המתאם הנעלם בתוצאות אורמת

אורמת טכנולוגיות הרוויחה, אורמת תעשיות הפסידה - כיצד זה קורה, ואיך זה קשור לטיפול החשבונאי בהפרשות לירידת ערך ולמקום בו נסחרות המניות?

אורמת תעשיות העוסקת בתחום האנרגיה הגיאותרמית דיווחה בשנת 2010 על הפסד של 30 מיליון דולר. נתון זה לא מסתדר לכאורה עם התוצאות של החברה הבת, אורמת טכנולוגיות, המהווה את עיקר פעילותה של אורמת תעשיות, אשר הרוויחה באותה תקופה 37 מיליון דולר.

התוצאות של אורמת טכנולוגיות מאוחדות תחת אורמת תעשיות, שיש לה בנוסף הכנסות והוצאות הקשורות להחזקות אחרות (קטנות משמעותית מאורמת טכנולוגיות) ולמימון שוטף. על פני זמן, יש מתאם בין התוצאות של האם והבת, אך ב-2010 המתאם כאמור נעלם.

ההסבר נעוץ בחשבונאות שונה של שתי החברות. אורמת תעשיות, שנסחרת בבורסה בתל-אביב, מיישמת את התקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS), בעוד שאורמת טכנולוגיות, הנסחרת בוול-סטריט, מיישמת את התקינה האמריקנית (US GAAP).

בשנים האחרונות ההבדלים בין התקינה האמריקנית לבינלאומית צומצמו (כחלק מכוונה להגיע בסופו של דבר לתקינה חשבונאית אחת), אך עדיין פה ושם יש הבדלים בין השתיים, המתבטאים בדרכי טיפול חשבונאי שונות לאותו המקרה. לעיתים הבדלים אלה הם קריטיים, ומקרה שכזה מסביר את הפער בין הדיווחים של אורמת טכנולוגיות ותעשיות.

הבאג בתקינה האמריקנית

הבת אורמת טכנולוגיות דיווחה במקביל לתוצאות הרבעון האחרון של 2010 (ושנת 2010 כולה) כי תחנת הכוח בבראולי, קליפורניה, רחוקה מלספק את הסחורה. לאחר שהשקיעה בתחנת הכוח הגיאותרמית סכום כולל של 370 מיליון דולר (וזכתה במקביל למענקים שהפחיתו את סכום ההשקעה ל-270 מיליון דולר), מסרה החברה כי בחנה את הצורך לבצע הפרשה לירידת ערך בגין תחנה זו, בשל קיומם של סימנים שעלולים להעיד על ירידת ערך: תפוקת ייצור חשמל נמוכה משמעותית מהמתוכנן ועלויות הפקה גבוהות משמעותית מהתכנון.

עם זאת, למרות הסימנים הללו אורמת טכנולוגיות לא נדרשה לרשום בספרים ירידת ערך בגין תחנת הכוח. על פי התקינה החשבונאית האמריקנית, כדי לקבוע את ערכו של נכס לצורך בדיקת ההפרשה לירידת ערך, יש לסכום את כל תזרימי המזומנים נטו האבסולוטיים הצפויים ממנו. כלומר, יש לסכום באופן פשוט את כל התזרימים נטו מעתה ועד אינסוף (או לאורך תקופת חיי הנכס). בתקינה האמריקנית, וזה כמובן באג גדול, תזרים בעוד חמש שנים ובעוד 10 שנים ורחוק יותר, מתבטא באופן מלא בערך הנכס. אם לדוגמה יש נכס שמניב (נטו) 1 מיליון דולר במשך 10 שנים, ערכו (לצורך יישום הטיפול החשבונאי בהפרשה לירידת ערך) הוא 10 מיליון דולר. זה כמובן לא נכון כלכלית.

כלכלית, ה-1 מיליון דולר שמתקבלים מדי שנה צריכים להתבטא בערכם המהוון, וככל שהם רחוקים יותר, תרומתם לערך הכולל של הנכס נמוכה יותר. זה נובע מכך ש-1 מיליון דולר בעוד חמש שנים שווים במונחים של היום פחות - תלוי בשיעור ההיוון, שמתבסס על ריבית חסרת סיכון ופרמיית סיכון שמיוחסת לנכס הספציפי.

אבל זה מה שיש בתקינה האמריקנית - הידבקות לתזרים לפי המונחים האבסולוטיים ללא צורך להוונם. זה גורם לכך שב-US GAAP קל יותר לשמר את ערך הנכסים במאזן, גם אם יש סימנים לירידת ערך. וזה מה שקרה באורמת טכנולוגיות. הבדיקה העלתה שאין צורך לבצע הפרשה לירידת ערך, אם כי במידה שהחברה לא תגיע לערך תפוקה של 45 מגוואט (לעומת 30 מגוואט בעת הפרסום), ולא תצליח לצמצם את עלויות התפעול, ייתכן שתידרש בעתיד להפריש בדוחות לירידת ערך.

מנגד, החברה האם אורמת תעשיות שמיישמת את התקינה הבינלאומית, כפופה כאמור לכלל אחר. כאן כבר יש הגיון כלכלי, וערך הנכס הוא סכום תזרימי המזומנים נטו המהוונים. כלומר, בהמשך לדוגמה שנכס מפיק 1 מיליון דולר ל-10 שנה, ערכו כבר לא יהיה 10 מיליון דולר כמו בתקינה האמריקנית, אלא פחות מכך, תלוי בשיעור ההיוון. רק לשם המחשה, אם שיעור ההיוון הוא 8% (וזה בסביבה של נכסים מסוגים שונים כיום - נדל"ן, תחנות כוח וכדומה) אזי ערך הנכס הוא 6.8 מיליון דולר - 32% מתחת לערכו בתקינה האמריקנית.

מכאן, שזה לא מפתיע שבאורמת תעשיות גילו שערך הנכס כן ירד וביצעו הפרשה לירידת ערך של 128 מיליון דולר (בהתאם להערכת שווי הנכס שביצעה חברת גיזה). וההפרשה הזו מסבירה את הפער בין השורות התחתונות של אורמת טכנולוגיות ואורמת תעשיות.

מהוונים תזרימים עתידיים

ערך תחנת הכוח בספרים אחרי ההפרשה מסתכם ב-139 מיליון דולר, ואורמת תעשיות מפרטת בדוח השנתי שלה כי סכום זה מבטא את התזרימים העתידיים המהוונים לפי 8%, תחת שלושה תרחישים שונים: שתחנת הכוח תייצר 40 מגוואט; שתייצר 45 מגוואט; וייצור של 50 מגוואט. התרחיש הראשון הוא בהסתברות של 20%, והתרחישים השני והשלישי בהסתברות של 40%.

בתרחיש הראשון - 40 מגוואט - ערך התחנה מסתכם ב-114 מיליון דולר, ואם זה יהיה המצב הרי שצפויה ירידת ערך נוספת - בסכום ברוטו של 24.7 מיליון דולר, ונטו 15.3 מיליון דולר. בתפוקות הגבוהות יותר כבר נשמר הערך בספרים - ערך התחנה בתפוקה של 45 מגוואט הוא 141 מיליון דולר, 2 מיליון דולר מעל הרשום בספרים; ובתפוקה של 50 מגוואט, ערך התחנה מסתכם ב-149.4 מיליון דולר, כ-10 מיליון דולר (ברוטו) מעל ערכה בספרים.

מעבר לתפוקות, גם שיעור ההיוון כמובן משפיע על ערך התחנה. אורמת מפרטת בדוחות השנתיים כי בשיעור היוון של 7% (נמוך מהשיעור בפועל - 8%) ערך תחנת הכוח הוא 156 מיליון דולר, אך מנגד בשיעור היוון של 9% ערכה הוא 122.6 מיליון דולר. האנליסטים מעריכים כי התפוקה בתחנה תגדל במהלך השנה, וכי תגיע לאיזון לקראת סוף 2011. אבל, אם החברה לא תצליח להגיע ליעד תפוקה של 40-45 מגוואט, נראה כי עלולות להיות הפרשות נוספות.

הכותב הוא מרצה לחשבונאות וניתוח דוחות כספיים. בכל מקרה, אין לראות בכתבות אלה משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ניירות ערך. כל הפועל בהסתמך על המאמר ו/או על תוכנו, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו.

צרו איתנו קשר *5988