האם עו"ד לייזר הסתיר את הקשר עם דוברת הנהלת בתיהמ"ש?

הפעיל החברתי שבתאי עזריאל מתלונן על כך שוועדת האיתור שבחרה את עו"ד ברק לייזר לתפקיד היועץ המשפטי של הנהלת בתיהמ"ש, לא הביאה בחשבון שהוא בן-זוגה של הדוברת איילת פילו ■ הנהלת בתיהמ"ש: "הטענות נבחנו ונדחו"

ליועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט, עו"ד ברק לייזר, אסור לשבת בישיבות עבודה משותפות עם דוברת הנהלת בתי המשפט, עו"ד איילת פילו, שהיא בת-זוגו. כך עולה מהסדרי ניגוד העניינים שעליהם חתמו השניים לפני חודשים אחדים, בעקבות מינויו של לייזר לתפקיד היועץ המשפטי להנהלת בתי המשפט. עד לפני כשנה שימש לייזר עוזר מיוחד למנהל בתי המשפט הקודם, משה גל.

הסדרי ניגוד העניינים שעליהם חתמו השניים, הנחשפים כאן לראשונה, גובשו בתיאום עם מנהל בתי המשפט הנוכחי, מיכאל שפיצר, וכוללים שורה של הגבלות על עבודתם היומיומית של השניים.

בעבר פורסם כי לייזר ופילו הפכו לבני-זוג במהלך תקופת עבודתם בהנהלת בתי המשפט, ולשניים אף נולדה בת משותפת. עובדה זו יצרה קושי מבחינת נוהלי העבודה של נציבות שירות המדינה, ואולם הסדרי ניגוד העניינים לא טופלו כנדרש במהלך הליכי מינויו של לייזר לתפקיד היועץ המשפטי להנהלת בתי המשפט.

בהליכים אלה טיפלה ועדת איתור בנציבות שירות המדינה, שבראשה עמדה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה), עו"ד אורית קורן.

התחייבות להימנעות

בהסדר שעליו חתם לייזר, ביוני 2012, הוא הצהיר כי "קיימת קרבה משפחתית ביני לבין איילת פילו, בת-זוגי, המכהנת כיועצת תקשורת לנשיא בית המשפט העליון, וראש מערך הדוברות במערכת בתי המשפט. הנני מתחייב כי בתוקף תפקידי כיועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט, לא אעסוק ולא אטפל בנושאים המטופלים או נמצאים במסגרת אחריותה של בת-זוגי. הנני מתחייב כי אמנע מלקבל החלטות הקשורות ישירות לבת-זוגי, או שעשויים להשפיע עליה או על עניין אישי שלה".

לייזר מצהיר עוד כי כל שאלה הנוגעת לפילו או לענייני העסקתה תובא לטיפולו, הוא יעבירה לסגן היועץ המשפטי ויפעל על-פי הנחיותיו. עוד מתחייב לייזר "להימנע ככל שניתן מלקחת חלק בישיבות או בפורומים שבהם משתתפת בת-זוגי. ככל שיהיה צורך בנוכחות משותפת של שנינו בישיבות או בפורומים כאלה, שלא ניתן להימנע מהם, אפנה לקבל הנחיות היועץ המשפטי של נציבות שירות המדינה, ואני מתחייב לפעול בהתאם להנחיות אלה".

לייזר גם התחייב שלא להעביר לשום אדם - כולל לפילו - כל מידע המגיע אליו במסגרת תפקידו.

כחודש לאחר מכן חתמה גם פילו עצמה על הסדר ניגוד עניינים מקביל. גם פילו התחייבה כי כל שאלה בנוגע אליה, לענייני העסקתה או לכל עניין משפטי הנוגע ליחידת הדוברות, הדורש התייחסות של הלשכה המשפטית בהנהלת בתי המשפט, יועבר הנושא לטיפול סגן היועץ המשפטי.

גם פילו התחייבה להימנע ככל שניתן מלהשתתף בישיבות או פורומים שבהם משתת, לייזר. ועוד התחייבה פילו שבכל פנייה עיתונאית, במסגרת תפקידה כדוברת, והנוגעת ללייזר - "הנושא יטופל מול מנהל בתי המשפט, ובמידת הצורך והדבר מצדיק זאת, אבקש את הנחיית סגן היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט".

על אף התחייבותה זאת של פילו, יצוין כי בכמה מקרים, מאז מונה לייזר ליועץ המשפטי להנהלת בתי המשפט, טיפלה פילו עצמה בפניות עיתונאיות הנוגעות ישירות ללייזר, וזאת בניגוד להתחייבותה בהסדר ניגוד העניינים, ולכאורה גם בניגוד לכללי התקשי"ר.

כך, לפנייה עיתונאית מחודש אפריל 2012, שעניינה הסדרי ניגוד העניינים של פילו ולייזר עצמה, השיבה פילו עצמה ואף חתמה על תשובתה. יחידת הדוברות, הנתונה למרותה של פילו, אף הייתה זו שפירסמה את ההודעה לעיתונות בדצמבר 2011, המבשרת על מינויו של לייזר לתפקיד היועץ המשפטי, וכן השיבה לפניות בעניין תלונה משמעתית שהוגשה ללשכת עורכי הדין נגד עו"ד לייזר, בעקבות מכתב שהוציא במסגרת פרשת השופטת ורדה אלשיך.

הפעיל החברתי שבתאי עזריאל פנה לפני שבועות אחדים ליועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, וכן לוועדה לביקורת המדינה בכנסת, בבקשה לבדוק אי-סדרים לכאורה הקשורים להליכי מינויו של לייזר למנהל בתי המשפט.

לטענת עזריאל, לייזר נמנע מלדווח לוועדת המכרזים בראשות עו"ד קורן על קשרי המשפחה שלו עם הדוברת פילו, מאחר שמידע כזה היה מביא לפסילת מועמדותו, בהתאם לכללי התקשי"ר.

יצוין כי העובדה שהסדרי ניגוד העניינים עם לייזר ופילו נערכו ונחתמו למעלה מחצי שנה לאחר כניסתו לתפקיד, תומכת לכאורה בטענותיו של עזריאל כנגד תקינות המינוי.

לטענת עזריאל, לאחר שנוצרה קרבת משפחה בין לייזר לפילו, היה עליהם לדווח על כך לממונה עליהם, מנהל בתי המשפט דאז, משה גל, והוא היה מחויב לפעול בהתאם להוראות התקשי"ר, הקובעות כי "נוצרה קרבה משפחתית בין שני עובדים במשרד או ביחידות סמך, ויש ביניהם יחסי כפיפות, קשרי עבודה או ניגוד עניינים, יש להעביר אחד מן העובדים למשרה אחרת במשרד או ביחידה. אם אין ההעברה אפשרית, רשאי האחראי, באישור נציבות שירות המדינה, להתיר את המשך העסקתם של העובדים הללו לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, תוך קביעת תנאים להעסקתם". כך, כאמור, לא קרה.

"נבדק ואושר"

ממשרד המשפטים לא התקבלה תגובה לטענות שהופנו כלפי קורן, על שאישרה את מינויו של לייזר לתפקיד, אף שלא הוסדר עניין ניגוד העניינים.

דובר נציבות שירות המדינה מסר בתגובה לפניית "גלובס" כי "ועדת הבוחנים בנציבות לא דנה בעניין קרבת משפחה, אלא בוחנת מועמד לתפקיד על-פי כישוריו והתאמתו לתפקיד. נושא קרבת המשפחה נבחן בנפרד על-ידי הוועדה, שמטפלת בנושא זה בנציבות שירות המדינה. כך היה גם במקרה דנן.

"העסקתם של בני-הזוג נבחנה על-ידי הגורמים הרלוונטיים בנציבות ובמשרד המשפטים. היא אושרה, לאחר שנמצא כי הינה עומדת במסגרת הנורמטיבית של החוק ושל כללי שירות המדינה". הדובר אישר כי הבדיקה נערכה לאחר שלייזר כבר נבחר לתפקידו.

מהנהלת בתי המשפט נמסר כי "הטענות בהקשר זה נבחנו על-ידי הגורמים המוסמכים לכך, והן נדחו לגופן. הבחירה לתפקיד היועץ המשפטי נעשתה לפי כל הכללים, ולא הייתה חריגה מהוראת התקשי"ר.

"יצוין כי דבר הקרבה המשפחתית צוין במסמכי המכרז, ונציבות שירות המדינה אישרה את המינוי בכפוף לחתימה על הסדר ניגוד עניינים, שמתקיים הלכה למעשה כדבעי".