אושר בוועדת הכספים: חברות ציבוריות ידווחו על אפקטיביות הבקרה הפנימית

הוועדה אישרה את הצעת רשות ני"ע לאמץ הוראות המחייבות חברות ציבוריות לדווח על אפקטיביות הבקרה הפנימית שלהן על הדיווח הכספי ועל הגילוי לציבור ■ הוראות אלה מבוססות על חוק סרבנס-אוקסלי האמריקני

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (ג') את הצעת רשות ניירות ערך לאמץ הוראות המחייבות חברות ציבוריות לדווח על אפקטיביות הבקרה הפנימית שלהן על הדיווח הכספי ועל הגילוי הניתן לציבור. הוראות אלה מבוססות על חוק סרבנס-אוקסלי (SOX) האמריקני, תוך יישום ייחודי לישראל לפי המלצות ועדת גושן.

יישום התקנות יתבצע בדו"ח השנתי לשנת 2010. בנוסף, במסגרת דו"חות הדירקטוריון ל-2009 ולרבעון השני של 2010, יידרשו החברות לדווח על היערכות החברה ליישום.

התקנות שאושרו נועדו להביא לשיפור איכות הדיווח הכספי והגילוי של החברות המדווחות באמצעות 3 אלמנטים עיקריים. האחד - דו"ח של הדירקטוריון והנהלת התאגיד אחת לשנה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית בדבר הדיווח הכספי והגילוי. החברה תפרסם את מסקנותיה בדו"ח השנתי, אך על ההנהלה והדירקטוריון לבצע בחינה רבעונית של שינוי באפקטיביות הבקרות בגין אירוע, שעשוי לשנות את מסקנתם ולתת הצהרה נגטיבית בדבר היעדר שינוי או תיאור השינויים והשלכותיהם.

אלמנט שני - המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים יידרשו למסור הצהרות אישיות נפרדות, כי לפי ידיעתם (האישית) הדו"חות אינם כוללים כל מצג לא נכון, לא חסרות בהם עובדות מהותיות, והם משקפים מבחינה מהותית את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של החברה. כמו כן, יהיה עליהם להצהיר כי גילו לרואה החשבון, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בבקרה הפנימית וכל תרמית; כי קבעו בקרות ונהלים להבטחת נאותות הדיווח הכספי והגילוי; וכן כי העריכו את אפקטיביות הבקרה הפנימית.

אלמנט שלישי - מעורבות רואה החשבון המבקר של החברה בהליך הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית.

צרו איתנו קשר *5988