, בהתאם לצרכים ומועדים שיוסכמו בין משרד האוצר לרשות השנייה, זאת בשל הדחייה בתשלום חובות בשל דמי זיכיון בהתאם לסיכום זה. מלוא הסכומים ששילם בעל זיכיון לרשות השנייה בשל חובותיו לדמי זיכיון יועברו לאוצר המדינה.