כשהיציבות בשוק מוטלת בספק: 5 אג"ח ישראליות שיתאימו לתיק

כשסביבת הריביות נמוכה, איגרות חוב קונצרניות מיועדות לספק בסיס לתיק השקעות שמרני מחד ורווחי מאידך ■ כלכלני אלומות ספרינט ממליצים

רבוע כחול נדל"ן אג"ח ב'

רבוע כחול נדל"ן עוסקת בניהול והשכרת נכסים, פיתוח והשבחה של נכסים, ובאיתור וייזום השקעות בתחום הנדל"ן המניב. מרבית הנכסים של החברה מושכרים לקבוצת רבוע כחול, כך ש-88% מההכנסות מגיעות מתוך הקבוצה עצמה. העובדה שהקבוצה עצמה אחראית לחלק ניכר מהכנסות רבוע נדל"ן, מבטיחה שהיא לא תיגרר למלחמת מחירים או למאבקים מול שוכרים, שעשויים להשפיע על תזרים המזומנים שלה.

אג"ח מסדרה ב' של החברה מניבה תשואה שנתית לפדיון של 2.66%, צמודת מדד במח"מ של 4 שנים. ממאזן החברה עולה כי יש לה עודף בנכסים שוטפים של כ-214 מיליון שקל על פני ההתחייבויות השוטפות, ועודף נכסים כללי של 1.15 מיליארד שקל על פני ההתחייבויות.

לחברה יש יכולת מצוינת לשרת את החוב בשנים הקרובות, כשקצב ההכנסות השנתי שלה עומד על כ-175 מיליון שקל, בעוד שתשלומי האג"ח והאשראי הבנקאי שלה מסתכמים בכ-80-100 מיליון שקל בשנה בלבד.

דלק אנרגיה אג"ח ה'

דלק אנרגיה פועלת בתחום של חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי, בעיקר בישראל וכן בארה"ב וברוסיה. החברה מחזיקה הן ישירות והן דרך דלק קידוחים בקידוחי "תמר" ו"דלית", שהוכרו כתגליות מסחריות. כמו כן לחברה החזקות בקידוח "לוויתן" באמצעות דלק קידוחים ואבנר, המקנה לה החזקה ברישיון האטרקטיבי.

לחברה יתרות מזומנים גדולות בסך 600 מיליון שקל, ועודף נכסים שוטפים על פני התחייבויות של כ-300 מיליון שקל. בשנים הקרובות, לחברה לא צפויה להיות בעיה לעמוד בהחזר האג"ח.

האג"ח מסדרה ה' מניבה תשואה של 5.16% צמודת מדד במח"מ של 8.8, והיא מגובה בביטחונות מלאים של יחידות ההשתתפות, הן של החברה האם והן של דלק קידוחים. לאור תזרים המזומנים העתידי שצפוי לנבוע לחברה, ולאור מצבה הפיננסי והבטוחות, אנו סבורים שמדובר בהשקעה סולידית ברמות סיכון סבירות עם תשואה נאה בצידה.

הכשרת הישוב אג"ח 14

מכיוון שריבית הבסיס הריאלית במשק עדיין שלילית, אנו ממליצים על אג"ח בריבית משתנה שתוכל להגן על תיק ההשקעות בעת עליית ריבית. הכשרת היישוב היא חברה בעלת שווי שוק של 900 מיליון שקל, שעוסקת ביזמות ובנדל"ן מניב. בנוסף, לחברה החזקות קטנות במעריב ובחברת שילוט החוצות רפיד ויז'ן.

לאחרונה החברה נכנסה לתחום האנרגיה באמצעות הכשרה אנרגיה, המחזיקה ברישיונות חיפושי הגז "שרה" ו"מירה". החברה עתידה לבצע שתי הנפקות בחודשים הקרובים: של חברת האנרגיה שבשליטתה (עמנואל) ושל חברת MLP (מחסנים לוגיסטיים באירופה), שתיסחר בפולין . בנוסף, הכניסה החברה את זקי רכיב כשותף לחברת מעריב אחזקות.

האג"ח הינה בדירוג BBB עם תחזית דירוג חיובית. היא אינה צמודה למדד ונקובה בריבית משתנה, ונסחרת בתשואה לפדיון של 5.26% במח"מ של 3.7 שנים. להכשרה כיום הון עצמי של 832 מיליון שקל, כאשר תגליות הגז צפויות להגדיל באופן משמעותי את הונה העצמי ולהציג שיפור ניכר בכל היחסים הפיננסיים.

מכירת השליטה במעריב, יחד עם תזרים המזומנים שצפוי להתקבל מהנפקת עמנואל והחברה בפולין, צפויים להעניק לחברה גב כלכלי רחב. להערכתנו, השילוב בין מצב המאקרו-כלכלה שתומך בהשקעה באיגרות חוב בריבית משתנה, יחד עם מצבה הפיננסי של החברה ברמת המיקרו, מהווה הזדמנות השקעה אטרקטיבית באיגרת חוב הנותנת תשואה גבוהה ביחס לסיכון הטמון בה.

בריטיש ישר אגחג

בריטיש ישראל מתמקדת בהשקעות ארוכות טווח בתחומי הנדל"ן המניב בישראל. החברה עוסקת בהשכרה, ניהול, אחזקה, פיתוח, ייזום והשבחה של קניונים, מרכזים מסחריים, פארקים למשרדים, תעשייה עתירת ידע ובנייני משרדים. לחברה בעלות על נכסים בשטח כולל של 580 אלף מ"ר, מהם 391 אלף מ"ר משתייכים למגזר הקניונים ומרכזי מסחר ו-189 אלף מ"ר למגזר המשרדים. שיעור התפוסה הממוצע בנכסים שבבעלות החברה עומד על 97%.

בתחילת ספטמבר הודיעה בריטיש, כי מליסרון ועופר השקעות מקיימות מו"מ לרכישה משותפת של 71% ממניותיה בתמורה ל-1.7 מיליארד שקל. אם וכאשר תושלם העסקה, היא עשויה לחזק את מיצוב הקבוצה המאוחדת כרשת עם מספר גדול מאוד של קניונים במיקומים הטובים בארץ. מאידך, ייתכן שמליסרון תממן את עסקת הרכישה באמצעות הנפקת חוב, ובעתיד תשתמש בבריטיש כאחד המקורות התזרימיים לשירות החוב, באמצעות מכירת נכסים שבבעלותה או על ידי משיכת דיבידנדים גבוהים.

בינתיים, מציגה בריטיש תוצאות מצוינות, כשרווחי החברה מהשכרת נכסים והפעלתם (NOI) הסתכמו במחצית הראשונה של השנה בכ-263 מיליון שקל - גידול של 20.6%. בתקופת הדו"ח נרשמה צמיחה של כ-22% גם בהיקף הרווח לפני הפחתות (EBITDA), לסך של כ-248 מיליון שקל. השיפור בתוצאות נזקף להגדלת היקף פעילות החברה, תוך שמירה על הוצאות המטה ושיפור בביצועים התפעוליים של הנכסים בבעלות.

נצבא אג"ח 5

חברת נצבא עוסקת, גם באמצעות חברות בנות וקשורות, בייזום, השכרה, ניהול והחזקה של נכסים בארץ ובחו"ל. בתחום הבנייה למגורים עוסקת החברה בייזום והקמה, שיווק ומכירה של יחידות דיור בארץ. ביולי השנה העלתה חברת הדירוג S&P מעלות את דירוג החברה ברמה אחת, ל-AA מינוס, ואת דירוגי האג"ח הקיימות בהתאם.

לחובתה של נצבא נרשם במחצית הראשונה של השנה גירעון בהון החוזר, בסך של 437 מיליון שקל, אך היא מגשרת עליו באמצעות: תזרים שוטף לתקופת הדו"ח בסך של 92 מיליון שקל; הסכמות בלתי כתובות עם תאגידים בנקאיים על מסגרות אשראי; נכסים בלתי משועבדים בסך של 480 מיליון שקל; והיכולת לגייס כספים מהציבור.

סך הנכסים השוטפים של החברה לתקופת הדו"ח הסתכמו ב-404 מיליון שקל, וסך האשראי שהיא נדרשת להחזיר בשנה הקרובה הוא כ-283 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988