המדריך של "מחיר למשתכן" - הקריטריונים לדיור מוזל

הקריטריונים שגיבש אטיאס לזכאות במכרזי "מחיר למשתכן" יובאו לאישור מועצת מקרקעי ישראל ולא יוותרו בגיבושו של אטיאס בלבד

‏"קרקע המדינה לא תשתמש עוד כאמצעי להפקת רווחים אלא תשרת את האזרחים", אמר שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס לאחר ישיבת מועצת מקרקעי ישראל", "נצא למכרזים לאלפי יחידות דיור בהנחות של 50% מערך הקרקע לדיור בהישג יד, 70% מערך הקרקע לדיור להשכרה ו-100% הנחה בקרקעות למעונות סטודנטים".

כפי שדווח קודם לכן, לגבי הקריטריונים שגיבש אטיאס לזכאות במכרזי "מחיר למשתכן", הוחלט שאלה יובאו לאישור מועצת מקרקעי ישראל ולא יוותרו בגיבושו של אטיאס בלבד. "המלצתי למועצה לגבי קריטריונים לזכאים לדיור בהישג יד", אמר כעת אטיאס , "תעבור לדיון במשרד המשפטים והקריטריונים ילובנו בוועדת טרכטנברג".

לפי הקריטריונים לזכאות לדיור מוזל במכרזי "מחיר למשתכן", שהציע אטיאס, תינתן עדיפות לזוגות צעירים‏‎;‎‏ ותק בשירות צבאי באופן שבו מי ששירת בכוחות הביטחון זמן רב יותר יזכה בתוספת נקודות‏‎;‎‏ לזוגות צעירים ללא ילדים יוקצו 20% ממספר הדירות שיימכרו בפרויקט‏‎;‎‏ לזוגות עם ילד אחד או שניים יוקצו 35% ממספר הדירות בפרויקט‏‎;‎‏ ולזוגות עם שלושה ילדים ומעלה יוקצו 45% מהדירות בפרויקט.

ברשות (מינהל) מקרקעי ישראל ביקשו להבהיר כי בקריטריונים שהומלצו על ידי ועדה במשרד השיכון נקבע כי לא תינתן עדיפות ושיריון למשפחה עם למעלה משלושה ילדים וכי בקבוצת משפחות ללא ילדים יכללו גם זוגות "עומדים להינשא". בנוסף, לפי המלצתו של אטיאס, בכל אחת מהקבוצות האמורות יינתן ניקוד על פי מספר חודשי שירות צבאי, לרבות חודשי מילואים בנוסף לניקוד הניתן על פי ותק הזכאות (כגון ותק נישואין, ותק עליה וכו').

מועצת מקרקעי ישראל אישרה היום שלוש הצעות החלטה. החלטה הראשונה נוגעת לשיווק קרקעות בשיטת "מחיר למשתכן", בה על הקבלנים להציע את המחיר הנמוך ביותר למ"ר בנוי ביחידות דיור המיועדות לזכאים, כשמחיר הקרקע יהיה 50% מהשומה וגובה ההנחה לקרקע ליחידת דיור יהיה לכל היותר 150 אלף שקל.

לפי החלטה זו, במטרה ליצור פתרונות דיור בר השגה לזוגות צעירים ולזכאי משרד הבינוי והשיכון, קיבלה המועצה החלטה הקובעת כי במסגרת שיווק של קרקעות במכרזים בשיטת "מחיר למשתכן", יחויב הקבלן לבנות דירות קטנות, שגודלן הוא עד 100 מ"ר באזורי ביקוש ועד 120 מ"ר באזורי עדיפות לאומית. משרד הבינוי והשיכון יקבע את אחוז הדירות הקטנות שישווקו לזכאים בכל מתחם או מגרש.

המציעים יתחרו על מחיר הקרקע

על מנת ליצור תמריץ ליזמים לבנות דירות קטנות ולהפחית את מחירי דירות אלה, החליטה המועצה כי בשונה מהנוהל הקיים, מחיר הקרקע ליזם בדירות הקטנות יהיה קבוע ויעמוד על 50% משומת השמאי (ולא 100% מהשומה, כפי שיהיה ביתר הדירות במתחם). זאת בתנאי שערך הקרקע ליחידת דיור לפי שומה לא יעלה על 400 אלף שקל, לא כולל מע"מ ופיתוח, וגובה ההנחה שתינתן עבור הדירות המיועדות להימכר לזכאים לא יעלה על 150 אלף שקל ליחידת דיור. השומות יכללו זכויות עתידיות ועל ערכי הקרקע יחולו הנחות אזור.

בהחלטה זו נקבע כי זכאי שרכש דירה במסגרת זו, לא יהיה רשאי למכור את הדירה במשך 10 שנים וכן לא יהיה רשאי להשכירה במשך חמש שנים. מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון יבצעו פיקוח ובקרה על הנושא.

במרכז ההחלטה השנייה שהתקבלה היום במועצת מקרקעי ישראל עומד שיווק קרקע לדיור להשכרה. לפי החלטה זו, במטרה להגדיל את היצע הדירות להשכרה ולאפשר פיקוח על דמי השכירות, ישווק המינהל קרקעות למטרת דיור להשכרה בשני מסלולים, כאשר כמחצית הדירות במתחם ישווקו במסלול אחד והמחצית השניה במסלול השני. במסלול הראשון יתחרו המציעים על מחיר השכירות הנמוך לזכאי משרד הבינוי והשיכון. ערך הקרקע יהיה קבוע ויעמוד על 30% משומת השמאי. על ערך הקרקע יחולו הנחות אזור. הזוכה יהיה רשאי למכור 40% מהדירות או מהשטח בשוק החופשי בעוד ש 60% מהדירות או מהשטח ישמשו לשכירות ומתוכן 40% יושכרו במחיר שנקבע במכרז. כן ייקבעו כללים לגבי הקצאת דירות לבעלי מוגבלויות.

במסלול השני יתחרו המציעים על מחיר הקרקע, שלא יעלה על 75% משומת השמאי, אך לא ייקבע מחיר מינימום במכרז. הזוכה ישכיר 25% מהדירות לזכאי משרד הבינוי והשיכון בדמי שכירות" מפוקחים" כפי שייקבעו על ידי המינהל מראש או במכרז . 75% מהדירות יושכרו בשכירות חופשית ללא פיקוח.

בשני המסלולים הוחלט כי שטח הדירות שיושכרו במחיר בפיקוח יהיה 100 מ"ר באזורי ביקוש ו-120 מ"ר באזורי עדיפות לאומית.

כן הוחלט שהשימוש בקרקע למטרת השכרה יקבע ל-10 שנים, במכרזים בהם המתחם המשווק יהיה מעל 100 יח"ד, והשיווק ייעשה במסלול השני , תקופת ההשכרה לא תפחת מ-20 שנים ברציפות. הדירות במחיר בפיקוח יושכרו לתקופה ראשונית של 3 שנים לפחות עם אופציה לאורכה עד 10 שנים לאותו שוכר.

ההחלטה השלישית מתמקדת בשיווק קרקעות לבניית מעונות סטודנטים. לפי החלטה זו, על מנת להגדיל את היצע הדירות להשכרה לסטודנטים, יקצה מינהל מקרקעי ישראל קרקע לבניית מעונות סטודנטים, ללא תמורה בגין הקרקע, כאשר היזמים המציעים במכרז יתחרו על המחיר הנמוך להשכרה למ"ר. הוצאת המכרזים תיעשה בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה ושמיעת עמדת התאחדות הסטודנטים.

בהחלטה זו נקבע שהמינהל רשאי לבצע מכרז פומבי שיהיה פתוח לציבור הרחב וינוהל באותה מתכונת, כלומר, המציעים במכרז יתחרו על המחיר הנמוך ביותר לשכירות למטר. המועצה החליטה גם, שמוסד להשכלה גבוהה המחזיק בקרקע שניתן לבנות עליה מעונות סטודנטים, ואשר טרם שילם למינהל בגין השימוש בה, יהיה פטור מתשלום, בתנאי שיבנה תוך 24 חודש מיום אישור העסקה במינהל ושבקשתו תוגש למינהל בתוך כשנה, כלומר עד 1.8.2012.

ההחלטה גם קובעת שמוסד להשכלה גבוהה, שברשותו קרקע שאינה מיועדת למעונות, רשאי באישור המינהל, להסב את יעוד הקרקע למעונות ללא תשלום נוסף.

צרו איתנו קשר *5988